Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 2 ноября 2023 года

Кол., 260 зач., IV, 2–9. Лк., 48 зач., IX, 49–56. Вмч.: 2 Тим., 292 зач., II, 1–10. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2.

Послание к колоссаем, зачало 260А

Бра́тие, в моли́тве терпи́те, бо́дрствующе в ней со благодаре́нием. Моля́щеся и о нас вку́пе, да Бог отве́рзет нам две́ри сло́ва, проглаго́лати та́йну Христо́ву, ея́же ра́ди и свя́зан есмь, да явлю́ ю́, я́коже подоба́ет ми глаго́лати. В прему́дрости ходи́те ко вне́шним, вре́мя искупу́юще. Сло́во ва́ше да быва́ет всегда́ во благода́ти, со́лию растворе́но, ве́дети, ка́ко подоба́ет вам еди́ному кому́ждо отвещава́ти. А я́же о мне, вся ска́жет вам Тихи́к, возлю́бленный брат и ве́рен служи́тель и срабо́тник о Го́споде, его́же посла́х к вам на се и́стое, я́ко да разуме́ет я́же о вас и уте́шит сердца́ ва́ша, со Они́симом, ве́рным и возлю́бленным бра́том на́шим, и́же есть от вас, вся вам ска́жут, я́же зде.

Евангелие от Луки, зачало 48А

Во вре́мя о́но, приступи́ ко Иису́су еди́н от учени́к Его́, и рече́ Ему́: Наста́вниче, ви́дехом не́коего о и́мени Твое́м изгоня́ща бе́сы, и возбрани́хом ему́, я́ко во след не хо́дит с на́ми. И рече́ к нему́ Иису́с: не брани́те, и́же бо несть на вы, по вас есть. Бысть же егда́ скончава́хуся дни́е восхожде́нию Его́, и Той утверди́ лице́ Свое́ ити́ во Иерусали́м. И посла́ ве́стники пред лице́м Свои́м, и изше́дше внидо́ша в весь Самаря́нску, я́ко да угото́вят Ему́. И не прия́ша Его́, я́ко лице́ Его́ бе гряды́й во Иерусали́м. Ви́девша же ученика́ Его́ Иа́ков и Иоа́нн, ре́ста: Го́споди, хо́щеши ли, рече́ма, да огнь сни́дет с небесе́ и потреби́т их, я́коже и Илиа́ сотвори́? Обра́щься же запрети́ и́ма, и рече́: не ве́ста, ко́его ду́ха еста́ вы. Сын бо Челове́ческий не прии́де душ челове́ческих погуби́ти, но спасти́. И идо́ша во и́ну весь.

Послание к Тимофею второе, зачало 292

Ча́до Тимофе́е, возмога́й во благода́ти, я́же о Христе́ Иису́се и я́же слы́шал еси́ от мене́ мно́гими свиде́тели, сия́ преда́ждь ве́рным челове́ком, и́же дово́льни бу́дут и ины́х научи́ти. Ты у́бо злопостражди́ я́ко добр во́ин Иису́с Христо́в. Никто́же бо во́ин быва́я обязу́ется ку́плями жите́йскими, да воево́де уго́ден бу́дет. А́ще же и постра́ждет кто, не венча́ется, а́ще не зако́нно му́чен бу́дет. Тружда́ющемуся де́лателю пре́жде подоба́ет от плода́ вкуси́ти. Разуме́й, я́же глаго́лю: да даст у́бо тебе́ Госпо́дь ра́зум о всем. Помина́й Го́спода Иису́са Христа́ воста́вшаго от ме́ртвых, от се́мене Дави́дова, по благовествова́нию моему́, в не́мже злостражду́ да́же до уз, я́ко злоде́й, но сло́во Бо́жие не вя́жется. Сего́ ра́ди вся терплю́ избра́нных ра́ди, да и ти́и спасе́ние улуча́т е́же о Христе́ Иису́се со сла́вою ве́чною.

Евангелие от Иоанна, зачало 52

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: си запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы, я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т, а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же и ви́деша, и возненави́деша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.