Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 6 октября 2022 года

Еф., 225 зач., IV, 14–19. Лк., 13 зач., IV, 16–22. Предтечи: Гал., 210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 2 зач., I, 5–25.

Послание ко ефесеем, зачало 225

Бра́тие, да не быва́ем ктому́ младе́нцы, вла́ющеся и скита́ющеся вся́ким ве́тром уче́ния, во лжи челове́честей, в кова́рстве ко́зней льще́ния. И́стинствующе же в любви́, да возрасти́м в Него́ вся́ческая, И́же есть глава́ Христо́с, из Него́же все те́ло, составля́емо и счинева́емо прили́чне вся́цем осяза́нием подая́ния, по де́йству в ме́ре еди́ныя коея́ждо ча́сти, возраще́ние те́ла твори́т в созда́ние сама́го себе́ любо́вию. Сие́ у́бо глаго́лю и послушеству́ю о Го́споде, ктому́ не ходи́ти вам, я́коже и про́чии язы́цы хо́дят в суете́ ума́ их, помраче́ни смы́слом, су́ще отчужде́ни от жи́зни Бо́жия, за неве́жество су́щее в них, за окамене́ние серде́ц их, и́же в неча́яние вло́жшеся, преда́ша себе́ студодея́нию, в де́лание вся́кия нечистоты́ в лихоима́нии.

Евангелие от Луки, зачало 13

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с в Назаре́т, иде́же бе воспита́н. И вни́де, по обы́чаю Своему́, в день суббо́тный в со́нмище, и воста́ чести́. И да́ша Ему́ кни́гу Иса́ии проро́ка, и разгну́в кни́гу, обре́те ме́сто, иде́же бе напи́сано: Дух Госпо́день на Мне, Его́же ра́ди пома́за Мя благовести́ти ни́щым, посла́ Мя исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати плене́нным отпуще́ние и слепы́м прозре́ние, отпусти́ти сокруше́нныя во отра́ду, пропове́дати ле́то Госпо́дне прия́тно. И согну́в кни́гу, отда́в слузе́, се́де, и всем в со́нмищи о́чи бе́ху зря́ще Нань. И нача́т глаго́лати к ним, я́ко днесь сбы́стся писа́ние сие́ во у́шию ва́шею. И вси свиде́тельствоваху Ему́, и дивля́хуся о словесе́х благода́ти, исходя́щих из уст Его́.

Послание к галатом, зачало 210В

Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: еди́наго от рабы́, а друга́го от свобо́дныя. Но и́же от рабы́, по пло́ти роди́ся, а и́же от свобо́дныя, по обетова́нию. Я́же еста́ иносказа́ема, сия́ бо еста́ два заве́та: еди́н у́бо от горы́ Сина́йския, в рабо́ту ражда́яй, и́же есть Ага́рь. Ага́рь бо, Сина́ гора́ есть во Арави́и, прилага́ется же ны́нешнему Иерусали́му, рабо́тает же с ча́ды свои́ми. А вы́шний Иерусали́м свобо́дь есть, и́же есть ма́ти всем нам. Пи́сано бо есть: возвесели́ся, непло́ды, не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́, неболя́щая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. Мы же, бра́тие, по Исаа́ку обетова́ния ча́да есмы́. Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́не. Но что глаго́лет Писа́ние? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо насле́довати сын рабы́нин с сы́ном свобо́дныя. Те́мже, бра́тие, не́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.

Евангелие от Луки, зачало 2

Во вре́мя о́но, бысть во дни И́рода, царя́ Иуде́йска, иере́й не́кий, и́менем Заха́риа, от дневны́я чреды́ Авиа́ни, и жена́ его́ от дще́рей Ааро́новех, и и́мя ей Елисаве́ть. Бе́ста же пра́ведна о́ба пред Бо́гом, ходя́ще во всех за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чна. И не бе и́ма ча́да, поне́же Елисаве́т бе непло́ды, и о́ба заматоре́вша во днех свои́х бе́ста. Бысть же служа́щу ему́ в чину́ чреды́ своея́ пред Бо́гом, по обы́чаю свяще́нничества, ключи́ся ему́ покади́ти вшед в це́рковь Госпо́дню, и все мно́жество люде́й бе моли́тву де́я вне, в год фимиа́ма. Яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день, стоя́ одесну́ю олтаря́ кади́льнаго, и смути́ся Заха́риа ви́дев, и страх нападе́ нань. Рече́ же к нему́ А́нгел: не бо́йся, Заха́рие, зане́ услы́шана бысть моли́тва твоя́, и жена́ твоя́ Елисаве́ть роди́т сы́на тебе́, и нарече́ши и́мя ему́ Иоа́нн, и бу́дет тебе́ ра́дость и весе́лие, и мно́зи о рождестве́ его́ возра́дуются. Бу́дет бо ве́лий пред Го́сподем, и вина́ и сике́ра не и́мать пи́ти, и Ду́ха Свята́го испо́лнится еще́ из чре́ва ма́тере своея́. И мно́ги от сыно́в изра́илевых обрати́т ко Го́споду Бо́гу их. И той преды́дет пред Ним ду́хом и си́лою Илиино́ю, обрати́ти сердца́ отце́м на ча́да, и проти́вныя в му́дрости пра́ведных, угото́вати Го́сподеви лю́ди соверше́ны. И рече́ Заха́риа ко А́нгелу: по чесому́ разуме́ю сие́? Аз бо есмь стар, и жена́ моя́ заматоре́вши во днех свои́х. И отвеща́в А́нгел, рече́ ему́: аз есмь Гаврии́л предстоя́й пред Бо́гом, и по́слан есмь глаго́лати к тебе́ и благовести́ти тебе́ сия́. И се бу́деши молчя́, и не моги́й проглаго́лати, до него́же дне бу́дут сия́, зане́ не ве́ровал еси́ словесе́м мои́м, я́же сбу́дутся во вре́мя свое́. И бе́ша лю́дие жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся косня́щу ему́ в це́ркви. Изше́д же не можа́ше глаго́лати к ним, и разуме́ша, я́ко виде́ние ви́де в це́ркви, и той бе помава́я им, и пребыва́ше нем. И бысть я́ко испо́лнишася дни́е слу́жбы его́, и́де в дом свой. По сих же днех зача́т Eлисаве́т, жена́ его́, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех.