Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

11 июля 2021 года - Воскресенье

Неделя 3-я по Пятидесятнице, глас 2

Апостольский пост

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Перенесение мощей мчч. бессребреников и чудотворцев Кира и Иоа́нна (412); прпп. Се́ргия и Ге́рмана, Валаамских чудотворцев (ок. 1353).

Прп. Ксенофо́нта Робейского, игумена (1262); прп. Павла врача. Празднество в Вологде всем преподобным отцам Вологодским (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пя class="redtext"тидесятнице); Собор Новгородских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Белорусских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Псковских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор Санкт-Петербургских святых (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); Собор святых Удмуртской земли (переходящее празднование в Неделю 3-ю по Пятидесятнице); прмчч. Неофи́та, Ио́ны, Неофи́та, Ио́ны и Парфе́ния Липсийских (переходящее празднование в воскресенье после 10 июля).

Сщмч. Васи́лия Ситникова, диакона (1918); прмц. Севастиа́ны (Агеевой-Зуевой), монахини (1938); сщмч. Григо́рия Самарина, диакона (1940).

Икона Божией Матери: «Троеручица» (VIII).

Воскресению

Тропарь, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный,/ тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́:/ егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́,/ вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху:// Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се,/ и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша;/ тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́,/ и Ада́м свесели́тся,// и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

Бессребреникам мученикам Киру и Иоанну

Тропарь, глас 5:

Прему́дрии вселе́нней вра́чеве,/ Ки́ре и Иоа́нне,/ от Бо́га прия́сте власть цели́ти неду́ги душе́вныя,/ вку́пе же и теле́сныя,/ и ны́не моли́теся/ сохрани́ти град и лю́ди от одержа́щих зол// и спасти́ моли́твами ва́шими ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

От Боже́ственныя благода́ти дар чуде́с прие́мше, святи́и,/ чудоде́йствуете, непреста́нно,/ вся на́ша стра́сти рукоде́йством секу́ще неви́димым,/ Ки́ре Богому́дре со Иоа́нном сла́вным:// вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.

Молитва:

О, святи́и уго́дницы Бо́жии, му́ченицы и безсре́бреницы Ки́ре и Иоа́нне! По́двигом до́брым подвиза́вшася на земли́, восприя́ли еста́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й ваш о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чтим святу́ю па́мять ва́шу. Вы же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, приими́те моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобным Сергию и Герману, Валаамским

Тропарь, глас 4:

Ева́нгелия Христо́ва и́стиннии послу́шницы/ яви́стеся, преподо́бнии,/ мир и вся я́же в нем, я́ко не су́щая,/ преоби́девше любве́ ра́ди Христо́вы/ и в морски́й о́стров всели́стеся,/ и трудолю́бно в нем проти́ву ко́зней неви́димых враго́в подвиза́стеся,/ посто́м, бде́нием же и всено́щным стоя́нием/ пло́ти своя́ ду́ху му́дру повину́ли есте́./ Сего́ ра́ди от Вседержи́тельныя десни́цы досто́йныя венцы́ прия́ли есте́./ И ны́не Пресвяте́й Тро́ице предстоя́ще,/ моли́теся, всеблаже́ннии отцы́, Се́ргие и Ге́рмане,/ сохрани́тися в ми́ре оте́честву на́шему// и спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

От мирска́го жития́ изше́дше,/ отверже́нием ми́ра Христу́ после́довасте,/ и достиго́сте вели́каго Не́ва е́зера,/ и, в нем на о́строве Валаа́ме все́льшеся,/ равноа́нгельное житие́ пожи́ли есте́,/ отону́дуже, веселя́щеся, прешли́ есте́ к Небе́сным черто́гом./ И ны́не со А́нгелы Влады́чню Престо́лу предстоя́ще,/ помина́йте нас, чад свои́х,/ я́же собра́ли есте́, богому́дрии,/ да ра́достно от души́ вопие́м:// ра́дуйтеся, Се́ргие и Ге́рмане, отцы́ преблаже́ннии.

