Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

19 Ноября 2022 года - Суббота

Седмица 23-я по Пятидесятнице, глас 5

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Павла I Константинопольского, патриарха (после 350); прп. Варлаа́ма Ху́тынского (1192).

Прп. Луки́, иконома Печерского, в Ближних пещерах (XIII); свт. Ге́рмана, архиепископа Казанского и Свияжского (1567); прп. Варлаа́ма Керетского, иеромонаха (XVI); мцц. Теку́сы, Александры, Пола́ктии, Кла́вдии, Евфра́сии (Евфроси́нии), Афана́сии и Матро́ны (III); прп. Луки́ Тавроменийского (ок. 800–820).

Сщмчч. Никиты (Делекторского), епископа Орехово-Зуевского, Анато́лия Бержицкого, Арсе́ния Троицкого, Николая Дворицкого, Николая Протасова, Константина Любомудрова, пресвитеров, прмчч. Варлаа́ма (Никольского), игумена, Гаврии́ла (Владимирова), Гаврии́ла (Гура), иеромонахов, прмцц. Нины (Шуваловой) и Серафи́мы (Горшковой), монахинь (1937); сщмч. Васи́лия Крылова, пресвитера (1938).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Святителю Павлу, патриарху Константинопольскому, исповеднику (житие / история праздника)

Тропари, глас 3:

Боже́ственныя ве́ры испове́данием/ друга́го Па́вла тя Це́рковь, ревни́теля во свяще́нницех, показа́,/ свозопие́т ти и А́вель ко Го́споду,/ и Заха́риина кровь пра́ведная./ О́тче преподо́бне, Христа́ Бо́га моли́// дарова́тися нам ве́лией ми́лости.

Кондак, глас 2:

Облиста́вый на земли́, я́ко звезда́ Небосве́тлая,/ Кафоли́ческую просвеща́еши Це́рковь ны́не,/ о не́йже и страда́льчествовал еси́,/ ду́шу твою́, Па́вле, предложи́в,/ и, я́коже Заха́риина и А́велева,// я́сно вопие́т твоя́ кровь ко Го́споду.

Преподобному Варлааму Хутынскому (житие / история праздника)

Тропари, глас 3:

И́же на земли́ лега́нием,/ поще́нием же и бде́нием/ те́ло твое́ изнуря́я, преподо́бне,/ вся плотска́я мудрова́ния умертви́л еси́;/ и исцеле́ний струя́ незави́стная яви́лся еси́/ ве́рою притека́ющим к тебе́, Варлаа́ме, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Я́коже други́й Илия́ о́тче, дождь с небесе́ све́л еси́:/ он у́бо огнь сведе́, и царя́ удиви́,/ ты же лю́ди твоя́ возвесели́л еси́,/ и торжествова́ти устро́ил еси́./ Вели́кий бо Новгра́д вельми́ тобо́ю хва́лится,/ име́я мо́щи твоя́ в себе́,/ его́же сохраня́й от враг непоколеби́ма, да зове́м ти:// ра́дуйся, преподо́бне Варлаа́ме, о́тче наш.

Молитва:

О, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Варлаа́ме! Услы́ши нас моля́щихся тебе́ и бу́ди нам помо́щник в ско́рбех на́ших, и изба́ви нас от напа́стей, за мно́жество прегреше́ний находя́щих на ны; умоли́, уго́дниче Христо́в! Всеблага́го Бо́га дарова́ти нам оставле́ние всех от ю́ности на́шея до настоя́щаго дне и часа́, де́лом, сло́вом, помышле́нием и все́ми чу́вствы соде́янных на́ми согреше́ний, исхода́тайствуй нам невозбра́нный вход в Небе́сное Ца́рствие, да прославля́ем непреста́нно сла́вимую от А́нгел Всесвяту́ю Тро́ицу, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ ми́лостивное предста́тельство в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь!

Святителю Герману, архиепископу Казанскому (житие / история праздника)

Тропари, глас 4:

От ю́ности и́го Христо́во усе́рдно восприи́м,/ бде́нными по́двиги поста́ и моли́твы, просла́вился еси́./ Отону́дуже призыва́ющу тя Бо́гу на служе́ние Це́ркви/ в новопросвеще́ннем ца́рстве Каза́нстем,/ вку́пе со святи́телем Гу́рием воззва́н был еси́,/ иде́же, я́ко первонача́льник созда́нной тобо́ю в гра́де Свия́жске оби́тели,/ и досто́йный первосвяти́телю прее́мник яви́лся еси́./ Ду́хом предстоя́ Престо́лу Влады́чню,/ моли́ся, святи́телю Ге́рмане, со святи́телем Гу́рием,/ правосла́вней па́стве во благоче́стии преспева́ти,// и тьме́ инове́рия све́том ве́ры разгна́тися.

Кондак, глас 4:

До́блестями преподо́бия и пра́вды/ вруче́нное тебе́ слове́сное ста́до озаря́я,/ и на зла́чных Сло́ва Христо́ва па́житях пита́я,/ на пра́вый путь за́поведей Госпо́дних/ си́лою ду́ха твоего́ наставля́л еси́ е́./ Те́мже и ны́не осеня́емое цельбоно́сными чудотворе́нии твои́ми,/ в святу́ю па́мять твою́, зове́м тебе́:/ не преста́й, святи́телю, предста́тельствовати/ пред Пастыренача́льником о ста́де твое́м,/ я́ко па́ствы твоея́ утвержде́ние,// и су́щим по тебе́ святи́телем удобре́ние.

Молитва:

О, святи́телю Христо́в Ге́рмане, богому́дрый оби́тели сея́ основа́телю, духо́вный и́ночествующих вождю́, приме́ром Христоподража́тельной жи́зни твоея́ всех ве́рных и в жи́зни и по кончи́не твое́й наставля́ющий! К тебе́ прибега́ем и тебе́ усе́рдно мо́лим: соде́лай святы́ми твои́ми моли́твами, да и мы благода́тию Бо́жиею сози́ждемся во оби́тель Ду́ха Свята́го, после́дованием жи́зни твое́й вообража́емся во о́браз Христо́в, во о́браз преподо́бия и пра́вды, и осеня́емы си́лою благоприя́тных моли́тв твои́х, прино́сим плоды́ благи́х дел, благоугожда́юще Го́споду, да тщи́мся ходи́ти во све́те лица́ Его́, па́че всего́ люби́ти Его́ и исполня́ти святу́ю во́лю Его́, служи́ти во бла́го бли́жних на́ших и всеме́рно соде́ловати спасе́ние свое́, на пути́ многопреме́нчивой жи́зни, терпе́нием вся́кой тесноты́, скорбе́й, лише́ний. А да́бы возмо́щи нам понести́ благо́е и́го Христо́во, моли́, свя́тче Бо́жий, о укрепле́нии не́мощи на́шей по́мощию свы́ше, да изба́вит нас Госпо́дь от враг ви́димых и неви́димых, от о́гненнаго и во́днаго потребле́ния, от неблагорастворе́ния возду́ха и тлетво́рных ветр, а па́че от душепа́губнаго пла́мене, потопле́ния и обурева́ния страсте́й наших, да, под кро́вом бла́гости и милосе́рдия Бо́жия, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, жду́ще блаже́наго явле́ния Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же со Отце́м и Святы́м Его́ Ду́хом честь и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Варлааму Керетскому (житие / история праздника)

Тропари, глас 1:

