Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 7 сентября 2022 года

2 Кор., 189 зач., IX, 12 – X, 7. Мк., 13 зач., III, 20–27. Апп.: Тит., 300 зач., I, 1–4; II, 15 – III, 3, 12–13, 15. Мф., 11 зач., V, 14–19.

Послание к коринфяном второе, зачало 189

Бра́тие, рабо́та сего́ служе́ния не то́кмо есть исполня́ющая лише́ния святы́х, но и избы́точествующая мно́гими благодаре́ньми Бо́гови. Искуше́нием служе́ния сего́ сла́вяще Бо́га о покоре́нии испове́дания ва́шего в Благовествова́нии Христо́во, и о простоте́ сообще́ния к ним и ко всем, и тех моли́твою по вас, возжеле́ющим вас за премно́гую благода́ть Бо́жию на вас. Благодаре́ние же Бо́гови о неисповеди́мем Его́ да́ре. Сам же аз Па́вел молю́ вы кро́тостию и ти́хостию Христо́вою, и́же в лице́ у́бо смире́н в вас, не сый же у вас дерза́ю в вас. Молю́ же е́же не сый ту дерза́ти наде́янием, и́мже помышля́ю сме́ти на не́кия непщу́ющыя нас я́ко по пло́ти ходя́щих. Во пло́ти бо ходя́ще, не по пло́ти во́инствуем: ору́жия бо во́инства на́шего не плотска́я, но си́льна Бо́гови на разоре́ние тве́рдем, помышле́ния низлага́юще, и вся́ко возноше́ние взима́ющееся на ра́зум Бо́жий, и пленя́юще всяк ра́зум в послуша́ние Христо́во, и гото́во иму́ще отмсти́ти вся́ко преслуша́ние, егда́ испо́лнится ва́ше послуша́ние. И́же ли пред лице́м, зри́те? А́ще кто наде́ется себе́ Христо́ва бы́ти, да помышля́ет па́ки от себе́, зане́, я́коже он Христо́в, та́кожде и мы Христо́вы.

Евангелие от Марка, зачало 13

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с в дом, и собра́ся па́ки наро́д, я́ко не мощи́ им ни хле́ба я́сти. И слы́шавше и́же бя́ху у Него́, изыдо́ша, да и́мут Его́, глаго́лаху бо, я́ко неи́стов есть. И кни́жницы, и́же от Иерусали́ма низше́дшии, глаго́лаху, я́ко веельзеву́ла и́мать и я́ко о кня́зе бесо́встем изго́нит бе́сы. И призва́в их, в при́тчах глаго́лаше им: ка́ко мо́жет сатана́ сатану́ изгони́ти? И а́ще ца́рство на ся раздели́тся, не мо́жет ста́ти ца́рство то, и а́ще дом на ся раздели́тся, не мо́жет ста́ти дом той, и а́ще сатана́ воста́ на ся сам и раздели́ся, не мо́жет ста́ти, но коне́ц и́мать. Никто́же мо́жет сосу́ды кре́пкаго, вшед в дом его́, расхи́тити, а́ще не пе́рвее кре́пкаго свя́жет, и тогда́ дом его́ расхи́тит.

Послание к Титу, зачало 300А

Па́вел, раб Бо́жий, Апо́стол же Иису́с Христо́в, по ве́ре избра́нных Бо́жиих и ра́зуму и́стины, я́же по благоче́стию, о упова́нии жи́зни ве́чныя, ю́же обетова́ нело́жный Бог пре́жде лет ве́чных, яви́ же во времена́ своя́ сло́во Свое́ пропове́данием, е́же мне поруче́но бысть по повеле́нию Спаси́теля на́шего Бо́га, Ти́ту, при́сному ча́ду по о́бщей ве́ре, благода́ть, ми́лость, мир от Бо́га Отца́ и Го́спода Иису́са Христа́ Спа́са на́шего. Сия́ глаго́ли, и моли́, и облича́й со вся́ким повеле́нием, да никто́же тя преоби́дит. Воспомина́й тем нача́льствующым и владе́ющым повинова́тися и покаря́тися, и ко вся́кому де́лу бла́гу гото́вым бы́ти: ни еди́наго ху́лити, не сварли́вым бы́ти, но ти́хим, вся́ку явля́ющым кро́тость ко всем челове́ком. Бе́хом бо иногда́ и мы несмы́сленни, и непокори́ви, и прельще́ни, рабо́тающе похоте́м и сласте́м разли́чным, в зло́бе и за́висти живу́ще, ме́рзцы су́ще и ненави́дяще друг дру́га. Егда́ послю́ Арте́му к тебе́ или́ Тихи́ка, потщи́ся приити́ ко мне в Никопо́ль, ту бо суди́х озиме́ти. Зи́ну зако́нника и Аполло́са ско́ро предпосли́, и да ничто́же и́ма ску́дно бу́дет. Целу́ют тя со мно́ю су́щии вси. Целу́й лю́бящыя ны в ве́ре. Благода́ть со все́ми ва́ми. Ами́нь.

Евангелие от Матфеа, зачало 11

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вы есте́ свет ми́ра, не мо́жет град укры́тися верху́ горы́ стоя́. Ниже́ вжига́ют свети́льника и поставля́ют его́ под спу́дом, но на све́щнице, и све́тит всем, и́же в хра́мине суть. Та́ко да просвети́тся свет ваш пред челове́ки, я́ко да ви́дят ва́ша до́брая дела́ и просла́вят Отца́ ва́шего, И́же на небесе́х. Да не мни́те, я́ко приидо́х разори́ти зако́н, или́ проро́ки: не приидо́х разори́ти, но испо́лнити. Ами́нь бо глаго́лю вам: до́ндеже пре́йдет не́бо и земля́, ио́та еди́на, или́ еди́на черта́ не пре́йдет от зако́на, до́ндеже вся бу́дут. И́же а́ще разори́т еди́ну за́поведий сих ма́лых и нау́чит та́ко челове́ки, мний нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем, а и́же сотвори́т и нау́чит, сей ве́лий нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем.