Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 6 сентября 2022 года

2 Кор., 187 зач., VIII, 16 – IX, 5. Мк., 12 зач., III, 13–19. Свт.: Евр., 318 зач., VII, 26 – VIII, 2. Ин., 36 зач., X, 9–16.

Послание к коринфяном второе, зачало 187

Бра́тие, благодаре́ние Бо́гови, да́вшему то́жде тща́ние о вас в се́рдце Ти́тово, я́ко моле́ние у́бо прия́т, тщали́вейший же сый, свое́ю во́лею изы́де к вам. Посла́хом же с ним и бра́та, его́же похвала́ во Ева́нгелии по всем це́рквам. Не то́чию же, но и освя́щся от церкве́й с на́ми ходи́ти, со благода́тию се́ю, служи́мою на́ми к Самого́ Го́спода сла́ве и усе́рдию ва́шему, блюду́щеся того́, да не кто нас порече́т во оби́лии сем служи́мем на́ми, промышля́юще до́брая не то́кмо пред Бо́гом, но и пред челове́ки. Посла́хом же с ни́ми и бра́та на́шего, его́же искуси́хом во мно́гих мно́гащи встанли́ва су́ща, ны́не же зело́ встанли́вейша, наде́янием мно́гим е́же в вас. А́ще ли же о Ти́те, о́бщник мне и в вас поспе́шник, а́ще ли бра́тия на́ша, посла́нницы церкве́й, сла́ва Христо́ва. Показа́ние у́бо любве́ ва́шея и на́шего хвале́ния о вас, в них покажи́те, в лице́ церкве́й. О слу́жбе бо, я́же ко святы́м, ли́шше ми есть писа́ти вам, вем бо усе́рдие ва́ше, и́мже о вас хвалю́ся Македо́няном, я́ко Аха́иа пригото́вися от мимоше́дшаго ле́та, и я́же от вас ре́вность раздражи́ мно́жайших. Посла́х же бра́тию, да не похвале́ние на́ше, е́же о вас, испра́зднится в ча́сти сей, но да я́коже глаго́лах, пригото́вани бу́дете. Да не ка́ко, а́ще прии́дут со мно́ю Македо́няне и обря́щут вы не пригото́ванных, постыди́мся мы, да не глаго́лем вы, в ча́сти сей похвале́ния. Потре́бно у́бо умы́слих умоли́ти бра́тию, да пре́жде прии́дут к вам и предугото́вят пре́жде возвеще́нное благослове́ние ва́ше, сие́ гото́во бы́ти та́ко, я́коже благослове́ние, а не я́ко лихои́мство.

Евангелие от Марка, зачало 12

Во вре́мя о́но, взы́де Иису́с на гору́ и призва́, и́хже хотя́ше Сам, и приидо́ша к Нему́. И сотвори́ двана́десяте, да бу́дут с Ним, и да посыла́ет их пропове́дати, и име́ти власть цели́ти неду́ги и изгони́ти бе́сы. И нарече́ Си́мону и́мя Петр, и Иа́кова Зеведе́ова и Иоа́нна бра́та Иа́ковля, и нарече́ и́ма имена́ Воанерге́с, е́же есть сы́на гро́мова, и Андре́а, и Фили́ппа, и Варфоломе́а, и Матфе́а, и Фому́, и Иа́кова Алфе́ова, и Фадде́а, и Си́мона Канани́та, и Иу́ду Искарио́тскаго, и́же и предаде́ Его́.

Послание ко евреем, зачало 318А

Бра́тие, тако́в нам подоба́ше Архиере́й, преподо́бен, незло́бив, безскве́рнен, отлуче́н от гре́шник и вы́шше Небе́с быв. И́же не и́мать по вся дни ну́жды, я́коже первосвяще́нницы, пре́жде о свои́х гресе́х же́ртвы приноси́ти, пото́м же о людски́х: сие́ бо сотвори́ еди́ною, Себе́ прине́с. Зако́н бо челове́ки поставля́ет первосвяще́нники, иму́щыя не́мощь, сло́во же кля́твенное, е́же по зако́не, Сы́на во ве́ки соверше́нна. Глава́ же о глаго́лемых, такова́ и́мамы Первосвяще́нника, и́же се́де одесну́ю Престо́ла Вели́чествия на Небесе́х, святы́м служи́тель и ски́нии и́стинней, ю́же водрузи́ Госпо́дь, а не челове́к.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.