Шрифт

Чтения дня / Календарь 2024

Богослужебные чтения 2 июня 2024 года

Паримии на обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московскаго

1. При́тчей чте́ние.

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми, и благослове́ние Госпо́дне на главе́ его́. Блаже́н челове́к, и́же обре́те Прему́дрость, и сме́ртен, и́же уве́де ра́зум. Лу́чше бо Сию́ купова́ти, не́жели зла́та и сребра́ сокро́вища. Честне́йшая же есть ка́мений многоце́нных, все же честно́е недосто́йно Ея́ есть. Долгота́ бо дней и ле́та живота́ в десни́це Ея́, в шу́йце же Ея́ бога́тство и сла́ва. От уст Ея́ исхо́дит пра́вда, зако́н же и ми́лость на язы́це но́сит. Послу́шайте у́бо Мене́, о ча́да, честна́я бо реку́: и блаже́н челове́к, и́же пути́ Моя́ сохрани́т; исхо́ди бо Мои́, исхо́ди живота́, и уготовля́ется хоте́ние от Го́спода. Сего́ ра́ди молю́ вас и предлага́ю Мой глас сыново́м челове́ческим: я́ко Аз, прему́дрость устро́их, сове́т и ра́зум, и смысл Аз призва́х. Мой сове́т и утвержде́ние, Мой ра́зум, Моя́ же кре́пость. Аз Мене́ лю́бящия люблю́, и́щущии же Мене́ обря́щут благода́ть. Разуме́йте у́бо, незло́бивии, кова́рство, ненака́заннии же, прилага́йте сердца́. Послу́шайте Мене́ и па́ки, честна́я бо реку́: и отве́рзу от усте́н пра́вая, я́ко и́стине поучи́тся горта́нь Мой, ме́рзки же пре́до Мно́ю устны́ лжи́выя. С пра́вдою вси глаго́лы уст Мои́х, ничто́же в них стро́потно, ниже́ развраще́нно. Вся пра́ва суть разумева́ющим и про́ста обрета́ющим ра́зум. Науча́ю бо вас и́стине, да бу́дет о Го́споде наде́жда ва́ша, и испо́лнитеся Ду́ха.

Cр. Притч 10:7А, 5 А; 3:13–16; 8:6, 34А, 35, 4, 12, 14, 17, 5–9

2. При́тчей чте́ние.

Уста́ пра́веднаго ка́плют прему́дрость, язы́к же непра́веднаго поги́бнет. Устне́ муже́й пра́ведных ка́плют благода́ти, уста́ же нечести́вых развраща́ются. Ме́рила льсти́вая ме́рзость пред Го́сподем, вес же пра́ведный прия́тен Ему́. Иде́же а́ще вни́дет досажде́ние, та́мо и безче́стие, уста́ же смире́нных поуча́ются прему́дрости. Соверше́ние пра́вых наста́вит их и поползнове́ние отрица́ющихся упасе́т их. Не по́льзуют име́ния в день я́рости, пра́вда же изба́вит от сме́рти. У́мер пра́ведный, оста́ви раска́яние, нару́чна же быва́ет и посмея́тельна нечести́вых па́губа. Пра́вда непоро́чнаго исправля́ет пути́, в нече́стие же па́дает непра́вда. Пра́вда муже́й пра́вых изба́вит их, безсове́тием же пленя́ются беззако́ннии. Сконча́вшуся му́жу пра́ведну, не поги́бнет наде́жда, похвала́ же нечести́вых поги́бнет. Пра́ведник от ло́ва убе́гнет, вме́сто же его́ предае́тся нечести́вый. Во усте́х нечести́вых сеть гра́жданом, чу́вство же пра́ведных благоспе́шное. Во благи́х пра́ведных испра́вится град, и в поги́бели нечести́вых ра́дование. Во благослове́нии пра́вых возвы́сится град, усты́ же нечести́вых раскопа́ется. Руга́ется гра́жданом лише́нный ра́зума, муж же му́дрый безмо́лвие во́дит.

Притч 10:31 – 11:12

3. Прему́дрости Соломо́новы чте́ние.

Пра́ведник, а́ще пости́гнет сконча́тися, в поко́и бу́дет: ста́рость бо честна́ не многоле́тна, ниже́ в числе́ лет исчита́ется. Седи́на же есть му́дрость челове́ком, и во́зраст ста́рости житие́ нескве́рно. Благоуго́ден Бо́гу быв, возлю́блен бысть, и живы́й посреде́ гре́шник преста́влен бысть, восхище́н бысть, да не зло́ба измени́т ра́зума его́ или́ лесть прельсти́т ду́шу его́. Раче́ние бо зло́бы помрача́ет до́брая и паре́ние по́хоти пременя́ет ум незло́бив. Сконча́вся вма́ле, испо́лни ле́та до́лга, уго́дна бо бе Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся от среды́ лука́вствия. Лю́дие же ви́девше и не разуме́вше, ниже́ положи́вше в помышле́нии таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́ и посеще́ние во избра́нных Его́.

Прем 4:7–15

Утр. – Ев. 7-е, Ин., 63 зач., XX, 1–10. Лит. – Деян., 28 зач., XI, 19–26, 29–30. Ин., 12 зач., IV, 5–42. Свт.: Евр., 335 зач., XIII, 17–21. Лк., 24 зач., VI, 17–23.

Евангелие от Иоанна, зачало 63

Во вре́мя о́но, во еди́ну от суббо́т Мари́а Магдали́на прии́де зау́тра, еще́ су́щи тме, на гроб, и ви́де ка́мень взят от гро́ба. Тече́ у́бо и прии́де к Си́мону Петру́ и к друго́му ученику́, его́же любля́ше Иису́с, и глаго́ла и́ма: взя́ша Го́спода от гро́ба, и не вем, где положи́ша Его́. Изы́де же Петр и други́й учени́к и идя́ста ко гро́бу. Теча́ста же о́ба вку́пе, и други́й учени́к тече́ скоре́е Петра́ и прии́де пре́жде ко гро́бу, и прини́к ви́де ри́зы лежа́щя, оба́че не вни́де. Прии́де же Си́мон Петр вслед его́, и вни́де во гроб, и ви́де ри́зы еди́ны лежа́щя и суда́рь, и́же бе на главе́ Его́, не с ри́зами лежа́щь, но осо́бь свит на еди́ном ме́сте. Тогда́ у́бо вни́де и други́й учени́к, прише́дый пре́жде ко гро́бу, и ви́де и ве́рова. Не у бо ве́дяху Писа́ния, я́ко подоба́ет Ему́ из ме́ртвых воскре́снути. Идо́ста же па́ки к себе́ ученика́.

На Литургии

Апостол в Деяниих, зачало 28.

Во дни о́ны, разсе́явшиися апо́столи от ско́рби, бы́вшия при Стефа́не, проидо́ша да́же до Финики́и, и Ки́пра, и Антиохи́и, ни еди́ному же глаго́люще сло́ва, то́кмо иуде́ем. Бя́ху же не́цыи от них му́жие ки́прстии и кирине́йстии, и́же вше́дше во Антиохи́ю, глаго́лаху к е́ллином, благовеству́юще Го́спода Иису́са. И бе рука́ Госпо́дня с ни́ми: мно́гое же число́ ве́ровавше обрати́шася ко Го́споду. Слы́шано же бысть сло́во о них во у́шию це́ркве су́щия во Иерусали́ме, и посла́ша Варна́ву преити́ да́же до Антиохи́и. И́же прише́д и ви́дев благода́ть Бо́жию, возра́довася и утеша́ше вся изволе́нием се́рдца терпе́ти о Го́споде. Я́ко бе муж благ, и испо́лнь Ду́ха Свя́та и ве́ры. И приложи́ся наро́д мног Го́сподеви. Изы́де же Варна́ва в Тарс взыска́ти Са́вла, и обре́т его́, приведе́ его́ во Антиохи́ю. Бысть же им ле́то це́ло собира́тися в це́ркви, и учи́ти наро́д мног, нарещи́ же пре́жде во Антиохи́и ученики́, Христиа́ны. От учени́к же, по ели́ку кто име́яше что, изво́лиша ки́йждо их на слу́жбу посла́ти живу́щим во Иуде́и бра́тиям, е́же и сотвори́ша, посла́вше к ста́рцем руко́ю Варна́влею и Са́влею.

Евангелие Иоанна, зачало 12.

