Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

22 июня 2021 года - Вторник

Седмица 1-я по Пятидесятнице. Всех святых, глас 7

Сплошная седмица

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Пятидесятницы Свт. Кирилла, архиепископа Александрийского (444); прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427); прав. Алекси́я Московского (Мечёва) (1923).

Прп. Алекса́ндра, игумена Куштского (1439); мцц. Фе́клы, Ма́рфы и Марии в Персии (346).

Обре́тение мощей исп. Рафаи́ла (Шейченко), иеромонаха (2005).

Святителю Кириллу Александрийскому

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ вселе́нныя свети́льниче,/ архиере́ев Богодухнове́нное удобре́ние,/ Кири́лле прему́дре,/ уче́ньми твои́ми вся просвети́л еси́,/ цевни́це духо́вная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 6:

Бе́здну нам уче́ний богосло́вия источи́л еси́/ я́ве от исто́чник Спа́совых,/ е́реси погружа́ющую, блаже́нне Кири́лле,/ и ста́до невреди́мо от треволне́ний спаса́ющую,/ страна́м бо всем наста́вник, преподо́бне,// я́ко Боже́ственная явля́я.

Молитва святителям Афанасию и Кириллу Александрийским:

О, всесвяти́и отцы́ Афана́сие и Кири́лле, те́плии на́ши засту́пницы, ересе́й потреби́тели, благоче́стия защи́тители, неду́жным вра́чеве, в беда́х помо́щницы и все́м притека́ющым к ва́м те́плии предста́тели, помози́те на́м, гре́шным, в се́м житии́, и умоли́те Го́спода Бо́га дарова́ти на́м грехо́в оставле́ние и Ца́рствия Небе́снаго насле́дие, да всегда́ прославля́ем Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и ва́ше ми́лостивное предста́тельство, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Кириллу, игумену Белоезерскому

Тропарь, глас 1:

Я́ко крин в пусты́ни дави́дски процве́л еси́, о́тче Кири́лле,/ злостра́стия те́рние искореня́я,/ и собра́л еси́ в ней учени́к мно́жество,/ стра́хом Бо́жиим и уче́нием твои́м наставля́емых,/ и́хже и до конца́ я́ко чадолюби́вый оте́ц/ не оста́вил еси́ посеща́я, да вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость,/ сла́ва Венча́вшему тя,// сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Я́ко преоби́дев тле́нная и до́лу влеку́щая мудрова́ния, о́тче,/ к Вы́шнему тече́нию ра́достно устреми́лся еси́,/ и та́мо со святы́ми Пресвяте́й Тро́ице предстоя́,/ моли́ от враг сохрани́тися ста́ду твоему́,/ я́ко да, свято́е твое́ успе́ние пра́зднующе, вопие́м:// ра́дуйся, преблаже́нне Кири́лле, о́тче наш.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, преподо́бне и Богоно́сне о́тче Кири́лле! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию, и про́сим тя, Небе́снаго засту́пника на́шего: яви́ ве́лие милосе́рдие твое́ нам, смире́нным и гре́шным, и проле́й те́плыя моли́твы твоя́ о нас ко Го́споду Бо́гу. Сво́йственно есть тебе́ благосе́рдие, свя́тче Бо́жий, и́бо, живу́щу ти на земли́, еди́но бысть у тебе́ попече́ние, е́же спаса́ти от поги́бели ду́ши челове́ческия, и вся твоя́ жизнь свята́я зерца́ло до́брых дел яви́ся, о ни́хже прославля́шеся в тебе́ Оте́ц Небе́сный. К Тому́ ве́лие дерзнове́ние стяжа́в, испроси́ нам у бла́гости Его́ ве́ру пра́вую, благоче́стие нелицеме́рное, покая́ние и́стинное, братолю́бие соверше́нное и преуспея́ние во всех благи́х де́лех. Исхода́тайствуй нам здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, ми́рное и безмяте́жное житие́, непосты́дную христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем Суде́ Христо́ве. Сохрани́ Це́рковь святу́ю и держа́ву Росси́йскую от бра́ней и нестрое́ний. Огради́ оби́тель твою́ честну́ю от вся́каго зла, и вся правове́рныя лю́ди, к тебе́ приходя́щия и моще́м твои́м покланя́ющияся, осени́ Небе́сным твои́м благослове́нием, и вся проше́ния их во бла́го испо́лни. Ей, о́тче, не пре́зри моли́тв на́ших, со умиле́нием тебе́ возноси́мых, но бу́ди о нас те́плый предста́тель ко Го́споду, и сподо́би нас по́мощию твое́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим ве́лия щедро́ты и неизрече́нныя ми́лости Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, и твое́ оте́ческое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Алексию Московскому (Мечёву)

