Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 3 июня 2024 года

Паримии на память Владимирския иконы Пресвятыя Богородицы

1. Бытия́ чте́ние.

Изы́де Иа́ков от студенца́ кля́твеннаго и и́де в Харра́нь. И обре́те ме́сто, и спа та́мо: за́йде бо со́лнце, и взят от ка́мения ме́ста того́, и положи́ возгла́вие себе́, и спа на ме́сте о́ном. И сон ви́де. И се ле́ствица, утвержде́на на земли́, eя́же глава́ досяза́ше до небе́с, и А́нгели Бо́жии восхожда́ху и низхожда́ху по ней. Госпо́дь же утвержда́шеся на ней и рече́: Аз Бог Авраа́мов, отца́ твоего́, и Бог Исаа́ков, не бо́йся: земля́, иде́же ты спи́ши на ней, тебе́ дам ю́ и се́мени твоему́. И бу́дет се́мя твое́, я́ко песо́к земны́й, и распространи́тся на мо́ре, и ли́ву, и се́вер, и на восто́ки; и возблагословя́тся о тебе́ вся коле́на земна́я и о се́мени твое́м. И се Аз с тобо́ю, сохраня́яй тя на вся́ком пути́, а́може а́ще по́йдеши. И возвращу́ тя в зе́млю сию́, я́ко не и́мам тебе́ оста́вити, до́ндеже сотвори́ти Ми вся, ели́ка глаго́лах тебе́. И воста́ Иа́ков от сна своего́, и рече́: я́ко eсть Госпо́дь на ме́сте сем, аз же не ве́дех. И убоя́ся, и рече́: я́ко стра́шно ме́сто сие́; несть сие́, но дом Бо́жий и сия́ врата́ Небе́сная.

Быт 28:10–17

2. Проро́чества Иезеки́илева чте́ние.

Та́ко глаго́лет Госпо́дь: бу́дет от дне осма́го и про́чее, сотворя́т иере́и на олтари́ всесожже́ния ва́шего и я́же спасе́ния ва́шего, и прииму́ вы, глаго́лет Адонаи́ Госпо́дь. И обрати́ мя на путь врат святы́х вне́шних, зря́щих на восто́ки, и сия́ бя́ху затворе́на. И рече́ Госпо́дь ко мне: врата́ сия́ затворе́на бу́дут и не отве́рзутся, и никто́же про́йдет сквозе́ их; я́ко Госпо́дь Бог Изра́илев про́йдет и́ми, и бу́дут затворе́на. Я́ко игу́мен ся́дет в них сне́сти хлеб, по пути́ Ела́мских врат вни́дет и по пути́ его́ изы́дет. И введе́ мя по пути́ врат святы́х, су́щих к се́веру, пря́мо хра́му, и ви́дех, и се испо́лнь сла́вы храм Госпо́день.

Иез 43:27; 44:1–4

3. При́тчей чте́ние.

Прему́дрость созда́ Себе́ дом и утверди́ столпо́в седмь. Закла́ Своя́ же́ртвенная, и раствори́ в ча́ши Свое́й вино́, и угото́ва Свою́ трапе́зу. Посла́ Своя́ рабы́, созыва́ющи с высо́ким пропове́данием на ча́шу, глаго́лющи: и́же есть безу́мен, да уклони́тся ко Мне. И тре́бующим ума́ рече́: прииди́те, яди́те Мой хлеб, и пи́йте вино́, е́же раствори́х вам. Оста́вите безу́мие, и жи́ви бу́дете, и взыщи́те ра́зума, да поживете́ и испра́вите ра́зум в ве́дении. Наказу́яй злы́я, прии́мет себе́ безче́стие; облича́яй же нечести́ваго, опоро́чит себе́, обличе́ние бо нечести́вому ра́ны ему́. Не облича́й злых, да не возненави́дят тебе́. Облича́й прему́дра, и возлю́бит тя. Даждь прему́дрому вину́, и прему́дрший бу́дет. Сказу́й пра́ведному, и приложи́т приима́ти. Нача́ло прему́дрости страх Госпо́день и сове́т святы́х ра́зум. Разуме́ти бо зако́н по́мысла есть блага́го. Сим бо о́бразом мно́гое поживе́ши вре́мя, и приложа́тся тебе́ ле́та живота́.

Притч 9:1–11

Утр. – Лк., 4 зач., I, 39–49, 56. Лит. – Деян., 30 зач., XII, 12–17. Ин., 32 зач., VIII, 42–51. Равноапп. (под зачало): Деян., 49 зач., XXVI, 1–5, 12–20. Ин., 35 зач. (от полу'), X, 1–9 . Богородицы: Флп., 240 зач., II, 5–11. Лк., 54 зач., X, 38–42; XI, 27–28.

Евангелие от Луки, зачало 4

Во дни о́ны, воста́вши, Мариа́м, и́де в го́рняя со тща́нием, во град Иу́дов. И вни́де в дом Заха́риин, и целова́ Елисаве́т. И бысть я́ко услы́ша Елисаве́т целова́ние Мари́ино, взыгра́ся младе́нец во чре́ве ея́, и испо́лнися Ду́ха Свя́та Елисаве́т. И возопи́ гла́сом ве́лиим, и рече́: благослове́на Ты в жена́х, и благослове́н плод чре́ва Твоего́. И отку́ду мне сие́, да прии́де Ма́ти Го́спода моего́ ко мне? Се бо, я́ко бысть глас целова́ния Твоего́ во у́шию мое́ю, взыгра́ся младе́нец ра́дощами во чре́ве мое́м. И блаже́нна Ве́ровавшая, я́ко бу́дет соверше́ние глаго́ланным Ей от Го́спода. И рече́ Мариа́м: вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Я́ко призре́ на смире́ние рабы́ Своея́, се бо, отны́не ублажа́т Мя вси роди́. Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то и́мя Его́. Пребы́сть же Мариа́м с не́ю я́ко три ме́сяцы, и возврати́ся в дом Свой.

Апостол в Деяниих, зачало 30.

Во дни о́ны, смотри́в Петр прии́де в дом Мари́ин ма́тере Иоа́нновы, нарица́емаго Ма́рка, иде́же бя́ху мно́зи со́брани и моля́щеся. Толкну́вшу же Петру́ во врата́ двора́, приступи́ слы́шати отрокови́ца, и́менем Ро́ди, и позна́вши глас Петро́в, от ра́дости не отве́рзе врат, прите́кши же сказа́ Петра́ стоя́ща пред враты́. Они́ же к ней ре́ша: бесну́еши ли ся? Она́ же крепля́шеся та́ко бы́ти. Они́ же глаго́лаху: А́нгел его́ есть. Петр же пребыва́ше толки́й: отве́рзше же ви́деша его́ и ужасо́шася. Помаа́в же им руко́ю молча́ти, сказа́ им, ка́ко Госпо́дь его́ изведе́ из темни́цы. Рече́ же: возвести́те Иа́кову и бра́тиям сия́. И изше́д и́де во и́но ме́сто.

Евангелие Иоанна, зачало 32.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: а́ще Бог Оте́ц ваш бы был, люби́ли бы́сте у́бо Мене́, Аз бо от Бо́га изыдо́х и приидо́х. Не о Себе́ бо приидо́х, но Той Мя посла́, почто́ бесе́ды Моея́ не разуме́ете? Я́ко не мо́жете слы́шати словесе́ Моего́, вы отца́ ва́шего диа́вола есте́, и по́хоти отца́ ва́шего хо́щете твори́ти. Он человекоуби́йца бе искони́ и во и́стине не стои́т, я́ко несть и́стины в нем, егда́ глаго́лет лжу, от свои́х глаго́лет, я́ко ложь есть и оте́ц лжи. Аз же зане́ и́стину глаго́лю, не ве́руете Мне, кто от вас облича́ет Мя о гресе́? А́ще ли и́стину глаго́лю, почто́ вы не ве́руете Мне? И́же есть от Бо́га, глаго́лы Бо́жия послу́шает, сего́ ра́ди вы не послу́шаете, я́ко от Бо́га не́сте. Отвеща́ша у́бо иуде́е и ре́ша Ему́: не до́бре ли мы глаго́лем, я́ко самаряни́н еси́ Ты и бе́са и́маши? Отвеща́ Иису́с: Аз бе́са не и́мам, но чту Отца́ Моего́, и вы не чте́те Мене́. Аз же не ищу́ сла́вы Моея́, есть Ищя́ и Судя́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще кто сло́во Мое́ соблюде́т, сме́рти не и́мать ви́дети во ве́ки.

Деяния святых Апостол, зачало 49

Во дни о́ны, Агри́ппа к Па́влу рече́: повелева́ется ти о себе́ самому́ глаго́лати. Тогда́ Па́вел просте́р ру́ку отвещава́ше: о всех, о ни́хже оклевета́емь есмь от Иуде́й, царю́ Агри́ппо, непщу́ю себе́ блаже́нна бы́ти, я́ко пред тобо́ю отвеща́ти днесь и́мам, па́че же ве́дца тя су́ща све́дый всех иуде́йских обы́чаев и взыска́ний. Те́мже молю́ся ти долготерпели́вно послу́шати мене́. Житие́ у́бо мое́ е́же от ю́ности, испе́рва бы́вшее во язы́це мое́м во Иерусали́ме, ве́дят вси Иуде́е, ве́дяще мя испе́рва, а́ще хотя́т свиде́тельствовати, я́ко по изве́стней е́реси на́шея ве́ры жих фарисе́й. В ни́хже иды́й в Дама́ск со вла́стию и повеле́нием, е́же от архиере́й, в полу́дни на пути́ ви́дех, царю́, с небесе́ па́че сия́ния со́лнечнаго осия́вший мя свет и со мно́ю иду́щих. Всем же па́дшым нам на зе́млю, слы́шах глас глаго́лющь ко мне и веща́ющь евре́йским язы́ком: Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши? Же́стоко ти есть проти́ву рожна́ пра́ти. Аз же рех: кто еси́, Го́споди? Он же рече́: Аз есмь Иису́с, Его́же ты го́ниши, но воста́ни и ста́ни на ногу́ твое́ю, на се бо яви́хся ти, сотвори́ти тя слугу́ и свиде́теля, я́же ви́дел еси́ и я́же явлю́ тебе́, изима́я тя от люде́й иуде́йских и от язы́к, к ни́мже Аз тя послю́, отве́рсти о́чи их, да обратя́тся от тмы в свет и от о́бласти сатанины́ к Бо́гу, е́же прия́ти им оставле́ние грехо́в и достоя́ние во святы́х ве́рою, я́же в Мя. Те́мже, царю́ Агри́ппо, не бых проти́вен небе́сному виде́нию, но су́щым в Дама́сце пре́жде и во Иерусали́ме, и во вся́кой стране́ иуде́йстей и язы́ком пропове́дую пока́ятися и обрати́тися к Бо́гу, досто́йна покая́нию дела́ творя́ще.

Евангелие Иоанна, зачало 35Б.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не входя́й две́рьми во двор о́вчий, но прела́зя и́нуде, той тать есть и разбо́йник. А входя́й две́рьми па́стырь есть овца́м. Сему́ две́рник отверза́ет, и о́вцы глас его́ слы́шат, и своя́ о́вцы глаша́ет по и́мени, и изго́нит их. И егда́ своя́ о́вцы иждене́т, пред ни́ми хо́дит, и о́вцы по нем и́дут, я́ко ве́дят глас его́. По чужде́м же не и́дут, но бежа́т от него́, я́ко не зна́ют чужда́го гла́са. Сию́ при́тчу рече́ им Иису́с, они́ же не разуме́ша, что бя́ше, я́же глаго́лаше им. Рече́ же па́ки им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко Аз есмь дверь овца́м. Вси, ели́ко их прии́де пре́жде Мене́, та́тие суть и разбо́йницы, но не послу́шаша их о́вцы. Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет и изы́дет, и па́жить обря́щет.

Послание к филипписием, зачало 240

Бра́тие, сие́ да му́дрствуется в вас, е́же и во Христе́ Иису́се, И́же во о́бразе Бо́жии сый, не восхище́нием непщева́ бы́ти ра́вен Бо́гу. Но Себе́ ума́лил, зрак раба́ прии́м, в подо́бии челове́честем быв, и о́бразом обре́теся я́коже челове́к. Смири́л Себе́, послушли́в быв да́же до сме́рти, сме́рти же кре́стныя. Те́мже и Бог Его́ превознесе́ и дарова́ Ему́ и́мя, е́же па́че вся́каго и́мене, да о и́мени Иису́сове вся́ко коле́но поклони́тся небе́сных и земны́х и преиспо́дних, и всяк язы́к испове́сть, я́ко Госпо́дь Иису́с Христо́с в сла́ву Бо́га Отца́.

Евангелие от Луки, зачало 54

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с в весь не́кую, жена́ же не́кая и́менем Ма́рфа прия́т Его́ в дом свой. И сестра́ ей бе нарица́емая Мари́а, я́же и се́дши при ногу́ Иису́сову, слы́шаше сло́во Его́. Ма́рфа же мо́лвяше о мно́зе слу́жбе, ста́вши же рече́: Го́споди, не бреже́ши ли, я́ко сестра́ моя́ еди́ну мя оста́ви служи́ти; рцы у́бо ей, да ми помо́жет. Отвеща́в же Иису́с, рече́ ей: Ма́рфо, Ма́рфо, пече́шися и мо́лвиши о мно́зе. Еди́но же есть на потре́бу. Мари́а же благу́ю часть избра́, я́же не оты́мется от нея́. Бысть же егда́ глаго́лаше сия́, воздви́гши не́кая жена́ глас от наро́да, рече́ Ему́: блаже́но чре́во носи́вшее Тя, и сосца́, я́же еси́ ссал. Он же рече́: те́мже у́бо блаже́ни слы́шащии сло́во Бо́жие, и храня́ще е́.