Молитва:

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане! С ве́рою и любо́вию припа́даюше к святе́й ико́не ва́шей, умиле́нно мо́лим вас: не забу́дите нас, недосто́йных и гре́шных (имена), но предста́тельством ва́шим огради́те нас от злых ко́зней вра́жиих: утоли́те возста́ние страсте́й: укрепи́те не́мощь на́шу в духо́вных бра́нех и по́двизех, предлежа́щих нам: отжени́те вся́кое уны́ние и печа́ль грехо́вную от серде́ц на́ших, и Небе́сное утеше́ние низпосли́те нам во труде́х и ско́рбех на́ших. В стра́шный же час сме́ртный предста́ните всем нам, я́ко же блази́и хода́таи и те́мных зра́ков де́монских прогони́телие: да в ми́ре и покая́нии сконча́вше земно́е по́прище на́ше, дости́гнем и ве́чных благ наслажде́ния, и ку́пно с ва́ми да воспое́м и просла́вим всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Ксенофонту Робейскому

Тропарь, глас 4:

Пусты́ни яви́лся еcи́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еcи́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и, того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ Вели́кому же Но́вуграду похвала́ и утвержде́ние,/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя./ Ксенофо́нте, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Ксенофонте о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея, именуемой «Троеручица»

Тропарь, глас 4:

Днесь всеми́pная pа́дость возсия́ нам ве́лия:/ даpова́ся святе́й Гоpе́ Афо́нстей/ цельбоно́сная Твоя́, Влады́чице Богоро́дице, ико́на,/ со изобpаже́нием тpичи́сленно и неpазде́льно пpечи́стых pук Твои́х,/ в пpославле́ние Святы́я Тpо́ицы,/ созыва́еши бо ве́pных и моля́щихся Тебе́ о сем позна́ти,/ я́ко двема́ Сы́на и Го́спода деpжи́ши,/ тpе́тию же яви́ на пpибе́жище и покpо́в чту́щих Тя,/ от вся́ких напа́стей и бед избавля́ти,/ да вси, пpитека́ющии к Тебе́ ве́pою пpие́млют неоску́дно от всех зол свобожде́ние,/ от вpаго́в защище́ние,/ сего́ pа́ди и мы вку́пе с Афо́ном вопие́м:// pа́дуйся, Благода́тная, Госпо́дь с Тобо́ю.

Тропарь, глас 4:

Я́ко звезда́ светозаря́ющая,/ из Се́рбии на Афо́н чуде́сно прии́де/ всечестна́я ико́на Твоя́ Троеру́чица,/ ю́же оби́тель Хиланда́рская благогове́йно восприе́мши,/ я́ко Боже́ственный дар свы́ше,/ прославля́ет Тя, Влады́чицу,/ и уми́льно вопие́т:/ не оста́ви ми́лость Твою́ от нас,// но пребу́ди с на́ми во ве́ки.

Кондак, глас 8:

Днесь весе́лое наста́ ны́не Твое́ торжество́, Богома́ти Пречи́стая,/ вси́ ве́рнии испо́лнишася ра́дости и весе́лия,/ я́ко сподо́бльшеся изря́дно воспе́ти/ преди́вное явле́ние честна́го о́браза Твоего́/ и ро́ждшагося из Тебе́ Младе́нца, и́стинна же Бо́га,/ Его́же двема́ рука́ма объе́млеши,/ и тре́тиею от напа́стей и бед нас изыма́еши,// и избавля́еши от всех зол и обстоя́ний.

Молитва:

О, Пресвята́я и Преблагослове́нная Де́во, Богоро́дице Мари́е! Припа́даем и покланя́емся Тебе́ пред свято́ю ико́ною Твое́ю, воспомина́юще пресла́вное чу́до Твое́, исцеле́нием усе́ченныя десни́цы преподо́бнаго Иоа́нна Дамаски́на, от ико́ны сей явле́нное, его́же зна́мение доны́не ви́димо есть на ней, во о́бразе тре́тия руки́, ко изображе́нию Твоему́ приложе́нныя. Мо́лимся Ти и про́сим Тя, Всеблагу́ю и Всеще́друю ро́да на́шего Засту́пницу: услы́ши нас, моля́щихся Тебе́, и я́коже блаже́ннаго Иоа́нна, в ско́рби и боле́зни к Тебе́ возопи́вшаго, услы́шала еси́, та́ко и нас не пре́зри, скорбя́щих и боле́знующих ра́нами страсте́й многоразли́чных, не пре́зри, усе́рдно к Тебе́ от души́ сокруше́нныя прибега́ющих. Ты зри́ши, Госпоже́ Всеми́лостивая, не́мощи на́ша, озлобле́ние на́ше, нужду́, во Твое́й по́мощи потре́бу, я́ко отвсю́ду врази́ окружа́ют нас, и несть помога́ющего, ниже́ заступа́ющаго, а́ще не Ты умилосе́рдишися о нас, Влады́чице. Ей, мо́лим Ти ся, вонми́ гла́су боле́зненному на́шему и помози́ нам святооте́ческую Правосла́вную ве́ру до конца́ дней на́ших непоро́чно сохрани́ти, во всех за́поведех Госпо́дних неукло́нно ходи́ти, покая́ние и́стинное о гресе́х на́ших всегда́ Бо́гу приноси́ти и сподо́битися ми́рныя христиа́нския кончи́ны и до́браго отве́та на стра́шнем суде́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего. Его́же умоли́ за нас ма́тернею моли́твою Твое́ю, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да поми́лует нас по вели́цей и неизрече́нной ми́лости Свое́й. О, Всеблага́я! Услы́ши нас и не лиши́ нас по́мощи Твоея́ держа́вныя, да, Тобо́ю спасе́ние получи́вше, воспое́м и просла́вим Тя на земли́ живы́х и Ро́ждшагося от Тебе́ Искупи́теля на́шего, Го́спода Иису́са Христ́а, Ему́же подоба́ет сла́ва и держа́ва, честь и поклоне́ние, ку́пно со Отце́м и Святы́м Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Собору Вологодских святых

Тропарь, глас 8:

Я́ко свети́льницы всесве́тлии,/ яви́стеся в преде́лех гра́да Во́логды,/ преподо́бнии отцы́ на́ши, Волого́дстии чудотво́рцы:/ вы бо, крест Христо́в от ю́ности своея́ на ра́мена взе́мше,/ усе́рдно Тому́ после́довали есте́,/ чи́стотою Бо́гови прибли́жившеся,/ от Него́же и чуде́с дарова́нием обогати́стеся;/ те́мже и мы, с ве́рою к вам притека́юще, уми́льно глаго́лем:/ отцы́ преподо́бнии, моли́те Христа́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Волне́ний мно́жество невла́жно проходя́ще,/ безпло́тныя враги́ струя́ми слез ва́ших кре́пко погрузи́ли есте́,/ Богому́дрии и преподо́бнии,/ и, чуде́с дар прии́мше,// моли́те непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, всеблаже́ннии и Богому́дрии уго́дницы, и́же во вре́меннем житии́ благоче́стно подвиза́вшиися и святы́ми свои́ми телесы́ в преде́лех Волого́дския страны́ почива́ющии, велича́ем ва́ша духо́вныя по́двиги, во́ини Христо́вы, терпе́нием и му́жеством свои́м врага́ до конца́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, зве́зды, све́том ве́ры и доброде́тели светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренне озаря́ющия. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, кри́нове ра́йстии, в стране́ мра́за прекра́сне процве́тшии и воне́ю дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Умоля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, сохрани́те нас от вся́каго зла и посети́те нас в не́мощех на́ших благода́тными дарова́нии, и́миже вас украси́л и просла́вил есть Госпо́дь. Благове́рнии кня́зие, испроси́те у вели́каго Царя́ Сла́вы благоде́нственное житие́ нам, мир и тишину́ стране́ на́шей, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м, умерщвля́я ца́рствующий во пло́ти на́шей грех и напису́я на скрижа́лех серде́ц на́ших зако́н Ца́рский. Святи́телие Христо́ви, моли́твами ва́шими утверди́те Святу́ю Правосла́вную Це́рковь и упаси́те ста́до свое́ в ве́ре и доброде́тели, я́ко да и мы, недосто́йнии и оскверне́ннии, просла́вим в житии́ свое́м Отца́ на́шего Небе́снаго. Преподо́бнии отцы́, в терпе́нии и по́двизех са́ми пожи́вше, сохрани́те и нас от пре́лестей ми́ра лука́ваго, да, отве́ргшеся себе́ и взе́мше крест, после́дуем Христу́, умерщвля́я у́ды, я́же на земли́, и распина́я плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́. Блаже́ннии чудотво́рцы, юро́дством Небе́сныя му́дрости посрами́те му́дрость ми́ра сего́, вознося́щуюся на ра́зум Бо́жий и омрача́ющую спаси́тельное бу́йство Креста́ Христо́ва, и́мже да сподо́бимся вы́ну му́дрствовати о Христе́, Го́рняя, а не земна́я помышля́юще. О всечестны́й собо́ре всеблаже́нных А́нгелов на́ших, и́же честны́ми телесы́ на земли́ с на́ми водворя́етеся, святы́ми же душа́ми ва́шими пребыва́ете на Небеси́ и с ли́ки Безпло́тных покланя́етеся ди́вному во святы́х Свои́х Бо́гу, помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и свяще́нными моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, я́ко да и мы, безбе́дне преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго оте́чества со все́ми, от ве́ка угоди́вшими святы́ми, водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего и Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же с Предве́чным и Единосу́щным Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей в безконе́чныя ве́ки. Ами́нь.

