Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2024

9 Ноября 2024 года - Суббота

Седмица 20-я по Пятидесятнице, глас 2

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Мч. Не́стора Солунского (Фессалоникийского) (ок. 306).

Прп. Не́стора Летописца, Печерского, в Ближних пещерах (ок. 1114); прп. Не́стора, Некнижного, Печерского, в Дальних пещерах (XIV); Обретение мощей блгв. кн. Андре́я Смоленского в Переславле-Залесском (1539); мцц. Капитоли́ны и Еротии́ды (304); мч. Марка Фиваидского и иже с ним.

Прмч. Се́ргия (Чернухина), игумена (1942).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Мученику Нестору Солунскому (житие / история праздника)

Тропари, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Не́стор,/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́ Бо́га на́шего,/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости:/ того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 2:

Страда́льчествовав до́бре, безсме́ртную сла́ву насле́довал еси́ ны́не,/ я́ко во́ин изря́дный Влады́ки был еси́, моли́твами Дими́трия му́ченика:// с ним у́бо, Не́сторе му́дре, моля́ не преста́й о всех нас.

Преподобному Нестору Летописцу, Печерскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Вели́ких князе́й ру́сских дея́ния/ и преподо́бных оте́ц Пече́рских жития́ и чудеса́ написа́вый,/ свое́ же, Богому́дре Не́сторе, мно́гих ти ра́ди доброде́телей и́мя/ напи́сано на Небеси́ стяжа́вый,// моли́ и нам написа́тися в Кни́ги Живо́тныя.

Кондак, глас 2:

Я́ко сый Богоно́снаго Феодо́сия учени́к/ и и́стинный жития́ того́ подража́тель,/ пе́рвый честны́х его́ моще́й самови́дец бы́ти сподо́бился еси́,/ я́же с про́чиими святоле́пно прене́с,/ насле́дил еси́ с те́миже Ца́рство Небе́сное,// е́же получи́ти и нам, чту́щим тя, Го́сподеви моли́ся.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче, прему́дре наста́вниче и Боголюбе́зне подви́жниче Не́сторе Летописче! Предстоя́й со дерзнове́нием престо́лу Ве́чныя Сла́вы, не забу́ди на́с гре́шных и недосто́йных, бу́рями страсте́й отягче́нных, и хода́тайством твои́м непреста́нным защити́ страну́ на́шу, тебе́ при́сную, и соотчии твоя́ от вся́ких зо́л и скорбе́й. Утверди́ се́рдца на́ша в правосла́вней ве́ре, оте́чество свое́ научи́ люби́ти и в братолю́бии кре́пце пребыва́ти. Наста́ви на́с на стези́ спасе́ния, да моли́твами твои́ми, засту́пниче на́ш, вни́дем в ве́чное Ца́рство сла́вы, восхваля́юще Го́спода и прославля́юще твое́ заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Нестору Некнижному (житие / история праздника)

Тропарь, глас 2:

Чист и прав сый се́рдцем,/ и свят, преподо́бне Не́сторе, душе́ю,/ прост же па́ки и не уме́я сам чести́ книг,/ сего́ ра́ди чту́щим я́ приле́жне внима́л еси́,/ и, о́ная в себе́ соблюда́я, спе́шно тща́лся еси́ исправля́ти,// я́же я́ко разу́мен испо́лнив, обре́л еси́ Ца́рствие Небе́сное.

Кондак, глас 5:

Ди́вный во святы́х Свои́х Госпо́дь/ удиви́ся изря́дне в сем святе́м Не́сторе,/ я́же а́ще и безкни́жен сый и прост,/ но превзы́де прему́дых и посрами́ кни́жников,/ чту́щих и не творя́щих,/ насле́ди блага́ ве́чная// и мо́лит при́сно е́же спасти́ся нам.

Благоверному князю Андрею Смоленскому, Переяславскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Блаже́нство Ева́нгельское возлюби́в,/ Богому́дре кня́же Андре́е,/ чистоту́ се́рдца де́вством почти́л еси́/ и, суету́ ми́ра сего́ презре́в,/ устреми́лся еси́ зре́ти Бо́га,/ И́же тя просла́ви чудесы́/ во врачева́нии разли́чне стра́ждущих./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:/ проси́ нам у Христа́ Го́спода/ вся́ких скорбе́й избавле́ния// и получе́ние Ца́рства Небе́снаго.

Кондак, глас 8:

Насажде́н во дво́рех Госпо́дних,/ свои́ми преподо́бными де́тельми/ в дому́ свята́го Чудотво́рца Никола́я/ кра́сно процве́л еси́,/ ми́ра красоту́ и сла́ву сего́ све́та ни во что вмени́в,/ Еди́наго Христа́ возлюби́л еси́;/ слез твои́х тече́нием напая́ем,/ уязви́лся еси́ жела́нием бу́дущих даро́в./ Те́мже зове́м ти:/ ра́дуйся, свя́те кня́же Андре́е Смоле́нский,/ гра́ду Переясла́влю похвало́// и всей Росси́йстей земли́ вели́кое утвержде́ние.

Молитва:

О, святы́й благове́рный кня́же Андре́е, пода́ждь нам, раба́м Бо́жиим (имена), ру́ку по́мощи и изба́ви нас от вся́каго наве́та вра́жия: бу́ди нам ми́лостивый защи́титель и от боле́зней на́ших ско́рый цели́тель: свободи́ нас от руки́ чужда́го, и от вся́каго прило́га зла́го. Се бо мно́гими бедами есмы́ обстои́ми, все́ми злы́ми скорбьми́ сокруше́ннии, ко две́рем сме́ртным, от ско́рби снидо́хом и Бо́га грехми́ прогне́вахом и от себе́ Его́ удали́хом. Те́мже бу́ди нам вождь и засту́пник пред Го́сподем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Его́ Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.