Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 22 ноября 2023 года

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – 2 Сол., 275 зач., II, 1–12. Лк., 69 зач., XII, 48–59. Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Евангелие от Луки, зачало 4

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси роди́. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Послание к солуняном второе, зачало 275

Бра́тие, мо́лим вы о прише́ствии Го́спода на́шего Иису́са Христа́ и на́шем собра́нии о Нем, не ско́ро подвиза́тися вам от ума́, ни ужаса́тися ниже́ ду́хом, ниже́ сло́вом, ни посла́нием а́ки от нас по́сланным, я́ко уже́ настои́т день Христо́в. Да никто́же вас прельсти́т ни по еди́ному же о́бразу, я́ко а́ще не прии́дет отступле́ние пре́жде, и откры́ется челове́к беззако́ния, сын поги́бели, проти́вник и превознося́йся па́че вся́каго глаго́лемаго Бо́га или́ чти́лища, я́коже ему́ се́сти в це́ркви Бо́жией а́ки Бо́гу, показу́ющу себе́, я́ко Бог есть. Не по́мните ли, я́ко еще́ живы́й у вас, сия́ глаго́лах вам? И ны́не одержа́щее ве́сте, во е́же яви́тися ему́ в свое́ ему́ вре́мя. Та́йна бо уже́ де́ется беззако́ния, то́чию держя́й ны́не до́ндеже от среды́ бу́дет, и тогда́ яви́тся беззако́нник, его́же Госпо́дь Иису́с убие́т ду́хом уст Свои́х, и упраздни́т явле́нием прише́ствия Своего́, его́же есть прише́ствие по де́йству сатанину́ во вся́кой си́ле и зна́мениих и чудесе́х ло́жных, и во вся́кой льсти непра́вды в погиба́ющих, зане́ любве́ и́стины не прия́ша, во е́же спасти́ся им. И сего́ ра́ди по́слет им Бог де́йство льсти, во е́же ве́ровати им лжи, да суд прии́мут вси неве́ровавшии и́стине, но благоволи́вше в непра́вде.

Евангелие от Луки, зачало 69

Рече́ Госпо́дь: вся́кому, ему́же дано́ бу́дет мно́го, мно́го взы́щется от него́, и ему́же преда́ша мно́жайше, мно́жайше про́сят от него́. Огня́ приидо́х воврещи́ на зе́млю, и что хощу́, а́ще уже́ возгоре́ся? Креще́нием же и́мам крести́тися, и ка́ко удержу́ся, до́ндеже сконча́ются? Мните́ ли, я́ко ми́ра приидо́х да́ти на зе́млю? Ни, глаго́лю вам, но разделе́ния. Бу́дут бо отсе́ле пять во еди́ном дому́ разделе́ни, трие́ на два, и два на три. Раздели́тся оте́ц на сы́на, и сын на отца́, ма́ти на дщерь, и дщи на ма́терь, свекры́ на неве́сту свою́, и неве́ста на свекро́вь свою́. Глаго́лаше же и наро́дом: егда́ у́зрите о́блак восходя́щь от за́пада, а́бие глаго́лете: ту́ча гряде́т, и быва́ет та́ко. И егда́ юг ве́ющь, глаго́лете: зной бу́дет, и быва́ет. Лицеме́ри, лице́ не́бу и земли́ ве́сте искуша́ти, вре́мене же сего́ ка́ко не искуша́ете? Что же и о себе́ не су́дите пра́ведное? Егда́ бо гряде́ши с сопе́рником твои́м ко кня́зю, на пути́ даждь де́лание избы́ти от него́, да не ка́ко привлече́т тебе́ к судии́, и судия́ тя преда́ст слузе́, и слуга́ всади́т тя в темни́цу. Глаго́лю тебе́: не изы́деши отту́ду, до́ндеже и после́днюю ме́дницу возда́си.

Послание к филипписием, зачало 240

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сый, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́ и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене, да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся небе́сных и земны́х и преиспо́дних, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́.

Евангелие от Луки, зачало 54

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.