Тропарь, глас 5:

Па́стырю Христо́в, о́тче Алекси́е,/ по́двигом до́брым подвиза́вся,/ ве́ру правосла́вную во мра́це беззако́ния испове́дал еси́/ и, я́ко уте́шитель и врач духо́вный,/ всех, притека́ющих к тебе́, врачева́л еси́./ Помози́ и нам, ве́рою чту́щим тя,// в любви́ к бли́жнему утверди́тися.

Кондак, глас 2:

Ве́лия труды́ любве́ и милосе́рдия подъя́л еси́,/ пра́ведный о́тче Алекси́е,/ и, от свята́го па́стыря Кроншта́дтскаго благослове́ние на по́мощь стра́ждущим прие́м,/ беды́ и ско́рби людски́я, я́ко вери́ги, на ра́мо свое́ возложи́л еси́./ Мы же, ве́дуще тя моли́твенника дерзнове́нна ко Го́споду,/ со умиле́нием зове́м ти:// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, всечестны́й и преблаже́нный о́тче наш Алекси́е, ди́вный ста́рче Моско́вский и всея́ Це́ркве Росси́йския похвало́ и ра́дование! Ве́лию любо́вь ко Го́споду име́я, заве́ты ева́нгельския непрело́жно исполня́я, ду́шу твою́ за па́ству полага́л еси́, ми́лующим се́рдцем боле́знуя о всех, прося́щих твоея́ по́мощи. Приими́ ма́лое сие́ моле́ние на́ше, и я́ко в земно́м житии́ твое́м отира́л еси́ вся́ку сле́зу, облегча́л еси́ вся́ку ско́рбь, так и ны́не, милосе́рдый моли́твенниче и хода́таю наш, возьми́ тяготы́, боле́зни и ско́рби на́ша, испо́лни стра́ждущая сердца́ ра́достию, умоли́ Человеколю́бца Бо́га о проще́нии безчи́сленных прегреше́ний на́ших, да очи́стив ду́шу покая́нием, к де́ланию до́брому присту́пим. Ей, ста́рче благи́й, бу́ди и нам па́стырь до́брый, наставля́я на стезю́ спасе́ния, да моли́твами твои́ми безпоро́чно преи́дем пу́ть жития́ на́шего и обря́щем Оте́чество Небе́сное, иде́же ты со а́нгелы и все́ми святы́ми предстои́ши Престо́лу Святы́я Тро́ицы, сла́вяще Безнача́льнаго Отца́ со Единоро́дным Его́ Сы́ном и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Его́ Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Александру, игумену Куштскому

Тропарь, глас 4:

И́же плотски́м дебе́льством Бо́гови рабо́тати изво́ли,/ в пусты́ню всели́вся,/ в не́йже мно́гими по́ты и труды́/ безтеле́снаго равноа́нгельнаго пребыва́ния возмо́же дости́гнути,/ та́же от Бо́га узре́н быв,/ сподо́бися вели́ких чуде́с в жи́зни и по преставле́нии,/ на нечи́стыя ду́хи си́лу восприи́м,/ изго́ниши от приходя́щих к тебе́ с ве́рою,/ те́мже, о́тче Алекса́ндре,/ за вся ны моли́,// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 8:

И́же земна́я оста́вль,/ в пусты́ню всели́вся,/ Христо́вым стопа́м после́довал еси́, те́пле,/ и Того́, сла́вне, на ра́му свое́ю честны́й крест взем,/ умертви́л еси́ пло́ти взыгра́ния/ труды́ по́стническими и жела́нием духо́вным, всеблаже́нне,/ те́мже зове́м ти:// ра́дуйся, Алекса́ндре, пусты́нный жи́телю.