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во град Самари́йский, глаго́лемый Сиха́рь, близ ве́си, я́же даде́ Иа́ков Ио́сифу сы́ну своему́. Бе же ту исто́чник Иа́ковль. Иису́с же тру́ждься от пути́, седя́ше та́ко на исто́чнице: бе же я́ко час шесты́й. Прии́де жена́ от Самари́и почерпа́ти во́ду. Глаго́ла ей Иису́с: даждь Ми пи́ти. Ученицы́ бо Его́ отшли́ бя́ху во град, да бра́шно ку́пят. Глаго́ла Ему́ жена́ самаряны́ня: ка́ко Ты жидови́н сый от мене́ пи́ти про́сиши, жены́ самаряны́ни су́щей, не прикаса́ют бо ся жи́дове самаря́нех. Отвеща́ Иису́с и рече́ ей: а́ще бы ве́дала дар Бо́жий, и Кто есть глаго́ляй ти: даждь Ми пи́ти: ты бы проси́ла у Него́, и дал бы ти во́ду жи́ву. Глаго́ла Ему́ жена́: Го́споди, ни почерпа́ла и́маши, и студене́ц есть глубо́к: отку́ду у́бо и́маши во́ду жи́ву? Еда́ Ты бо́лий еси́ отца́ на́шего Иа́кова, и́же даде́ нам студене́ц сей, и той из него́ пит, и сы́нове его́, и ско́ти его́? Отвеща́ Иису́с, и рече́ ей: всяк пия́й от воды́ сея́ вжа́ждется па́ки, а и́же пие́т от воды́, ю́же Аз дам ему́, не вжа́ждется во ве́ки, но вода́, ю́же Аз дам ему́, бу́дет в нем исто́чник воды́ теку́щь в живо́т ве́чный. Глаго́ла к Нему́ жена́: Го́споди, даждь ми сию́ во́ду, да ни жа́жду, ни прихожду́ се́мо почерпа́ти. Глаго́ла ей Иису́с: иди́, пригласи́ му́жа твоего́ и прииди́ се́мо. Отвеща́ жена́ и рече́ Ему́: не и́мам му́жа. Глаго́ла ей Иису́с: до́бре рече́, я́ко му́жа не и́мам. Пять бо муже́й име́ла еси́, и ны́не, его́же и́маши, несть ти муж: се вои́стинну рекла́ еси́. Глаго́ла Ему́ жена́: Го́споди, ви́жу, я́ко проро́к еси́ Ты. Отцы́ на́ши в горе́ сей поклони́шася: и вы глаго́лете, я́ко во Иерусали́мех есть ме́сто, иде́же кла́нятися подоба́ет. Глаго́ла ей Иису́с: же́но, ве́ру Ми ими́, я́ко гряде́т час, егда́ ни в горе́ сей, ни во Иерусали́мех покло́нитеся Отцу́. Вы кла́няетеся, его́же не ве́сте: мы кла́няемся, его́же ве́мы, я́ко спасе́ние от иуде́й есть. Но гряде́т час, и ны́не есть, егда́ и́стиннии покло́нницы покло́нятся Отцу́ ду́хом и и́стиною: и́бо Оте́ц таковы́х и́щет покланя́ющихся Ему́. Дух есть Бог, и и́же кла́няется Ему́, ду́хом и и́стиною досто́ит кла́нятися. Глаго́ла Ему́ жена́: вем, я́ко Месси́а прии́дет, глаго́лемый Христо́с: егда́ Той прии́дет, возвести́т нам вся. Глаго́ла ей Иису́с: Аз есмь, глаго́ляй с тобо́ю. И тогда́ приидо́ша ученицы́ Его́, и чужда́хуся, я́ко с жено́ю глаго́лаше. Никто́же бо рече́: чесо́ и́щеши; или́ что глаго́леши с не́ю? Оста́ви же водоно́с свой жена́, и и́де во град, и глаго́ла челове́ком. Прииди́те, и ви́дите Челове́ка, И́же рече́ ми вся, ели́ка сотвори́х: еда́ Той есть Христо́с? Изыдо́ша же из гра́да, и грядя́ху к Нему́. Между́ же сим моля́ху Его́ ученицы́ Его́, глаго́люще: Равви́, яждь. Он же рече́ им: Аз бра́шно и́мам я́сти, его́же вы не ве́сте. Глаго́лаху у́бо ученицы́ к себе́: еда́ кто принесе́ Ему́ я́сти? Глаго́ла им Иису́с: Мое́ бра́шно есть, да сотворю́ во́лю Посла́вшаго Мя, и совершу́ де́ло Его́. Не вы ли глаго́лете, я́ко еще́ четы́ри ме́сяцы суть, и жа́тва прии́дет? Се глаго́лю вам: возведи́те о́чи ва́ши, и ви́дите ни́вы, я́ко пла́вы суть к жа́тве уже́. И жняй мзду прие́млет, и собира́ет плод в живо́т ве́чный, да се́яй вку́пе ра́дуется, и жняй. О сем бо сло́во есть и́стинное, я́ко ин есть се́яй, и ин есть жняй. Аз посла́х вы жа́ти, иде́же вы не труди́стеся: ини́и труди́шася, и вы в труд их внидо́сте. От гра́да же того́ мно́зи ве́роваша в онь от самаря́н, за сло́во жены́ свиде́тельствующия, я́ко рече́ ми вся, ели́ка сотвори́х. Егда́ же приидо́ша к Нему́ самаря́не, моля́ху Его́, да бы пребы́л у них: и пребы́сть ту два дни. И мно́го па́че ве́роваша за сло́во Его́. Жене́ же глаго́лаху, я́ко не ктому́ за твою́ бесе́ду ве́руем: са́ми бо слы́шахом, и ве́мы, я́ко Сей есть вои́стинну Спас ми́ру, Христо́с.

Послание ко евреем, зачало 335

Бра́тие, повину́йтеся наста́вником ва́шим и покаря́йтеся, ти́и бо бдят о душа́х ва́ших, я́ко сло́во возда́ти хотя́ще, да с ра́достию сие́ творя́т, а не воздыха́юще, несть бо поле́зно вам сие́. Моли́теся о нас, упова́ем бо, я́ко добру́ со́весть и́мамы во всем, до́бре хотя́ще жи́ти. Ли́шше же молю́, сие́ твори́те, да вско́ре устро́юся вам. Бог же ми́ра, возведы́й из ме́ртвых Па́стыря овца́м вели́каго, кро́вию заве́та ве́чнаго, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, да соверши́т вы во вся́ком де́ле бла́зе, сотвори́ти во́лю Его́, творя́ в вас благоуго́дное пред Ним, Иису́с Христо́м. Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Евангелие от Луки, зачало 24

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.