Собору Новгородских святых

Тропарь, глас 8:

Я́ко всесве́тлии свети́льницы,/ яви́стеся во стране́ сей,/ святи́телие Новгоро́дстии, преподо́бнии, и Христа́ ра́ди юро́дивии, и вси пра́веднии,/ посто́м насажде́ннии воздержа́нием напая́еми,/ сего́ ра́ди и сподо́бистеся бы́ти прия́телище Бо́жия Ду́ха/ и чудеса́ де́йствовати,/ моли́те Христа́ Бо́га за вся лю́ди,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 5:

Преподо́бнии отцы́ и чудотво́рцы,/ уго́дницы Христо́вы,/ Новогра́дстии свети́льницы,/ и́же а́нгельским житие́м просия́вше,/ Боже́ственных сподо́бистеся даро́в,/ Спа́су служа́ще со А́нгелы непреста́нно,/ моли́те изба́витися нам от вся́каго прегреше́ния// и душа́м на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Молитва:

О, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши и вси пра́ведницы, Новгоро́дская свети́ла вели́кая земна́я, в Росси́йстей земли́ сла́вно просия́вшии и сию́ мно́гими светоза́рными ангелора́внаго ва́шего жития́ зве́здами украси́вшии, всю же вселе́нную высо́ких доброде́телей светлостьми́ и чуде́с Боже́ственных блиста́нии удиви́вшии, и ны́не, к сме́ртному за́паду пло́тски во гроб заше́дшии, ду́шами со Христо́м, Со́лнцем пра́вды, су́щии пра́ведницы, просвеща́етеся, я́ко сном во Ца́рствии Небе́снем, иде́же ны́не моли́твы ва́ша к Бо́гу Све́ту, лучи́, о оте́честве свое́м, простира́юще, не забу́дите и нас, в нощи́ страсте́й и скорбе́й пребыва́ющих, всегда́шнии на́ши моли́твениицы, свы́ше бога́тыми призира́ти осия́нии, я́ко да во све́те доброде́тельнаго ва́шего жития́ пра́во ходя́ще, сподо́бимся зре́ти Свет непристу́пный Сла́вы Бо́жия, хва́ляще Его́ ку́пно с ва́ми в несконча́емыя ве́ки. Ами́нь.

Собору Белорусских святых

Тропарь, глас 5:

Почти́ Госпо́дь Белору́сский край/ святы́ми, Ему́ благоугоди́вшими:/ святи́тели, му́ченики, преподо́бными и пра́ведными,/ ве́рно Го́сподеви послужи́вшими/ и мзду трудо́в прия́вшими./ К тем же ны́не и мы вопие́м:/ о нас моли́теся ко Го́споду,// да в ве́ре и де́лех плод добр принесе́м.

Кондак, глас 3:

Бо́жии уго́дницы Белору́сския земли́/ ны́не со дерзнове́нием предстоя́т Престо́лу Святы́я Тро́ицы/ и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ о кра́е на́шем,// прося́ нам мир и ве́лию ми́лость.

Собору Санкт-Петербургских святых

Тропарь, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется град свята́го Петра́,/ я́ко наста́ честна́го торжества́ пресла́вный день,/ во́ньже лю́дие христоимени́тии славосло́вят Бо́га Вседержи́теля,/ на брега́х Невы́ опло́т держа́вы Росси́йския утверди́вшаго,/ и воспева́ют Засту́пницу усе́рдную ро́да христиа́нскаго,/ доны́не столи́цу се́верную в ми́ре и благоде́нствии сохраня́ющую,/ велича́ют же и покрови́теля своего́,/ свята́го благове́рнаго и вели́каго кня́зя Алекса́ндра Не́вскаго,/ моли́твы ко Пресвяте́й Тро́ице вознося́щаго,/ да поми́лует Госпо́дь и на бу́дущыя времена́ лю́ди Своя́,// и покры́ет град сей благода́тию Свое́ю, я́ко милосе́рд.

Кондак, глас 3:

Днесь святи́и, в земли́ Санкт-Петербу́ржстей и Ла́дожстей просия́вшии/ вку́пе с на́ми предстоя́т в Це́ркви и неви́димо за ны мо́лятся Бо́гу,/ да изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых,/ от неду́га и гла́да,/ от внеза́пныя сме́рти и от вся́каго зла́// и спасе́т ду́ши на́ша.