Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 6 октября 2024 года

Утр. – Ев. 4-е, Лк., 112 зач., XXIV, 1–12. Лит. – 2 Кор., 176 зач., IV, 6–15. Лк., 17 зач., V, 1–11. Предтечи: Гал., 210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 2 зач., I, 5–25.

Евангелие от Луки, зачало 112

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т, зело́ ра́но приидо́ша жены́ на гроб, нося́ще я́же угото́ваша арома́ты, и други́я с ни́ми. Обрето́ша же ка́мень отвале́н от гро́ба, и вше́дше не обрето́ша телесе́ Го́спода Иису́са. И бысть не домышля́ющымся им о сем, и се му́жа два ста́ста в них в ри́зах блеща́щихся. Пристра́шным же бы́вшым им и покло́ншым ли́ца на зе́млю, реко́ста к ним, что и́щете жива́го с ме́ртвыми? Несть зде, но воста́. Помяни́те, я́коже глаго́ла вам, еще́ сый в Галиле́и, глаго́ля, я́ко подоба́ет Сы́ну Челове́ческому пре́дану бы́ти в ру́це челове́к гре́шник, и про́пяту бы́ти, и в тре́тий день воскре́снути. И помяну́ша глаго́лы Его́, и возвра́щшеся от гро́ба, возвести́ша вся сия́ единомуна́десяте и всем про́чым. Бя́ше же Магдали́на Мари́а и Иоа́нна и Мари́а Иа́ковля, и про́чыя с ни́ми, я́же глаго́лаху ко Апо́столом сия́. И яви́шася пред ни́ми я́ко лжа глаго́лы их, и не ве́роваху им. Петр же воста́в тече́ ко гро́бу и прини́к ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя, и оты́де, в себе́ дивя́ся бы́вшему.

Послание к коринфяном второе, зачало 176

Бра́тие, Бог реки́й из тмы све́ту возсия́ти, и́же возсия́ в сердца́х на́ших, к просвеще́нию ра́зума сла́вы Бо́жия о лице́ Иису́с Христо́ве. И́мамы же сокро́вище сие́ в скуде́льных сосу́дех, да премно́жество си́лы бу́дет Бо́жия, а не от нас. Во всем скорбя́ще, но не стужа́юще си, неча́еми, но не отчаява́еми, гони́ми, но не оставля́еми, низлага́еми, но не погиба́юще. Всегда́ ме́ртвость Го́спода Иису́са в те́ле нося́ще, да и живо́т Иису́сов в те́ле на́шем яви́тся. При́сно бо мы живи́и в смерть предае́мся Иису́са ра́ди, да и живо́т Иису́сов яви́тся в ме́ртвенней пло́ти на́шей. Те́мже смерть у́бо в нас де́йствует, а живо́т в вас. Иму́ще же то́йже дух ве́ры, по пи́санному: ве́ровах, те́мже возглаго́лах, и мы ве́руем, те́мже и глаго́лем, ве́дяще, я́ко Воздви́гий Го́спода Иису́са, и нас со Иису́сом воздви́гнет, и предпоста́вит с ва́ми. Вся бо вас ра́ди, да благода́ть умно́жившаяся, мно́жайшими благодаре́нии избы́точествит в сла́ву Бо́жию.

Евангелие от Матфеа, зачало 92

Во вре́мя о́но, зако́нник не́кий приступи́ ко Иису́су, искуша́я Его́ и глаго́ля: Учи́телю, ка́я за́поведь бо́льши есть в зако́не? Иису́с же рече́ ему́: возлю́биши Го́спода Бо́га твоего́ всем се́рдцем твои́м, и все́ю душе́ю твое́ю, и все́ю мы́слию твое́ю. Сия́ есть пе́рвая и бо́льшая за́поведь. Втора́я же подо́бна ей: возлю́биши и́скренняго твоего́ я́ко сам себе́. В сию́ обою́ за́поведию весь зако́н и проро́цы ви́сят. Со́браном же фарисе́ом, вопроси́ их Иису́с, глаго́ля: что ся вам мнит о Христе́? Чий есть Сын? Глаго́лаша Ему́: Дави́дов. Глаго́ла им: ка́ко у́бо Дави́д Ду́хом Го́спода Его́ нарица́ет, глаго́ля: рече́ Госпо́дь Го́сподеви моему́, седи́ одесну́ю Мене́, до́ндеже положу́ враги́ Твоя́ подно́жие нога́ма Твои́ма? А́ще у́бо Дави́д нарица́ет Его́ Го́спода, ка́ко сын ему́ есть? И никто́же можа́ше отвеща́ти Ему́ словесе́, ниже́ сме́я кто от того́ дне вопроси́ти Его́ ктому́.

Послание к галатом, зачало 210В

Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: еди́наго от рабы́, а друга́го от свобо́дныя. Но и́же от рабы́, по пло́ти роди́ся, а и́же от свобо́дныя, по обетова́нию. Я́же еста́ иносказа́ема, сия́ бо еста́ два заве́та: еди́н у́бо от горы́ Сина́йския, в рабо́ту ражда́яй, и́же есть Ага́рь. Ага́рь бо, Сина́ гора́ есть во Арави́и, прилага́ется же ны́нешнему Иерусали́му, рабо́тает же с ча́ды свои́ми. А вы́шний Иерусали́м свобо́дь есть, и́же есть ма́ти всем нам. Пи́сано бо есть: возвесели́ся, непло́ды, не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́, неболя́щая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. Мы же, бра́тие, по Исаа́ку обетова́ния ча́да есмы́. Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́не. Но что глаго́лет Писа́ние? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо насле́довати сын рабы́нин с сы́ном свобо́дныя. Те́мже, бра́тие, не́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.

Евангелие от Луки, зачало 2

Во вре́мя о́но, бысть во дни И́рода, царя́ Иуде́йска, иере́й не́кий, и́менем Заха́риа, от дневны́я чреды́ Авиа́ни, и жена́ его́ от дще́рей Ааро́новех, и и́мя ей Елисаве́ть. Бе́ста же пра́ведна о́ба пред Бо́гом, ходя́ще во всех за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чна. И не бе и́ма ча́да, поне́же Елисаве́т бе непло́ды, и о́ба заматоре́вша во днех свои́х бе́ста. Бысть же служа́щу ему́ в чину́ чреды́ своея́ пред Бо́гом, по обы́чаю свяще́нничества, ключи́ся ему́ покади́ти вшед в це́рковь Госпо́дню, и все мно́жество люде́й бе моли́тву де́я вне, в год фимиа́ма. Яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день, стоя́ одесну́ю олтаря́ кади́льнаго, и смути́ся Заха́риа ви́дев, и страх нападе́ нань. Рече́ же к нему́ А́нгел: не бо́йся, Заха́рие, зане́ услы́шана бысть моли́тва твоя́, и жена́ твоя́ Елисаве́ть роди́т сы́на тебе́, и нарече́ши и́мя ему́ Иоа́нн, и бу́дет тебе́ ра́дость и весе́лие, и мно́зи о рождестве́ его́ возра́дуются. Бу́дет бо ве́лий пред Го́сподем, и вина́ и сике́ра не и́мать пи́ти, и Ду́ха Свята́го испо́лнится еще́ из чре́ва ма́тере своея́. И мно́ги от сыно́в изра́илевых обрати́т ко Го́споду Бо́гу их. И той преды́дет пред Ним ду́хом и си́лою Илиино́ю, обрати́ти сердца́ отце́м на ча́да, и проти́вныя в му́дрости пра́ведных, угото́вати Го́сподеви лю́ди соверше́ны. И рече́ Заха́риа ко А́нгелу: по чесому́ разуме́ю сие́? Аз бо есмь стар, и жена́ моя́ заматоре́вши во днех свои́х. И отвеща́в А́нгел, рече́ ему́: аз есмь Гаврии́л предстоя́й пред Бо́гом, и по́слан есмь глаго́лати к тебе́ и благовести́ти тебе́ сия́. И се бу́деши молчя́, и не моги́й проглаго́лати, до него́же дне бу́дут сия́, зане́ не ве́ровал еси́ словесе́м мои́м, я́же сбу́дутся во вре́мя свое́. И бе́ша лю́дие жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся косня́щу ему́ в це́ркви. Изше́д же не можа́ше глаго́лати к ним, и разуме́ша, я́ко виде́ние ви́де в це́ркви, и той бе помава́я им, и пребыва́ше нем. И бысть я́ко испо́лнишася дни́е слу́жбы его́, и́де в дом свой. По сих же днех зача́т Eлисаве́т, жена́ его́, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех.