Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2022

10 сентября 2022 года - Суббота

Седмица 13-я по Пятидесятнице, глас 3

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Моисе́я Мурина, иеромонаха (ок. 400); Обре́тение мощей прп. И́ова Почаевского, игумена (1659).

Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодо́сия) почивающих; прп. Са́ввы Крыпецкого, Псковского (1495); прав. Анны Пророчицы, дщери Фануилевой, встретившей Господа Иисуса Христа в храме Иерусалимском (I); вмц. Шуша́ники (Суса́нны), кн. Ранской (475) (Груз.).

Сщмч. Алекси́я Будрина, пресвитера (1918); прмчч. Казанских: Се́ргия (Зайцева), архимандрита, Лавре́нтия (Никитина), Серафи́ма (Кузьмина), иеромонахов, Феодо́сия (Александрова), иеродиакона, Лео́нтия (Карягина), Стефа́на, монахов, Гео́ргия Тимофеева, Иларио́на Правдина, Иоа́нна Сретенского и Се́ргия Галина, послушников (1918); сщмч. Алекса́ндра Медведева, диакона (1918); сщмч. Николая Георгиевского, пресвитера (1931); сщмч. Васи́лия Сокольского, пресвитера (1937).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Преподобному Моисею Мурину (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Пусты́нный жи́тель, и в телеси́ А́нгел,/ и чудотво́рец яви́лся еси́, Богоно́се о́тче наш Моисе́е:/ посто́м, бде́нием, моли́твою, Небе́сная дарова́ния прии́м,/ исцеля́еши неду́жныя, и ду́ши ве́рою приходя́щих ти./ Сла́ва Да́вшему тебе́ кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю все́м исцеле́ния.

Кондак, глас 4:

Му́рины зауши́в, и ли́ца де́монов поплева́в,/ мы́сленно просия́л еси́/ я́коже со́лнце све́тлое,/ све́том жития́ твоего́// и уче́нием наставля́я ду́ши на́ша.

Молитва:

О, преподо́бный, ты от тя́жких грехо́в дости́г пречу́дных доброде́телей, помоги́ моля́щимся тебе́ раба́м Бо́жиим (имена), влеко́мым в поги́бель оттого́, что предаю́тся безме́рному, вре́дному для души́ и те́ла употребле́нию вина́. Склони́ на них свой ми́лостивый взор, не отклони́ и не пре́зри их, но внемли́ им, прибега́ющим к тебе́. Моли́, свято́й Моисе́й, Влады́ку Христа́, что́бы не отве́рг их Он, Милосе́рдный, и да не возра́дуется диа́вол их поги́бели, но да пощади́т Госпо́дь этих безси́льных и несча́стных, кото́рыми овладе́ла па́губная страсть пия́нства, ведь мы все Бо́жии созда́ния и иску́плены Пречи́стою Кро́вию Сы́на Его́. Услы́шь же, преподо́бный Моисе́й, их моли́тву, отгони́ от них диа́вола, да́руй им си́лу победи́ть страсть, помоги́ им, простри́ твою́ ру́ку, вы́веди их на путь добра́, освободи́ их от ра́бства страсте́й и изба́вь их от винопи́тия, что́бы они́, обновле́нные, в трезве́нии и све́тлом уме́ возлюби́ли воздержа́ние и благоче́стие, и ве́чно прославля́ли Всеблаго́го Бо́га, всегда́ спаса́ющего Свои́ созда́ния. Ами́нь.

Преподобному Иову, игумену Почаевскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Возло́жь на ся и́го Христо́во от ю́ности,/ преподо́бне о́тче И́ове,/ многоле́тне свя́то подвиза́лся еси́/ на по́прище благоче́стия во оби́тели Уго́рницстей и на о́строве Ду́бенстем,/ и, прише́д к горе́ Поча́евстей,/ зна́менанней цельбоно́сною стопо́ю Пресвяты́я Богоро́дицы,/ в те́сней пеще́ре ка́менней/ богомы́слия ра́ди и моли́твы многокра́тно заключа́лся еси́,/ и, благода́тию Бо́жиею укрепля́яся,/ му́жественно потруди́лся еси́/ на по́льзу Це́ркве Христо́вы и оби́тели твоея́,/ ку́пно же и проти́ву враго́в Правосла́вия и благоче́стия христиа́нскаго,/ и, наста́вив сицево́му ополче́нию и́ночествующих,/ победи́тели тех предста́вил еси́ Влады́це и Бо́гу.// Того́ моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

Возсия́ от спу́да земна́го сокро́вище нетле́нное моще́й твои́х,/ уго́дниче Бо́жий,/ я́ко, благоче́стно пожи́в в ве́ре Христа́ Бо́га на́шего,/ дости́гл еси́ доброде́телей соверше́нства,/ и, оста́вль сла́дость жития́ преходя́щаго,/ в пеще́ре горы́ Поча́евския в поще́ниих, моли́твах и труде́х свя́то подвиза́лся еси́,/ и те́ми те́ло твое́ увяди́л еси́./ Ны́не же, преше́д к Бо́гу в безмяте́жный и ве́чный поко́й,/ мо́лишися о всех с ве́рою к тебе́ прибега́ющих./ Ра́дуйся, И́ове, пресла́вный уго́дниче Бо́жий// и оби́тели Поча́евския украше́ние.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче И́ове, и́ноков трудолю́бнаго жития́ богому́дрый наста́вниче, кро́тости и воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия, братолю́бия и нищелю́бия, терпе́ния и бде́ния от ра́нней ю́ности до по́здней ста́рости неутоми́мый подви́жниче, ве́ры Правосла́вныя вели́кий ревни́телю и непреобори́мый побо́рниче, земли́ Волы́нския и Га́лицкия свети́ло благосве́тлое и святы́я Поча́евския оби́тели непобеди́мый защи́тниче! При́зри о́ком благоутро́бия твоего́ на нас недосто́йных чад твои́х, к тебе́ усе́рдно по вся дни прибега́ющих и на боголюби́выя лю́ди сия́, пред твои́ми духоно́сными и многоцеле́бными моща́ми собра́вшияся и благогове́йно к тем припа́дающия, и испроси́ предста́тельством твои́м ко Всевы́шнему Влады́це им и нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию, поле́зная и благопотре́бная: боля́щия исцели́, малоду́шныя обо́дри, скорбя́щия уте́ши, оби́димыя заступи́, немощны́я подкрепи́ и пове́рженныя до́лу возста́ви, всем вся, благода́тию от Бо́га да́нною, да́руй, по коего́ждо ну́жде и потре́бе, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Вознеси́ уго́дниче Бо́жий всемо́щную моли́тву твою́ о Росси́йской держа́ве, да бу́дет вы́ну мир и тишина́, благоче́стие и благоде́нствие, в суда́х пра́вда и ми́лость, в сове́тах му́дрость и благо́е преспе́яние, да утвержда́ется же во благи́х челове́цех ве́рность, в злых же страх и боя́знь, во е́же преста́ти им от зла и твори́ти до́брая, да та́ко в держа́ве Росси́йстей ца́рство Христо́во расте́т и мно́жится и да просла́вится в нем Бог, ди́вный во святы́х свои́х: Ему́же еди́ному подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние Отцу́ и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Савве Крыпецкому, Псковскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Пусты́ни яви́лся еси́ до́брое насажде́ние, преподо́бне,/ от ю́ности бо и в ми́ре изво́лил еси́ чи́стое житие́;/ ревну́я же бо́льшему, и дом оте́ческий оста́вил еси́,/ и, вся кра́сная ми́ра сего́ презре́в,/ от чужды́х стран прише́л еси́/ во оби́тели Богоспаса́емаго гра́да Пско́ва,/ и послуша́нию преподо́бнаго Евфроси́на преда́лся еси́;/ та́же простира́яся умо́м еще́ к вя́щшему,/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ в не́йже оби́тель прече́стну воздви́гл еси́,/ и мно́жество и́нок собра́л еси́,/ и их наста́вил еси́ на путь и́стинный./ Те́мже и Христо́с, Ему́же в же́ртву себе́ прине́сл еси́,/ ви́дев твоя́ благи́я труды́,/ я́ко пресве́тла тя свети́льника,/ и по преставле́нии чудесы́ обогати́, Са́вво, о́тче наш./ Моли́ся у́бо при́сно Ему́ о стране́ на́шей,/ е́же дарова́тися ей на враги́ побе́дам,/ ста́ду же твоему́ от враг ненаве́тну пребы́ти,// и всем нам спасти́ся.

Кондак, глас 1:

Возсия́ от пусты́ни сла́вному гра́ду Пско́ву/ но́вое све́тлое со́лнце,/ чуде́с луча́ми всех озаря́ющее/ и благода́тне согрева́ющее,/ тьму же вся́ких искуше́ний и наве́тов/ и хлад грехо́вный отженя́ющее./ Прииди́те у́бо, пра́зднующе блаже́нную па́мять/ сего́ свети́льника на́шего, воспои́м:/ сла́ва Бо́гу, та́ко промышля́ющему о нас,/ сла́ва уго́днику Его́, сохраня́ющу нас!/ Ты же, преподо́бне о́тче Са́вво,/ о и́же твою́ при́сно па́мять почита́ющих/ моли́ Христа́ Бо́га,// я́ко да ми́лостив бу́дет нам и в День су́дный.

Молитва:

О, преподо́бне о́тче Са́вво, пусты́нный подви́жниче, в телеси́ А́нгеле, во́ине Христо́в до́блественне, ве́ры пра́вило, Це́ркви утвержде́ние, благоче́стия о́бразе, доброде́телей свети́ло, трудо́в, поста́, воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия предводи́телю, помо́щниче всем нужда́ющимся, стра́нствующим вождю́, пла́вающим ко́рмчию, обурева́емым приста́нище, ослабева́ющим по́моще, оби́димым заступле́ние, печа́льным утеше́ние, вдови́цам и си́рым покро́ве, а́лчущим пита́ние, наги́м одея́ние, пла́чущим утеше́ние, боля́щим исцеле́ние, ненаде́ющимся наде́яние, христиа́н всех хода́тайство, предста́тельство и защище́ние! При́зри ми́лостивно на ны, припа́дающия к святы́м моще́м твои́м, внемли́ моли́твам на́шим и пода́ждь коему́ждо от нас благопотре́бная, проси́мая от тебе́. Ве́мы, свя́тче Бо́жий, я́ко и́маши дерзнове́ние ко Влады́це Христу́ Бо́гу, и ели́ко а́ще воспро́сиши у Него́, пода́ст нам. А́ще же и недосто́йни есмы́ благода́ти Его́, оба́че твоя́ же моли́тва да сотвори́т ны ея́ досто́йны, мно́го бо мо́жет приле́жная моли́тва пра́веднаго, я́коже рече́ апо́стол. Сам у́бо ты воздви́гни нас из глубины́ грехо́вныя, неве́рныя просвети́, еретики́ обрати́, заблу́дшия в нас от Правосла́вия к позна́нию и́стинныя ве́ры наста́ви, всей же Це́ркви исхода́тайствуй мир и святы́ню, единомы́слие в ве́ре, умо́в благопостоя́ние, соревнова́ние в благоче́стии, единоду́шие в братолю́бии, ве́рность к оте́честву, пре́данность предержа́щей вла́сти, нача́льствующим пра́вду и суд, подчине́нным же безро́потное повинове́ние, госпо́дствующим кро́тость и человеколю́бие, рабо́м же нестропти́вость, роди́телем благопопече́ние о ча́дех, ча́дом же страх и послуша́ние, де́вствующим чистоту́ и целому́дрие, бра́чным же ве́рность и непоро́чность ло́жа; всем же гре́шным покая́ние, ка́ющимся проще́ние, в злоключе́ниих же терпе́ние и упова́ние, в наде́жде же спасе́ние да́руй. Изба́ви же всех нас от гла́да, губи́тельства, от тру́са и пото́па, от огня́ и меча́, от нахожде́ния иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни, и от нападе́ния вра́жия, и от тлетво́рных ветр, и от смертоно́сныя я́звы, и от напра́сныя сме́рти, и от вся́каго зла, да, та́ко вси тобо́ю просвеща́еми, наставля́еми, утеша́еми, утвержда́еми и сохраня́еми, сла́вим просла́вльшаго тя Бо́га Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ предста́тельство всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведным Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице (житие / история праздника)

