Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 22 сентября 2022 года

Гал., 208 зач., III, 23 – IV, 5. Мк., 25 зач., VI, 30–45. Прп. (под зачало): Гал., 213 зач., V, 22 – VI, 2. Мф., 43 зач., XI, 27–30 . Богоотцов: Гал., 210 зач. (от полу'), IV, 22–31. Лк., 36 зач., VIII, 16–21.

Послание к галатом, зачало 208Б

Бра́тие, пре́жде прише́ствия ве́ры, под зако́ном стрего́ми бе́хом, затворе́ни в хотя́щую ве́ру откры́тися. Те́мже зако́н пе́стун нам бысть во Христа́, да от ве́ры оправди́мся. Прише́дши же ве́ре, уже́ не под пе́стуном есмы́. Вси бо вы сы́нове Бо́жии есте́ ве́рою о Христе́ Иису́се: ели́цы бо во Христа́ крести́стеся, во Христа́ облеко́стеся. Несть иуде́й, ни е́ллин, несть раб, ни свобо́дь, несть му́жеский пол, ни же́нский, вси бо вы еди́но есте́ о Христе́ Иису́се. А́ще ли вы Христо́вы, у́бо Авраа́мле се́мя есте́, и по обетова́нию насле́дницы. Глаго́лю же: в нели́ко вре́мя насле́дник млад есть, ничи́мже лу́чший есть раба́, госпо́дь сый всех, но под повели́тели и приста́вники есть да́же до наро́ка о́тча. Та́кожде и мы, егда́ бе́хом мла́ди, под стихи́ами бе́хом ми́ра порабоще́ни. Егда́ же прии́де кончи́на ле́та, посла́ Бог Сы́на Своего́ Единоро́днаго, ражда́емаго от жены́, быва́ема под зако́ном, да подзако́нныя иску́пит, да всыновле́ние восприи́мем.

Евангелие от Марка, зачало 25

Во вре́мя о́но, собра́шася Апо́столи ко Иису́су и возвести́ша Ему́ вся, и ели́ка сотвори́ша, и ели́ка научи́ша. И рече́ им: прииди́те вы са́ми в пу́сто ме́сто еди́ни и почи́йте ма́ло. Бя́ху бо приходя́щии и отходя́щии мно́зи, и ни я́сти им бе когда́. И идо́ша в пу́сто ме́сто корабле́м еди́ни. И ви́деша их иду́щя, и позна́ша их мно́зи, и пе́ши от всех градо́в стица́хуся та́мо, и предвари́ша их, и снидо́шася к Нему́. И изше́д ви́де Иису́с наро́д мног и милосе́рдова о них, зане́ бя́ху я́ко о́вцы не иму́щыя па́стыря, и нача́т их учи́ти мно́го. И уже́ часу́ мно́гу бы́вшу, присту́пльше к Нему́ ученицы́ Его́, глаго́лаша, я́ко пу́сто есть ме́сто, и уже́ час мног. Отпусти́ их, да ше́дше во окре́стных се́лех и ве́сех ку́пят себе́ хле́бы, не и́мут бо чесо́ я́сти. Он же отвеща́в рече́ им: дади́те им вы я́сти. И глаго́лаша Ему́: да ше́дше ку́пим двема́ сто́ма пе́нязь хле́бы и да́мы им я́сти? Он же рече́ им: коли́ко хле́бы и́мате? Иди́те и ви́дите. И уве́девше глаго́лаша: пять хлеб, и две ры́бе. И повеле́ им посади́ти вся на спо́ды на спо́ды на траве́ зелене́. И возлего́ша на ле́хи на ле́хи по сту и по пяти́десят. И прие́м пять хлеб и две ры́бе, воззре́в на не́бо, благослови́ и преломи́ хле́бы, и дая́ше ученико́м Свои́м, да предлага́ют пред ни́ми, и о́бе ры́бе раздели́ всем. И ядо́ша вси и насы́тишася. И взя́ша укру́хи, двана́десяте ко́шя испо́лнь, и от ры́бу. Бя́ше же я́дших хле́бы я́ко пять ты́сящ муже́й. И а́бие пону́ди ученики́ Своя́ вни́ти в кора́бль и вари́ти Его́ на о́ном полу́ к Вифсаи́де, до́ндеже Сам отпу́стит наро́ды.

