Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 3 ноября 2022 года

Кол., 252 зач., I, 24–29. Лк., 48 зач., IX, 49–56, и за пятницу (под зачало): Кол., 253 зач., II, 1–7. Лк., 50 зач., X, 1–15. Прп.: 2 Кор., 188 зач., IX, 6–11. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Послание к колоссаем, зачало 252

Бра́тие, ны́не ра́дуюся во страда́ниих мои́х о вас, я́ко исполня́ю лише́ние скорбе́й Христо́вых во пло́ти мое́й за Те́ло Его́, е́же есть Це́рковь. Е́йже бых аз служи́тель по смотре́нию Бо́жию, да́нному мне в вас, испо́лнити сло́во Бо́жие, та́йну сокрове́нную от век и от родо́в, ны́не же яви́ся святы́м Его́, И́мже восхоте́ Бог сказа́ти, ко́е бога́тство сла́вы та́йны сея́ во язы́цех, и́же есть Христо́с в вас, упова́ние сла́вы, Его́же мы пропове́дуем, наказу́юще вся́каго челове́ка и уча́ще вся́кой прему́дрости, да предста́вим вся́каго челове́ка соверше́нна о Христе́ Иису́се, в Не́мже и тружда́юся и подвиза́юся по де́йству Его́ де́йствуемому во мне си́лою.

Евангелие от Луки, зачало 48А

Во вре́мя о́но, приступи́ ко Иису́су еди́н от учени́к Его́, и рече́ Ему́: Наста́вниче, ви́дехом не́коего о и́мени Твое́м изгоня́ща бе́сы, и возбрани́хом ему́, я́ко во след не хо́дит с на́ми. И рече́ к нему́ Иису́с: не брани́те, и́же бо несть на вы, по вас есть. Бысть же егда́ скончава́хуся дни́е восхожде́нию Его́, и Той утверди́ лице́ Свое́ ити́ во Иерусали́м. И посла́ ве́стники пред лице́м Свои́м, и изше́дше внидо́ша в весь Самаря́нску, я́ко да угото́вят Ему́. И не прия́ша Его́, я́ко лице́ Его́ бе гряды́й во Иерусали́м. Ви́девша же ученика́ Его́ Иа́ков и Иоа́нн, ре́ста: Го́споди, хо́щеши ли, рече́ма, да огнь сни́дет с небесе́ и потреби́т их, я́коже и Илиа́ сотвори́? Обра́щься же запрети́ и́ма, и рече́: не ве́ста, ко́его ду́ха еста́ вы. Сын бо Челове́ческий не прии́де душ челове́ческих погуби́ти, но спасти́. И идо́ша во и́ну весь.

Послание к колоссаем, зачало 253

Бра́тие, хощу́ вас ве́дети, коли́к по́двиг и́мам о вас и о су́щих в Лаодики́и и во Иерапо́ли, и ели́цы не ви́деша ли́ца моего́ во пло́ти, да уте́шатся сердца́ их, сне́мшихся в любви́ и во вся́ком бога́тстве извеще́ния ра́зума, в позна́ние та́йны Бо́га и Отца́ и Христа́, в Не́мже суть вся сокро́вища прему́дрости и ра́зума сокрове́нна. Сие́ же глаго́лю, да никто́же вас прельсти́т в словопре́нии. А́ще бо и пло́тию отстою́, но ду́хом с ва́ми есмь, ра́дуяся и ви́дя ваш чин и утвержде́ние ва́шея ве́ры, я́же во Христа́. Я́коже у́бо прия́сте Христа́ Иису́са Го́спода, та́коже в Нем ходи́те, укорене́ни и назда́ни в Нем и изве́ствовани ве́рою, я́коже научи́стеся, избы́точествующе в ней благодаре́нием.

Евангелие от Луки, зачало 50А

Во вре́мя о́но, яви́ Госпо́дь и ине́х се́дмьдесят учени́к Свои́х, и посла́ их по двема́ пред лице́м Свои́м во всяк град и ме́сто, а́може хотя́ше Сам ити́. Глаго́лаше же к ним: жа́тва у́бо мно́га, де́лателей же ма́ло, моли́теся у́бо Господи́ну жа́тве, да изведе́т де́латели на жа́тву Свою́. Иди́те, се Аз посыла́ю вы я́ко а́гнцы посреде́ волко́в. Не носи́те влага́лища, ни пи́ры, ни сапоги́, и ни кого́же на пути́ целу́йте. Во́ньже а́ще дом вни́дете, пе́рвее глаго́лите: мир до́му сему́. И а́ще у́бо бу́дет ту сын ми́ра, почи́ет на нем мир ваш, а́ще ли же ни, к вам возврати́тся. В том же дому́ пребыва́йте, я́дуще и пию́ще, я́же суть у них, досто́ин бо есть де́латель мзды своея́. Не преходи́те из до́му в дом. И во́ньже а́ще град вхо́дите, и прие́млют вы, яди́те предлага́емая вам, и исцели́те неду́жныя, и́же суть в нем, и глаго́лите им: прибли́жися на вы Ца́рствие Бо́жие. И во́ньже а́ще град вхо́дите, и не прие́млют вас, изше́дше на распу́тия его́, рцы́те: и прах, приле́пший нам от гра́да ва́шего, оттряса́ем вам. Оба́че сие́ ве́дите, я́ко прибли́жися на вы Ца́рствие Бо́жие. Глаго́лю вам, я́ко Содо́мляном в день той отра́днее бу́дет, не́же гра́ду тому́. Го́ре тебе́, Хорази́не, го́ре тебе́, Вифсаи́до, я́ко а́ще в Ти́ре и Сидо́не бы́ша си́лы бы́ли бы́вшыя в ва́ю, дре́вле у́бо во вре́тищи и пе́пеле седя́ще пока́ялися бы́ша, оба́че Ти́ру и Сидо́ну отра́днее бу́дет на суде́, не́же ва́ма. И ты, Капернау́ме, и́же до небе́с вознесы́йся, до а́да низведе́шися.

Послание к коринфяном второе, зачало 188

Бра́тие, се́яй ску́достию, ску́достию и по́жнет, а се́яй о благослове́нии, о благослове́нии и по́жнет. Ко́ждо я́коже изволе́ние и́мать се́рдцем, не от ско́рби, ни от ну́жды: доброхо́тна бо да́теля лю́бит Бог. Си́лен же Бог вся́ку благода́ть изоби́ловати в вас, да о всем всегда́ вся́ко дово́льство иму́ще, избы́точествуете во вся́ко де́ло бла́го, я́коже есть пи́сано: расточи́, даде́ убо́гим, пра́вда его́ пребыва́ет во ве́ки. Дая́й же се́мя се́ющему и хлеб в снедь, да пода́ст и умно́жит се́мя ва́ше, и да возрасти́т жи́та пра́вды ва́шея, да о всем богатя́щеся во вся́ку простоту́, я́же содева́ет на́ми благодаре́ние Бо́гу.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.