Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

17 июня 2021 года - Четверг

Седмица 7-я по Пасхе, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Вознесения. Свт. Митрофа́на, патриарха Константинопольского (ок. 326).

Прп. Мефо́дия, игумена Пешношского (1392); мчч. Фронта́сия, Севери́на, Севериа́на и Сила́на (I); сщмч. Конко́рдия Римлянина, пресвитера (ок. 175); сщмч. А́стия, епископа Диррахийского (II); прп. Зоси́мы, епископа Вавилона Египетского (VI); сщмч. Гео́ргия Богича, пресвитера (1941); сщмч. Иоанни́кия, митрополита Черногорско-Приморского (1945) (Серб.), прп. Дави́да Гареджийского (VI–VII) (Груз.) (переходящее празднование в четверг по Вознесении).

Сщмч. Петра Беляева, пресвитера (1918); Обре́тение мощей сщмч. Петра (Зверева), архиепископа Воронежского (1999).

Святителю Митрофану, патриарху Константинопольскому

Тропарь, глас 4:

Пра́вило ве́ры и о́браз кро́тости, воздержа́ния учителя, яви тя стаду твоему Яже веще́й истина; сего ради стяжа́л еси́ смирением высо́кая, нищетою бога́тая, о́тче священнонача́льниче Митрофане, моли Христа́ Бо́га спастися душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Ве́ру Христо́ву я́сно ты пропове́дал еси́/ и, сию́ соблюда́я,/ во мно́жество вои́стинну возрасти́л еси́ ве́рное твое́ ста́до./ Те́мже со А́нгелы, Митрофа́не, сра́дуешися,// Христу́ моля́ся непреста́нно о всех нас.

Кондак, глас 4:

От младе́нства яви́лся еси́ че́стен сосу́д,/ святи́тель быв избра́н Бо́гу, Ему́же с весе́лием взыва́л еси́:// ра́вен еси́, Христе́, Отцу́ и Ду́ху.

Преподобному Мефодию, игумену Пешношскому

Тропарь, глас 8:

Боже́ственною любо́вию от ю́ности распала́емь,/ вся, я́же в ми́ре кра́сная, возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́,/ и, сего́ ра́ди в пусты́ню всели́вся,/ в ней оби́тель сотвори́л еси́,/ и, собра́в и́нок мно́жество,/ прия́л еси́ от Бо́га чуде́с дар, о́тче Мефо́дие,/ и был еси́ о Христе́ собесе́дник и спо́стник преподо́бному Се́ргию,/ с ни́мже у Христа́ Бо́га испроси́ правосла́вным Христиа́ном здра́вие, и спасе́ние,// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Кондак, глас 4:

Послуша́ния до́брый рачи́тель быв,/ безпло́тныя враги́ сле́зными моли́твами твои́ми кре́пко посрами́л еси́/ и яви́лся еси́ Пресвяты́я Тро́ицы жили́ще,/ Ю́же зря, блаже́нне, я́сно,/ Богому́дре Мефо́дие преподо́бне,/ чуде́с дар от Нея́ прия́л еси́./ Те́мже исцеля́еши с ве́рою приходя́щих неду́ги,/ утоля́еши ско́рби// и мо́лишися непреста́нно о всех нас.

Молитва:

О, свяще́нная главо́, земны́й А́нгеле и Небе́сный челове́че, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мефо́дие! Припа́даем к тебе́ с ве́рою и любо́вию, и мо́лимся приле́жно: яви́ нам, смире́нным и гре́шным, свято́е оте́ческое твое́ заступле́ние: се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих, проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго к Нему́ предлага́ем, и про́сим тя со усе́рдием мно́гим, испроси́ нам у бла́гости Его́ благопотре́бныя да́ры душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несомне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, в искуше́ниих му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душе́ и телесе́ здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житие́, благу́ю христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шном Суде́ Христо́ве. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Царя́ ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих правосла́вным христиа́ном спасе́ние и на враги́ одоле́ние и всему́ оте́честву на́шему мир, тишину́ и благострое́ние. Не лиши́ нас по́мощи твоея́ Небе́сныя, но моли́твами твои́ми всех нас приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ нас бы́ти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Священномученику Петру (Звереву), архиепископу Воронежскому

Тропарь, глас 4:

Ве́рою пла́менною апо́столу Петру́ подо́бяся,/ та́же и трикра́тным слы́шанием воззва́ния Христо́ва,/ ду́шу твою́ за Того́ положи́л еси́, святи́телю о́тче Пе́тре,/ ка́меню тве́рдый Це́ркве Правосла́вныя:/ свети́льниче во мра́це беззако́ний доброде́тельми сия́яй,/ ра́достию страда́ния за Христа́ претерпе́ти изво́лил еси́,/ со испове́дники и страстоте́рпцы Росси́йскими./ Моли́ся с ни́ми о нас, архиере́ю Бо́жий,// священному́чениче Солове́цкий.

Кондак, глас 8:

Во святи́тельстве твое́м до́бре подвиза́лся еси́, богому́дре,/ и му́ченичества венце́м све́тло украси́лся еси́,/ преще́ния враго́в Христо́вых не устраши́вся,/ кровьми́ твои́ми зе́млю во ото́це А́нзерстем освяти́л еси́:/ сего́ ра́ди си́лы небе́сныя удиви́шася терпе́нию твоему́,/ мы же с ве́рою и любо́вию притека́ем ко святы́м моще́м твои́м, досточу́дне./ Ны́не со все́ми новому́ченики Росси́йскими моли́ о нас Христа́ Бо́га, всеблаже́нне Пе́тре, да зове́м ти:// Ра́дуйся, о́тче приснопа́мятне.

Преподобному Давиду Гареджийскому

Тропарь, глас 4:

По́двигов по́том срастворе́ннаго пото́ками сле́з, ны́не в моле́нии предстои́ши Го́сподеви на́шему, я́ко слеза́ми се́ял и ра́достию пожина́еши плоды́, в пусты́не возрожденные. О, Дави́де, сия́ние ми́ра и предста́телю ду́ш на́ших.

Кондак, глас 4:

От Междуре́чия взоше́л еси́, звездо́ всесве́тлая, и преше́л в пусты́ню Гареджи, и отону́ду явле́нием твои́м, я́ко ра́й, от насажде́ний святы́х прозяба́ют насажде́ния слове́сныя, о ни́хже не преста́й моли́теся, Дави́де блаже́нне.

Молитва:

О, всесве́тле, богохва́льне а́вва Дави́де, свя́тче Бо́жий! Ты си́лою блага́го Законоположи́теля яви́лся еси́ нам, ко́знями лука́ваго свя́занным и обурева́емым, я́ко наста́вник в покая́нии и помо́щник в моли́тве. Того́ ра́ди дано́ тебе́ мно́го даро́в благода́ти и чудотворе́ния, разреше́ния грехо́в на́ших и прегреше́ний оставле́ние, боле́зней исцеле́ние и диа́вольских наве́тов отгна́ние. Те́мже твое́ю оте́ческою ми́лостию в богоца́рственном разуме́нии, многотру́дными моли́твами и моле́ньми твои́ми, наипа́че же непреста́нным твои́м заступле́нием о нас, да возста́вит Госпо́дь Бог ны, во грех впа́дшия, си́лою Свое́ю непобеди́мою на вся́каго ви́димаго и неви́димаго врага́, да́бы благодаря́ще соверша́я святу́ю па́мять твою́, жела́нием возжела́ли мы покланя́тися Преве́чному Бо́гу в Тро́ице Еди́ному, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.