Шрифт

Чтения дня / Календарь 2021

Богослужебные чтения 28 ноября 2021 года

Утр. - Ев. 1-е, Мф., 116 зач., XXVIII, 16-20. Лит. - Еф., 220 зач., II, 4-10. Лк., 53 зач., X, 25-37. Мчч.: Еф., 233 зач., VI, 10-17. Лк., 64 зач., XII, 8-12.

Евангелие от Матфеа, зачало 116

Во вре́мя о́но, единиина́десять ученицы́ идо́ша в Галиле́ю, в гору́, а́може повеле́ им Иису́с, и ви́девше Его́, поклони́шася Ему́, о́ви же усумне́шася. И присту́пль Иису́с, рече́ им, глаго́ля: даде́ся Ми вся́ка власть на небеси́ и на земли́. Ше́дше у́бо научи́те вся язы́ки, крестя́ще их во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, уча́ще их блюсти́ вся, ели́ка запове́дах вам, и се Аз с ва́ми есмь во вся дни до сконча́ния ве́ка. Ами́нь.

Послание ко ефесеем, зачало 220А

Бра́тие, Бог бога́т сый в ми́лости, за премно́гую любо́вь Свою́, е́юже возлюби́ нас, и су́щих нас ме́ртвых прегреше́ньми, сооживи́ Христо́м, благода́тию есте́ спасе́ни, и с Ним воскреси́, и спосади́ на небе́сных во Христе́ Иису́се да яви́т в ве́цех гряду́щих презе́льное бога́тство благода́ти Своея́ благосты́нею на нас о Христе́ Иису́се. Благода́тию бо есте́ спасе́ни чрез ве́ру, и сие́ не от вас, Бо́жий дар, не от дел, да никто́же похва́лится. Того́ бо есмы́ творе́ние, созда́ни во Христе́ Иису́се на дела́ блага́я, я́же пре́жде угото́ва Бог, да в них хо́дим.

Евангелие от Луки, зачало 53

Во вре́мя о́но, зако́нник не́кий приступи́ ко Иису́су, искуша́я Его́ и глаго́ля: Учи́телю, что сотвори́в, живо́т ве́чный насле́дую? Он же рече́ к нему́: в зако́не что пи́сано есть? Ка́ко чте́ши? Он же отвеща́в рече́: возлю́биши Го́спода Бо́га твоего́ от всего́ се́рдца твоего́, и от всея́ души́ твоея́, и все́ю кре́постию твое́ю, и всем помышле́нием твои́м, и бли́жняго своего́ я́ко сам себе́. Рече́ же ему́: пра́во отвеща́ еси́, сие́ сотвори́, и жив бу́деши. Он же хотя́ оправди́тися сам, рече́ ко Иису́су: и кто есть бли́жний мой? Отвеща́в же Иису́с рече́: челове́к не́кий схожда́ше от Иерусали́ма во Иерихо́н, и в разбо́йники впаде́, и́же совле́кше его́, и я́звы возло́жше отидо́ша, оста́вльше е́ле жи́ва су́ща. По слу́чаю же свяще́нник не́кий схожда́ше путе́м тем, и ви́дев его́, мимои́де. Та́кожде же и леви́т, быв на том ме́сте, прише́д и ви́дев, мимои́де. Самаряни́н же не́кто гряды́й, прии́де над него́, и ви́дев его́, милосе́рдова, и присту́пль обвяза́ стру́пы его́, возлива́я ма́сло и вино́. Всади́в же его́ на свой скот, приведе́ его́ в гости́нницу и прилежа́ ему́, и нау́трия изше́д, изе́м два сре́бреника, даде́ гости́ннику и рече́ ему́: прилежи́ ему́, и е́же а́ще прииждиве́ши, аз егда́ возвращу́ся, возда́м ти. Кто у́бо от тех трие́х бли́жний мни́ттися бы́ти впа́дшему в разбо́йники? Он же рече́: сотвори́вый ми́лость с ним. Рече́ же ему́ Иису́с: иди́, и ты твори́ та́кожде.

Послание ко ефесеем, зачало 233

Бра́тие, возмога́йте о Го́споде и в держа́ве кре́пости Его́, облецы́теся во вся ору́жия Бо́жия, я́ко возмощи́ вам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, я́ко несть на́ша брань к кро́ви и пло́ти, но к нача́лом и ко власте́м и к миродержи́телем тмы ве́ка сего́, к духово́м зло́бы поднебе́сным. Сего́ ра́ди приими́те вся ору́жия Бо́жия, да возмо́жете проти́витися в день лют и вся соде́явше ста́ти. Ста́ните у́бо препоя́сани чресла́ ва́ша и́стиною, и обо́лкшеся в броня́ пра́вды, и обу́вше но́зе во угото́вание благовествова́ния ми́ра, над все́ми же восприи́мше щит ве́ры, в не́мже возмо́жете вся стре́лы лука́ваго разжже́нныя угаси́ти. И шлем спасе́ния восприими́те, и мечь духо́вный, и́же есть глаго́л Бо́жий.

Евангелие от Луки, зачало 64

Рече́ Госпо́дь: всяк, и́же а́ще испове́сть Мя пред челове́ки, и Сын Челове́ческий испове́сть его́ пред А́нгелы Бо́жиими, а отверги́йся Мене́ пред челове́ки отве́ржен бу́дет пред А́нгелы Бо́жиими. И всяк и́же рече́т сло́во на Сы́на Челове́ческаго, оста́вится ему́, а на Свята́го Ду́ха ху́лившему не оста́вится. Егда́ же приведу́т вы на собо́рища и вла́сти и влады́чества, не пецы́теся, ка́ко или́ что отвеща́ете, или́ что рече́те, Святы́й бо Дух научи́т вы в той час, я́же подоба́ет рещи́.