Тропарь, глас 1:

Ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ во объя́тия прие́мый Спа́са Го́спода./ Весели́ся и ты, честна́я проро́чице А́нно,/ возвести́вши прише́ствие в мир Христа́ Бо́га на́шего,/ сокруши́вшаго держа́ву вра́жию// и подаю́щего нам ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 8:

Во избра́нных Бо́жиих, блаже́нне ста́рче Симео́не,/ на Небеси́ предстои́ши пред лице́м Христа́ Бо́га,/ Его́же во хра́ме, я́ко Младе́нца руконоси́маго,/ во объя́тия своя́ от всепречи́стых рук прия́л еси́/ и со А́нною проро́чицею я́ко Бо́га испове́дал еси́./ Те́мже похва́льными гла́сы ублажа́ем вас:/ ра́дуйся, Богоприи́мче ста́рче Симео́не,/ ра́дуйся, проро́чице честна́я А́нно,// ра́дуйтеся, Бо́га во пло́ти позна́вшии.

Преподобномученикам Казанским, в Свято-Успенском Зилантовом монастыре пострадавшим (житие / история праздника)

Тропарь, глас 5:

Божией Премудрости,/ Содетельной и Содержительной Силе последующе,/ неизреченного лика небесного достигосте,/ мученицы славнии:/ идеже подвизалися есте/ тамо ныне прославляетеся,/ в вере и благочестии верных утверждающе,/ ограждаете же и обитель Успенскую,/ научающе искушениям противоборствовати./ Сего ради молим вы:// испросите душам нашим мир и велию милость.

Кондак, глас 2:

Древле змиева гора/ просвещаяся истины познанием,/ днесь освещается крови вашея течением,/ поруганные имамы обители воздвижение,/ вашими, Ангелов собеседницы, ходатайствы// непрестанно возносимыя о всех с верою почитающих вас.

Молитва:

О, непреоборимии воини Христовы, добропобеднии мученицы, преподобнии отцы наши: Сергие, Лаврентие, Серафиме, Феодосие, Леонтие, Стефане, Георгие, Илларионе, Иоанне и Сергие! Взирающее на веру вашу и на доброе скончание жизни временныя, молимся. Испросите нам у Господа, с любовию вашу память чтущим, исправления жития, в вере утверждение и мужество в брани на ны воздвизаемой духами злобы поднебесныя. Сохраните ны вашими молитвами в мире и любви, да единомыслием исповемы Отца и Сына и Святаго Духа, аминь!

Собору преподобных отцев Киево-Печерских (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Мы́сленное со́лнце и све́тлую луну́,/ первонача́льных Пече́рских,/ со всем собо́ром преподо́бных днесь почти́м,/ ти́и бо, церко́вную твердь озаря́юще,/ просвеща́ют во тьме страсте́й бе́дствующих,/ и подаю́т от Христа́ Бо́га моли́твами свои́ми по́мощь во всех ско́рбех,// и душа́м на́шим про́сят избавле́ния.

Кондак, глас 8:

Избра́ннии от всех ро́дов уго́дницы Бо́жии,/ святи́и преподо́бнии Пече́рстии,/ на сих гора́х доброде́тельми просия́вшии,/ вас земля́ не потаи́ла есть,/ но Не́бо отве́рзеся вам и ра́йское селе́ние./ Те́мже мы похва́льныя пе́сни Бо́гу, просла́вльшему вас,/ в па́мяти ва́шей прино́сим;/ вы же, я́ко иму́щии дерзнове́ние,/ ваш собо́р почита́ющих от всех бед моли́твами ва́шими заступа́йте,// я́ко засту́пницы на́ши и к Бо́гу хода́таи.