Послание к галатом, зачало 213

Бра́тие, плод духо́вный есть любы́, ра́дость, мир, долготерпе́ние, бла́гость, милосе́рдие, ве́ра, кро́тость, воздержа́ние: на таковы́х несть зако́на. А и́же Христо́вы суть, плоть распя́ша со страстьми́ и похотьми́. А́ще живе́м ду́хом, ду́хом и да хо́дим. Не быва́им тщесла́вни, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще. Бра́тие, а́ще и впаде́т челове́к в не́кое прегреше́ние, вы духо́внии исправля́йте такова́го ду́хом кро́тости: блюды́й себе́, да не и ты искуше́н бу́деши. Друг дру́га тяготы́ носи́те, и та́ко испо́лните зако́н Христо́в.

Евангелие от Матфеа, зачало 43

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ суть Oтце́м Мои́м, и никто́же зна́ет Сы́на, то́кмо Oте́ц, ни Oтца́ кто зна́ет, то́кмо Сын, и ему́же а́ще во́лит Сын откры́ти. Прииди́те ко Мне вси тружда́ющиися и обремене́ннии, и Аз упоко́ю вы. Возми́те и́го Мое́ на себе́, и научи́теся от Мене́, я́ко кро́ток есмь и смире́н се́рдцем, и обря́щете поко́й душа́м ва́шим. И́го бо Мое́ бла́го, и бре́мя Мое́ легко́ есть.

Послание к галатом, зачало 210В

Бра́тие, Авраа́м два сы́на име́: еди́наго от рабы́, а друга́го от свобо́дныя. Но и́же от рабы́, по пло́ти роди́ся, а и́же от свобо́дныя, по обетова́нию. Я́же еста́ иносказа́ема, сия́ бо еста́ два заве́та: еди́н у́бо от горы́ Сина́йския, в рабо́ту ражда́яй, и́же есть Ага́рь. Ага́рь бо, Сина́ гора́ есть во Арави́и, прилага́ется же ны́нешнему Иерусали́му, рабо́тает же с ча́ды свои́ми. А вы́шний Иерусали́м свобо́дь есть, и́же есть ма́ти всем нам. Пи́сано бо есть: возвесели́ся, непло́ды, не ражда́ющая, расто́ргни и возопи́, неболя́щая, я́ко мно́га ча́да пусты́я па́че, не́жели иму́щия му́жа. Мы же, бра́тие, по Исаа́ку обетова́ния ча́да есмы́. Но я́коже тогда́ по пло́ти роди́выйся гоня́ше духо́внаго, та́ко и ны́не. Но что глаго́лет Писа́ние? Изжени́ рабу́ и сы́на ея́, не и́мать бо насле́довати сын рабы́нин с сы́ном свобо́дныя. Те́мже, бра́тие, не́смы рабы́нина ча́да, но свобо́дныя.

Евангелие от Луки, зачало 36

Рече́ Госпо́дь: никто́же у́бо свети́льника вжег, покрыва́ет его́ сосу́дом, или́ под одр подлага́ет, но на све́щник возлага́ет, да входя́щии ви́дят свет. Несть бо та́йно, е́же не явле́но бу́дет, ниже́ утае́но, е́же не позна́ется и в явле́ние прии́дет. Блюди́теся у́бо, ка́ко слы́шите, и́же бо и́мать, да́стся ему́, и и́же а́ще не и́мать, и е́же мни́тся име́я, во́змется от него́. Приидо́ша же к Нему́ Ма́ти и бра́тия Его́, и не можа́ху бесе́довати к Нему́ наро́да ра́ди. И возвести́ша Ему́, глаго́люще: Ма́ти Твоя́ и бра́тия Твоя́ вне стоя́т, ви́дети Тя хотя́ще. Он же отвеща́в рече́ к ним: ма́ти Моя́ и бра́тия Моя́ си́и суть, слы́шащии сло́во Бо́жие, и творя́ще е́.