Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 30 декабря 2021 года

Тит., 300 зач. (от полу́), I, 5 - II, 1. Мк., 39 зач., IX, 10-16. Свв.: Евр., 330 зач., XI, 33 - XII, 2. Лк., 62 зач., XI, 47 - XII, 1.

Послание к Титу, зачало 300Б

Ча́до Ти́те, сего́ ра́ди оста́вих тя в Кри́те, да недоконча́нная испра́виши и устро́иши по всем градо́м пресви́теры, я́коже тебе́ аз повеле́х. А́ще кто есть непоро́чен, еди́ныя жены́ муж, ча́да имы́й ве́рна, не во укоре́нии блуда́, или́ непокори́ва. Подоба́ет бо епи́скопу без поро́ка бы́ти, я́коже Бо́жию строи́телю: не себе́ угожда́ющу, не де́рзу, не напра́сливу, не гневли́ву, не пия́нице, не би́йце, не скверностяжа́тельну, но страннолюби́ву, благолю́бцу, целому́дренну, пра́ведну, преподо́бну, воздержа́тельну, держа́щемуся ве́рнаго словесе́ по уче́нию, да си́лен бу́дет и утеша́ти во здра́вем уче́нии, и проти́вящыяся облича́ти. Суть бо мно́зи непокори́ви, суесло́вцы и умо́м прельще́ни, наипа́че же су́щии от обре́зания, и́хже подоба́ет уста́ загражда́ти, и́же вся до́мы развраща́ют, уча́ще я́же не подоба́ет, скве́рнаго ра́ди прибы́тка. Рече́ же не́кто от них, свой им проро́к: Кри́тяне при́сно лжи́ви, зли́и зве́рие, утро́бы пра́здныя. Свиде́тельство сие́ и́стинно есть. Ея́же ра́ди вины́ облича́й их неща́дно, да здра́ви бу́дут в ве́ре, не внима́юще иуде́йским ба́снем, ни за́поведем челове́к отвраща́ющихся от и́стины. Вся у́бо чи́ста чи́стым, оскверне́ным же и неве́рным ничто́же чи́сто, но оскверни́ся их и ум и со́весть. Бо́га испове́дуют ве́дети, а де́лы отме́щутся Его́, ме́рзцы су́ще и непокори́ви и на вся́кое де́ло благо́е неиску́сни. Ты же глаго́ли, я́же подоба́ет здра́вому уче́нию.

Евангелие от Марка, зачало 39

Во вре́мя о́но, удержа́ша в себе́ ученицы́ сло́во Иису́сово, стяза́ющеся, что есть, е́же из ме́ртвых воскре́снути. И вопроша́ху Его́ глаго́люще: ка́ко глаго́лют кни́жницы, я́ко Илии́ подоба́ет приити́ пре́жде? Он же отвеща́в рече́ им: Илиа́ у́бо прише́д пре́жде, устро́ит вся, и ка́ко есть пи́сано о Сы́не Челове́честем, да мно́го постра́ждет и уничиже́н бу́дет, но глаго́лю вам, я́ко и Илиа́ прии́де, и сотвори́ша ему́, ели́ка хоте́ша, я́коже есть пи́сано о нем. И прише́д ко ученико́м, ви́де наро́д мног о них и кни́жники стяза́ющяся с ни́ми. И а́бие весь наро́д ви́дев Его́ ужасе́ся, и прири́щуще целова́ху Его́. И вопроси́ кни́жники: что стяза́етеся к себе́?

Послание ко евреем, зачало 330

Бра́тие, святи́и вси ве́рою победи́ша ца́рствия, соде́яша пра́вду, получи́ша обетова́ния, загради́ша уста́ львов, угаси́ша си́лу о́гненную, избего́ша о́стрея меча́, возмого́ша от не́мощи, бы́ша кре́пцы во бране́х, обрати́ша в бе́гство полки́ чужи́х. Прия́ша жены́ от воскресе́ния ме́ртвыя своя́; ини́и же избие́ни бы́ша, не прие́мше избавле́ния, да лу́чшее воскресе́ние улуча́т; друзи́и же руга́нием и ра́нами искуше́ние прия́ша, еще́ же и уз, и темни́ц. Ка́мением побие́ни бы́ша, претре́ни бы́ша, искуше́ни бы́ша, уби́йством меча́ умро́ша, проидо́ша в ми́лотех, и в ко́зиях ко́жах, лише́ни, скорбя́ще, озло́блени. И́хже не бе досто́ин весь мир, в пусты́нях скита́ющеся, и в гора́х, и в верте́пах, и в про́пастех земны́х. И си́и вси послу́шествовани бы́вше ве́рою, не прия́ша обетова́ния, Бо́гу лу́чшее что о нас предзре́вшу, да не без нас соверше́нство прии́мут. Те́мже у́бо и мы, толи́к иму́ще облежа́щь нас о́блак свиде́телей, го́рдость вся́ку отло́жше, и удо́бь обстоя́тельный грех, терпе́нием да тече́м на предлежа́щий нам по́двиг, взира́юще на нача́льника ве́ры и соверши́теля Иису́са.

Евангелие от Луки, зачало 62

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: го́ре вам, кни́жницы и фарисе́е, я́ко зи́ждете гро́бы проро́к, отцы́ же ва́ши изби́ша их. У́бо свиде́тельствуете и сблаговолите́ дело́м оте́ц ва́ших, я́ко ти́и у́бо изби́ша их, вы же зи́ждете их гро́бы. Сего́ ра́ди и прему́дрость Бо́жия рече́: послю́ в них проро́ки и Апо́столы, и от них убию́т и изжену́т. Да взы́щется кровь всех проро́к, пролива́емая от сложе́ния ми́ра, от ро́да сего́, от кро́ве А́веля да́же до кро́ве Заха́рии, поги́бшаго между́ олтаре́м и хра́мом. Ей, глаго́лю вам, взы́щется от ро́да сего́. Го́ре вам зако́нником, я́ко взя́сте ключь разуме́ния, са́ми не внидо́сте, и входя́щым возбрани́сте. Глаго́лющу же Ему́ сия́ к ним, нача́ша кни́жницы и фарисе́е бе́дне гне́ватися Нань и преста́ти Его́ о мно́зе, ла́юще Его́, и́щуще улови́ти не́что от уст Его́, да Нань возглаго́лют. О ни́хже собра́вшымся тмам наро́да, я́ко попира́ти друг дру́га, нача́т глаго́лати ученико́м Свои́м пе́рвее, внемли́те себе́ от ква́са фарисе́йска, е́же есть лицеме́рие.