Боже́ственною свы́ше просвети́вся благода́тию, преподо́бне,/ мир оста́вил еси́,/ жите́йскую печа́ль и всяк мяте́ж ми́ра сего́/ любве́ ра́ди Христо́вы со дерзнове́нием отве́ргл еси́,/ ева́нгельски Христу́ после́довал еси́,/ и, Того́ яре́м взем, во всем во́ли Его́ повину́лся еси́,/ и весь ра́зум и се́рдце к Нему́ неукло́нно возложи́л еси́,/ Христа́ ра́ди те́ло свое́ изнуря́я посто́м и бде́нием, в моли́твах свои́х не усыпа́я,/ Бо́га ми́лостива творя́ и Пречи́стую Богоро́дицу Моле́бницу предлага́я,/ и сего́ ра́ди от Бо́га восприе́м власть и си́лу на сопроти́внаго врага́,/ не убоя́ся возду́шныя и морски́я тяготы́ и сту́дени, ниже́ уклони́ся,/ и морско́ю пучи́ною в ма́ле лади́ице по вода́м ше́ствие творя́,/ про́тив зе́льнаго обурева́ния пла́ваше,/ промышле́нием Боже́ственнаго ра́зума направля́ем,/ и о́коло Свята́го Но́са непроходи́мый путь морски́й/ от ядови́таго че́рвия/ благопрохо́ден челове́ком без вреда́ сотвори́л еси́ моли́твами свои́ми,/ и мно́гим терпе́нием во вре́менней жи́зни по́двиг соверши́л еси́,/ и, равноа́нгельное житие́ пожи́в,/ те́мже и по преставле́нии источа́еши чуде́с благода́ть/ и́же ве́рою приходя́щим к тебе́, Варлаа́ме, преблаже́нне о́тче наш,/ вопие́м ти: моли́ Христа́ Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Все у́мное свое́ жела́ние к Бо́гу впери́в,/ и Тому́ невозвра́тно от души́ после́довал еси́,/ и жите́йския молвы́ отри́нув,/ в моли́твах, и слеза́х, и злострада́ниих плоть свою́ изнуря́я,/ до́бре подвиза́вся проти́ву неви́димаго врага́ ко́знем,/ и, победи́в я́, веселя́ся, преше́л еси́ к Небе́сным черто́гом,/ и ны́не со А́нгелы Святе́й Тро́ице предстоя́,/ отню́ду же и Всеви́дящее о́ко, твоя́ труды́ ви́дев,/ да́ром чуде́с по преставле́нии обогати́ло тя есть,/ и́же тебе́ с ве́рою почита́ющим/ исцеле́ние подава́еши неви́димо/ и мо́лишися непреста́нно, сохраня́я оте́чество свое́ и лю́ди/ от враг ви́димых и неви́димых ненаве́тны,/ да вси тебе́ вопие́м:/ преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме,// моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче наш Варлаа́ме, я́ко име́яй дерзнове́ние ко Творцу́, Изба́вителю всех, И́же в Тро́ице Святе́й покланя́емому и́стинному Христу́, Бо́гу на́шему, помяни́ нас в моли́твах свои́х и всех нас моле́ния, Бо́гу возсыла́емая, приими́ и принеси́ хода́тайственне. Мо́лим тя, изба́ви нас от напа́стей, и на мо́ри зе́льнаго обурева́ния, и потопле́ния морска́го невреди́мы сохрани́, и от всех ви́димых и неви́димых враг ненаве́тны соблюди́, я́ко да твои́ми моли́твами, свя́те, согреше́ний на́ших оставле́ние полу́чим и ве́чных благ сподо́бимся благода́тию и человеколю́бием Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́же сла́ва со Отце́м и Святы́м Ду́хом ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Никите (Делекторскому) (житие / история праздника)

Тропари, глас 4:

По́слан бы́сть во гра́д Орехово-Зуево/ для утвержде́ния правосла́вия,/ просла́вился еси́ моли́твою и благоче́стием,/ уподо́бился еси́ юро́дством блаже́нной Ксе́нии,/ венча́лся еси́ венце́м му́ченическим,/ святи́телю о́тче Ники́то,/ моли́ Христа́ Бо́га/ дарова́ти гра́ду на́шему ми́р// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 3:

На престо́ле Ореховстем архиере́й пе́рвый бы́л еси́,/ доброде́тельми мно́гими укра́шен,/ в ли́ке новому́чеников ра́дуешися,/ блаже́нне о́тче Ники́то,// па́стырю на́ш преди́вный.

Молитва:

О, пресла́вный священному́чениче, святи́телю о́тче на́ш Ники́то, первоепископе Орехово-Зуевский! Услы́ши на́с, гре́шных, моля́щихся тебе́ и к твоему́ предста́тельству усе́рдно притека́ющих и прося́щих моли́твеннаго твоего́ заступле́ния. Помози́ на́м, уго́дниче Бо́жий; ве́ру христиа́нскую до конца́ жития́ на́шего содержа́ти, за́поведи Бо́жии неле́ностно исполня́ти, оби́дящих проща́ти, чистоту́ и целому́дрие храни́ти и все́х бли́жних преи́скренне люби́ти. О, святы́й страстоте́рпче, во дни́ земна́го жития́ ты́ са́м, искуше́н бы́в, мо́жеши и на́м искуша́емым по́мощи, я́ко немощни́и есмы́ и о спасе́нии ве́чном неради́м. Про́сим у́бо тя́, священному́чениче о́тче на́ш Ники́то, воззови́ ко Творцу́ вся́ческих, да да́рует все́м на́м си́лу побежда́ти искуше́ния на́ша, ре́вность ко исправле́нию грехо́внаго жития́ на́шего, любо́вь к Бо́гу и бли́жним нелицеме́рную; малоду́шным – успокое́ние, заблу́ждшим – исправле́ние, согреши́вшим – ду́х сокруше́ния, бе́дствующим – благовре́менную по́мощь. Не посрами́ на́с, к тебе́ с ве́рою притека́ющих, споспешеству́й, я́ко оте́ц чадолюби́вый ча́дам, и на́м понести́ и́го Христо́во во благоду́шии и терпе́нии, и все́х упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти живо́т сво́й непосты́дно и пресели́тися со упова́нием во оби́тели небе́сныя, иде́же и ты́ ны́не водворя́ешися со а́нгелы и святы́ми, зря́ и прославля́я Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.