Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 6 октября 2023 года

Еф., 234 зач., VI, 18–24. Лк., 14 зач., IV, 22–30. Предтечи: Гал., 210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 2 зач., I, 5–25.

Послание ко ефесеем, зачало 232

Бра́тие, по еди́ному ки́йждо вас свою́ жену́ си́це да лю́бит, я́коже и себе́, а жена́ да бои́тся своего́ му́жа. Ча́да, послу́шайте свои́х роди́телей о Го́споде, сие́ бо есть пра́ведно. Чти отца́ твоего́ и ма́терь, я́же есть за́поведь пе́рвая во обетова́нии, да бла́го ти бу́дет, и бу́деши долголе́тен на земли́. И отцы́, не раздража́йте чад свои́х, но воспитова́йте их в наказа́нии и уче́нии Госпо́дни. Раби́, послу́шайте госпо́дий свои́х по пло́ти со стра́хом и тре́петом, в простоте́ се́рдца ва́шего, я́коже и Христа́, не пред очи́ма то́чию рабо́тающе я́ко человекоуго́дницы, но я́коже раби́ Христо́вы, творя́ще во́лю Бо́жию от души́, со благоразу́мием служа́ще я́коже Го́споду, а не я́ко челове́ком, ве́дяще, я́ко ко́ждо, е́же а́ще сотвори́т благо́е, сие́ прии́мет от Го́спода, а́ще раб, а́ще свобо́дь. И госпо́дие, та́яжде твори́те к ним, послабля́юще им преще́ния, ве́дуще, я́ко и вам саме́м и тем Госпо́дь есть на небесе́х, и обинове́ния лица́ несть у Него́.

Евангелие от Луки, зачало 14

Во вре́мя о́но, дивля́хуся наро́ди о словесе́х благода́ти, исходя́щих из уст Иису́совых, и глаго́лаху: не Сей ли есть сын Ио́сифов? И рече́ к ним: вся́ко рече́те Ми при́тчу сию́: врачу́, исцели́ся Сам, ели́ка слы́шахом бы́вшая в Капернау́ме, сотвори́ и зде во оте́чествии Свое́м. Рече́ же: ами́нь глаго́лю вам, я́ко ни кото́рый проро́к прия́тен есть во оте́чествии свое́м. Пои́стинне же глаго́лю вам: мно́ги вдови́цы бе́ша во дни Илиины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три ле́та и ме́сяц шесть, я́ко бысть глад вели́к по всей земли́, и ни ко еди́ной их по́слан бысть Илиа́, то́кмо в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це. И мно́зи прокаже́ни бе́ху при Елиссе́и проро́це во Изра́или, и ни еди́н же от них очи́стися, то́кмо Неема́н Сириани́н. И испо́лнишася вси я́рости в со́нмищи, слы́шавшии сия́. И воста́вше изгна́ша Его́ вон из гра́да, и ведо́ша Его́ до верху́ горы́, на не́йже град их со́здан бя́ше, да бы́ша Его́ низри́нули. Он же проше́д посреде́ их, идя́ше.

Послание к галатом, зачало 210В

Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: еди́наго от рабы́, а друга́го от свобо́дныя. Но и́же от рабы́, по пло́ти роди́ся, а и́же от свобо́дныя, по обетова́нию. Я́же еста́ иносказа́ема, сия́ бо еста́ два заве́та: еди́н у́бо от горы́ Сина́йския, в рабо́ту ражда́яй, и́же есть Ага́рь. Ага́рь бо, Сина́ гора́ есть во Арави́и, прилага́ется же ны́нешнему Иерусали́му, рабо́тает же с ча́ды свои́ми. А вы́шний Иерусали́м свобо́дь есть, и́же есть ма́ти всем нам. Пи́сано бо есть: возвесели́ся, непло́ды, не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́, неболя́щая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. Мы же, бра́тие, по Исаа́ку обетова́ния ча́да есмы́. Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́не. Но что глаго́лет Писа́ние? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо насле́довати сын рабы́нин с сы́ном свобо́дныя. Те́мже, бра́тие, не́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.

Евангелие от Луки, зачало 2

Во вре́мя о́но, бысть во дни И́рода, царя́ Иуде́йска, иере́й не́кий, и́менем Заха́риа, от дневны́я чреды́ Авиа́ни, и жена́ его́ от дще́рей Ааро́новех, и и́мя ей Елисаве́ть. Бе́ста же пра́ведна о́ба пред Бо́гом, ходя́ще во всех за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чна. И не бе и́ма ча́да, поне́же Елисаве́т бе непло́ды, и о́ба заматоре́вша во днех свои́х бе́ста. Бысть же служа́щу ему́ в чину́ чреды́ своея́ пред Бо́гом, по обы́чаю свяще́нничества, ключи́ся ему́ покади́ти вшед в це́рковь Госпо́дню, и все мно́жество люде́й бе моли́тву де́я вне, в год фимиа́ма. Яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день, стоя́ одесну́ю олтаря́ кади́льнаго, и смути́ся Заха́риа ви́дев, и страх нападе́ нань. Рече́ же к нему́ А́нгел: не бо́йся, Заха́рие, зане́ услы́шана бысть моли́тва твоя́, и жена́ твоя́ Елисаве́ть роди́т сы́на тебе́, и нарече́ши и́мя ему́ Иоа́нн, и бу́дет тебе́ ра́дость и весе́лие, и мно́зи о рождестве́ его́ возра́дуются. Бу́дет бо ве́лий пред Го́сподем, и вина́ и сике́ра не и́мать пи́ти, и Ду́ха Свята́го испо́лнится еще́ из чре́ва ма́тере своея́. И мно́ги от сыно́в изра́илевых обрати́т ко Го́споду Бо́гу их. И той преды́дет пред Ним ду́хом и си́лою Илиино́ю, обрати́ти сердца́ отце́м на ча́да, и проти́вныя в му́дрости пра́ведных, угото́вати Го́сподеви лю́ди соверше́ны. И рече́ Заха́риа ко А́нгелу: по чесому́ разуме́ю сие́? Аз бо есмь стар, и жена́ моя́ заматоре́вши во днех свои́х. И отвеща́в А́нгел, рече́ ему́: аз есмь Гаврии́л предстоя́й пред Бо́гом, и по́слан есмь глаго́лати к тебе́ и благовести́ти тебе́ сия́. И се бу́деши молчя́, и не моги́й проглаго́лати, до него́же дне бу́дут сия́, зане́ не ве́ровал еси́ словесе́м мои́м, я́же сбу́дутся во вре́мя свое́. И бе́ша лю́дие жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся косня́щу ему́ в це́ркви. Изше́д же не можа́ше глаго́лати к ним, и разуме́ша, я́ко виде́ние ви́де в це́ркви, и той бе помава́я им, и пребыва́ше нем. И бысть я́ко испо́лнишася дни́е слу́жбы его́, и́де в дом свой. По сих же днех зача́т Eлисаве́т, жена́ его́, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех.