Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 22 ноября 2022 года

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – 1 Сол., 267 зач., II, 20 – III, 8. Лк., 65 зач., XII, 13–15, 22–31 – за понедельник и за вторник (под зачало): 1 Сол., 268 зач., III, 9–13. Лк., 68 зач., XII, 42–48. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Евангелие от Луки, зачало 4

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси роди́. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Послание к солуняном первое, зачало 267

Бра́тие, вы есте́ сла́ва на́ша и ра́дость. Те́мже уже́ не терпя́ще, благоволи́хом оста́тися во Афи́нех еди́ни, и посла́хом Тимофе́а, бра́та на́шего и служи́теля Бо́жия и споспе́шника на́шего во благове́стии Христо́ве, утверди́ти вас и уте́шити о ве́ре ва́шей, я́ко ни еди́ному смуща́тися в ско́рбех сих, са́ми бо ве́сте, я́ко на сие́ и́стое лежи́м. И́бо егда́ у вас бе́хом, предреко́хом вам, я́ко и́мамы скорбе́ти, е́же и бысть, и ве́сте. Сего́ ра́ди и аз ктому́ не терпя́, посла́х разуме́ти ве́ру ва́шу, да не ка́ко искуси́л вы бу́дет искуша́яй, и вотще́ бу́дет труд наш. Ны́не же прише́дшу Тимофе́ю к нам от вас и благовести́вшу нам ве́ру ва́шу и любо́вь, и я́ко и́мате па́мять о нас бла́гу, всегда́ жела́юще нас ви́дети, я́коже и мы вас. Сего́ ра́ди уте́шихомся, бра́тие, о вас, во вся́кой ско́рби и ну́жде на́шей, ва́шею ве́рою. Я́ко мы ны́не жи́ви есмы́, а́ще вы стоите́ о Го́споде.

Евангелие от Луки, зачало 65

Во вре́мя о́но, уча́щу Иису́су, рече́ Ему́ не́кий от наро́да: Учи́телю, рцы бра́ту моему́ раздели́ти со мно́ю достоя́ние. Он же рече́ ему́: челове́че, кто Мя поста́ви судию́ или́ дели́теля над ва́ми? Рече́ же к ним: блюди́те и храни́теся от лихои́мства, я́ко не от избы́тка кому́ живо́т его́ есть от име́ния его́. Сего́ ра́ди глаго́лю вам: не пецы́теся душе́ю ва́шею, что я́сте, ни те́лом, во что облече́теся, душа́ бо́льши есть пи́щи, и те́ло оде́жды. Смотри́те вран, я́ко не се́ют, ни жнут, и́мже несть сокро́вища, ни жи́тницы, и Бог пита́ет их, кольми́ па́че вы есте́ лу́чши птиц? Кто же от вас пеки́йся мо́жет приложи́ти во́зрасту своему́ ла́коть еди́н? А́ще у́бо ни ма́ла чесо́ мо́жете, что о про́чих пече́теся? Смотри́те кри́ны, ка́ко расту́т, не тружда́ются, ни пряду́т. Глаго́лю же вам, я́ко ни Соломо́н во всей сла́ве свое́й облече́ся, я́ко еди́н от сих. А́ще же траву́, на селе́ днесь су́щу и у́тре в пещь вме́щему, Бог та́ко оде́ет, кольми́ па́че вас, малове́ри? И вы не ищи́те, что я́сте, или́ что пие́те, и не возноси́теся. Всех бо сих язы́цы ми́ра сего́ и́щут, ваш же Оте́ц весть, я́ко тре́буете сих. Оба́че ищи́те Ца́рствия Бо́жия, и сия́ вся приложа́тся вам.

Послание к солуняном первое, зачало 268

Бра́тие, ко́е благодаре́ние Бо́гу мо́жем возда́ти о вас, о вся́кой ра́дости, е́юже ра́дуемся вас ра́ди пред Бо́гом на́шим, нощь и день преизли́ха моля́щеся ви́дети лице́ ва́ше и соверши́ти лише́ние ве́ры ва́шея? Сам же Бог и Оте́ц наш и Госпо́дь наш Иису́с Христо́с да испра́вит путь наш к вам. Вас же Госпо́дь да умно́жит и да избы́точествит любо́вию друг ко дру́гу и ко всем, я́коже и мы к вам, во е́же утверди́ти сердца́ ва́ша непоро́чна в святы́ни пред Бо́гом и Отце́м на́шим, в прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́ со все́ми святы́ми Его́. Ами́нь.

Евангелие от Луки, зачало 68

Рече́ Госпо́дь: кто у́бо есть ве́рный строи́тель и му́дрый, его́же поста́вит госпо́дь над че́лядию свое́ю, дая́ти во вре́мя житоме́рие? Блаже́н раб той, его́же прише́д госпо́дь его́ обря́щет творя́ща та́ко. Вои́стинну глаго́лю вам, я́ко над всем име́нием свои́м поста́вит его́. А́ще же рече́т раб той в се́рдцы свое́м: косни́т господи́н мой приити́, и на́чнет би́ти рабы́ и рабы́ни, я́сти же и пи́ти, и упива́тися. Прии́дет господи́н раба́ того́ в день, во́ньже не ча́ет, и в час, во́ньже не весть, и проте́шет его́, и часть его́ с неве́рными положи́т. Той же раб ве́девый во́лю господи́на своего́, и не угото́вав, ни сотвори́в по во́ли его́, бие́н бу́дет мно́го. Не ве́девый же, сотвори́в же досто́йная ра́нам, бие́н бу́дет ма́ло. Вся́кому же, ему́же дано́ бу́дет мно́го, мно́го взы́щется от него́, и ему́же преда́ша мно́жайше, мно́жайше про́сят от него́.

Послание к филипписием, зачало 240

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сый, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́ и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене, да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся небе́сных и земны́х и преиспо́дних, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́.

Евангелие от Луки, зачало 54

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.