Шрифт

Чтения дня / Календарь 2023

Богослужебные чтения 4 октября 2023 года

Паримии на святителя Димитрия, митрополита Ростовскаго

1. При́тчей чте́ние.

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9

2. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, устне́ же муже́й му́дрых ве́дят благода́ть. Уста́ му́дрых поуча́тся прему́дрости, пра́вда же избавля́ет их от сме́рти. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда. Сын бо пра́веден ражда́ется в живо́т и во благи́х свои́х плод пра́вды обы́мет. Свет пра́ведным всегда́, и от Го́спода обря́щут благода́ть и сла́ву. Язы́к му́дрых до́брая свесть, и в се́рдце их почи́ет му́дрость. Лю́бит Госпо́дь преподо́бная сердца́, прия́тни же Ему́ вси непоро́чнии в пути́. Му́дрость Госпо́дня просвеща́ет лице́ разу́мнаго. Постига́ет бо жела́ющия Ю́, пре́жде да́же разуме́ти Ю́, и удо́бь у́зрится от лю́бящих Ю́. У́треневавый к Ней не утруди́тся, и бдяй Ея́ ра́ди вско́ре без печа́ли бу́дет. Я́ко досто́йных Ея́ Сама́ обхо́дит, и́щущи, и во стезя́х Ея́ явля́ется им благоприе́мне. Му́дрости никогда́же одоле́ет зло́ба. Сих ра́ди и рачи́тель бых добро́ты Ея́, и возлюби́х Ю́, и поиска́х от ю́ности моея́. И взыска́х Неве́сту привести́ себе́, я́ко всех Влады́ка возлюби́ Ю́. Таи́нница бо есть Бо́жия хи́трости, и обрета́тельница дел Его́. Труды́ Ея́ суть доброде́тели: целому́дрию же и ра́зуму Та учи́т, пра́вде и му́жеству, и́хже потре́бнее ничто́же есть в житии́ челове́ком. А́ще же и мно́гаго иску́сства жела́ет кто, весть дре́вняя, и бы́ти хотя́щая разсмо́трит. Свесть изви́тия слове́с и разреше́ния гада́ний, зна́мения и чудеса́ проразуме́ет, и сбытия́ време́н и лет; и всем сове́тник есть благ, я́ко безсме́ртие есть в Ней и благосла́вие во обще́нии слове́с Ея́. Сего́ ра́ди бесе́довах ко Го́споду, и помоли́хся Ему́, и рех от всего́ се́рдца моего́: Бо́же отце́в и Го́споди ми́лости, сотвори́вый вся Сло́вом Твои́м и Му́дростию Твое́ю устро́ивый челове́ка, да владе́ет бы́вшими от Тебе́ тварьми́ и да управля́ет мир в преподо́бии и пра́вде. Даждь ми Твои́х Престо́лов приседя́щую Прему́дрость и не отлучи́ мене́ от о́трок Твои́х, я́ко аз раб Твой и сын рабы́ни Твоея́. Посли́ Ю́ с Небе́с от свята́го жили́ща Твоего́, и от Престо́ла сла́вы Твоея́, да су́щи со мно́ю, научи́т мя, что благоуго́дно есть пред Тобо́ю, и наста́вит мя в ра́зум, и сохрани́т мя в сла́ве Свое́й. Помышле́ния бо сме́ртных вся боязли́ва, и погреши́тельна умышле́ния их.

Притч 10:31А; 10: 32А; ср. Притч 11:2Б; 10:2Б; Притч 11:7А; 11:19А; ср. Притч 13:2А, 9А, ?; 15:2А; ср. Притч 14:33; Притч 22:11А, ?; Прем 6:13; 6:12Б; 6:14А; 6:15Б; 6:16А; 7:30Б; 8:2Б; 8:2Б; 8:3Б; 8:4; 8:7Б; 8:8; ср. Прем 8:9Б; ср. Прем 8:17Б; Прем 8:18Б; 8:21Б; 9:1-3А; 9:4-5А; 9:10; 9:11Б; 9:14.

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие: безсме́ртие бо есть па́мять его́, я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́ков, и уго́дна Го́споду душа́ его́. Возлюби́те у́бо, о му́жие, Му́дрость и поживете́, восхощи́те Ея́ и нака́зани бу́дете: нача́ло бо Ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на. Почти́те Прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете. Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих. Я́ко Той му́дрости наста́вник есть, и му́дрых испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу хитрее́ц. И всем смы́слом научи́т Му́дрость: есть бо в Ней Дух разу́мен и свят, и сия́ние Све́та Присносу́щнаго, и О́браз бла́гости Бо́жия. Та́я дру́ги Бо́жия и про́роки устроя́ет. Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд, све́ту сосужда́ема обрета́ется пе́рвейши. Та́я угожда́ющия Ей от боле́зни изба́ви и наста́ви на стези́ пра́выя. Даде́ им ра́зум име́ти свят и сохрани́ от ловя́щих, и по́двиг кре́пок подаде́ им. Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие; и никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости, ниже́ пре́йдет злы́я облича́ющи суд. Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно: наси́льствуем пра́ведному и не пощади́м преподо́бства его́, ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны. Бу́дет бо нам кре́пость зако́н, и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть, и проти́вится дело́м на́шим, и поно́сит нам отпаде́ние зако́на, и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего. Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет. Бысть нам на обличе́ние помышле́ний на́ших и тя́жек нам есть, и ви́дим, я́ко неподо́бно ины́м житие́ его́ и измене́ны стези́ его́. В поруга́ние вмени́хомся ему́, и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т, и блажи́т после́дняя пра́ведных. Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ его́ и́стинна суть, иску́сим, я́же сбыва́ются ему́. Руга́нием и му́кою истя́жем его́, да разуме́ем кро́тость его́, и иску́сим беззло́бство его́, сме́ртию безобра́зною осу́дим его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с его́. Сия́ помы́слиша и прельсти́шася: ослепи́ бо я́ зло́ба их, и не разуме́ша та́ин Бо́жиих и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть, и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла. Ще́др и ми́лостив, и дая́й преподо́бным Свои́м благода́ть, и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Притч 29:2А; Прем 4:1Б; 4:14А; 6:11; ср. Прем 6:17А, 18А; 6:21Б; 6:21Б; Прем 7:15Б; ср. Прем 7:15Б; Прем 7:21Б; 7:22А; 7:26А, В; 7:27Б; 7:29; 10:9; 10:10Б; 10:10В; ср.Прем 10:12; 7:30Б; Прем 2:1А; ср. Прем 2:10А; Прем 2:11А; 2:11А; 2:13-16; 2:17; 2:19-21; 2:19-22; ?; ср. Притч 3:34.

Утр. – Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9 . Лит. – Еф., 231 зач., V, 25–33. Лк., 12 зач., IV, 1–15. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Евангелие от Иоанна, зачало 35Б

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Послание ко ефесеем, зачало 231

Бра́тие, люби́те своя́ жены́, я́коже и Христо́с возлюби́ Це́рковь, и Себе́ предаде́ за ню, да освяти́т ю́, очи́стив ба́нею водно́ю в глаго́ле. Да предста́вит ю́ Себе́ сла́вну Це́рковь, не иму́щу скве́рны, или́ поро́ка, или́ не́что от таковы́х, но да бу́дет свя́та и непоро́чна. Та́ко до́лжни суть му́жие люби́ти своя́ жены́, я́ко своя́ телеса́: любя́й бо свою́ жену́, себе́ сама́го лю́бит. Никто́же бо когда́ свою́ плоть возненави́де, но пита́ет и гре́ет ю́, я́коже и Госпо́дь Це́рковь. Зане́ у́ди есмы́ Те́ла Его́, от пло́ти Его́ и от косте́й Его́. Сего́ ра́ди оста́вит челове́к отца́ своего́ и ма́терь, и прилепи́тся к жене́ свое́й, и бу́дета два в плоть еди́ну. Та́йна сия́ вели́ка есть, аз же глаго́лю во Христа́ и во Це́рковь. Оба́че и вы, по еди́ному ки́йждо свою́ жену́ си́це да лю́бит, я́коже и себе́.

Евангелие от Луки, зачало 12

Во вре́мя о́но, возврати́ся Иису́с испо́лнь Ду́ха Свя́та от Иорда́на, и ведя́шеся Ду́хом в пусты́ню. Дний четы́ридесять искуша́емь от диа́вола, и не яст ничесо́же во дни ты́я, и сконча́вшымся им, последи́ взалка́. И рече́ Ему́ диа́вол: а́ще Сын еси́ Бо́жий, рцы ка́меневи сему́, да бу́дет хлеб. И отвеща́в Иису́с к нему́, глаго́ля: пи́сано есть, я́ко не о хле́бе еди́ном жив бу́дет челове́к, но о вся́ком глаго́ле Бо́жии. И возве́д Его́ диа́вол на гору́ высоку́, показа́ Ему́ вся ца́рствия вселе́нныя в часе́ вре́менне, и рече́ Ему́ диа́вол: Тебе́ дам власть сию́ всю и сла́ву их, я́ко мне предана́ есть, и ему́же а́ще хощу́, дам ю́. Ты у́бо а́ще поклони́шися пре́до мно́ю, бу́дут Тебе́ вся. И отвеща́в рече́ ему́ Иису́с: иди́ за Мно́ю, сатана́. Пи́сано есть: поклони́шися Го́споду Бо́гу твоему́, и Тому́ еди́ному послу́жиши. И веде́ Его́ во Иерусали́м, и поста́ви Его́ на криле́ церко́внем, и рече́ Ему́: а́ще Сын еси́ Бо́жий, ве́рзися отсю́ду до́лу. Пи́сано бо есть, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о Тебе́ сохрани́ти Тя, и на рука́х во́змут Тя, да не когда́ преткне́ши о ка́мень но́гу Твою́. И отвеща́в рече́ ему́ Иису́с, я́ко рече́но есть: не иску́сиши Го́спода Бо́га твоего́. И сконча́в все искуше́ние диа́вол, оты́де от Него́ до вре́мене. И возврати́ся Иису́с в си́ле духо́вней в Галиле́ю, и весть изы́де по всей стране́ о Нем. И той уча́ше на со́нмищах их, сла́вимь все́ми.

Послание ко евреем, зачало 318А

Бра́тие, пре́жде прише́ствия ве́ры, под зако́ном стрего́ми бе́хом, затворе́ни в хотя́щую ве́ру откры́тися. Те́мже зако́н пе́стун нам бысть во Христа́, да от ве́ры оправди́мся. Прише́дши же ве́ре, уже́ не под пе́стуном есмы́. Вси бо вы сы́нове Бо́жии есте́ ве́рою о Христе́ Иису́се: ели́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Несть иуде́й, ни е́ллин, несть раб, ни свобо́дь, несть му́жеский пол, ни же́нский, вси бо вы еди́но есте́ о Христе́ Иису́се. А́ще ли вы Христо́вы, у́бо Авраа́мле се́мя есте́, и по обетова́нию насле́дницы.

Евангелие от Луки, зачало 33

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.