Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

13 июня 2021 года - Воскресенье

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора, глас 6

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Вознесения Ап. от 70-ти Е́рма (Е́рмия) (I); мч. Е́рмия Команского (II).

Мч. Филосо́фа Александрийского (III).

Сщмч. Филосо́фа Орнатского, пресвитера, и сыновей его мчч. Бори́са и Николая (1918).

Икон Божией Матери: Чолнская (Челнская); «Умиление» Псково-Печерская (переходящие празднования в Неделю 7-ю по Пасхе).

Недели святых отцов I Вселенского Собора

Тропарь, глас 6:

А́нгельския си́лы на гро́бе Твое́м,/ и стрегу́щии омертве́ша,/ и стоя́ше Мари́я во гро́бе,/ и́щущи Пречи́стаго Те́ла Твоего́./ Плени́л еси́ а́д, не искуси́вся от него́;/ сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т.// Воскресы́й из ме́ртвых. Го́споди, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Апо́стол пропове́дание, и оте́ц догма́ты,/ Це́ркви еди́ну ве́ру запечатле́ша,/ я́же и ри́зу нося́щи и́стины,/ истка́ну от е́же свы́ше богосло́вия,// исправля́ет и сла́вит благоче́стия вели́кое та́инство.

Апостолам Иродиону, Агаву, Асинкриту, Руфу, Флегонту и Ерму

Тропарь, глас 3:

Апо́столи святи́и,/ моли́те Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Яви́стеся Христо́вы ученицы́ и апо́столи всечестни́и,/ Иродио́не сла́вне, Ага́ве и Ру́фе,/ Асинкри́те, Фле́гонте со Е́рмом,/ при́сно моли́теся Го́сподеви// пода́ти нам согреше́ний проще́ние, пою́щим вас.

Мученику Ермию Команскому

Тропарь, глас 4:

Му́ченик Твой, Го́споди, Ерме́й/ во страда́нии свое́м вене́ц прия́т нетле́нный от Тебе́, Бо́га на́шего:/ име́яй бо кре́пость Твою́,/ мучи́телей низложи́,/ сокруши́ и де́монов немощны́я де́рзости./ Того́ моли́твами// спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6:

И́же по Христе́ усе́рдно подвиза́вся,/ в седи́нах до́блих му́жество стяжа́, му́чениче Ерме́е,/ беззако́нных злоумышле́ния попра́в Христо́вою си́лою,/ от чаро́вных напое́ний невреди́м пребы́сть, зовы́й:// Бог есть со мно́ю, и никто́же на мя.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Умиление» Псково-Печерской

Тропарь, глас 4:

К Богоpо́дице с умиле́нием пpипаде́м,/ вси, гpехми́ обpемене́ннии,/ чудотво́pную Ея́ ико́ну Умиле́ния облобыза́юще/ и вопию́ще со слеза́ми:/ Влады́чице, пpиими́ моле́ние недосто́йных pаб Твои́х/ и пода́ждь нам, пpося́щим,// ве́лию Твою́ ми́лость.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи,/ не и́мамы ины́я наде́жды,/ ра́зве Тебе́, Пречи́стая Де́во,/ Ты нам помози́,/ на Тебе́ наде́емся/ и Тобо́ю хва́лимся,/ Твои́ бо есмы́ раби́,// да не постыди́мся.

Молитва:

О, Преблагослове́нная Де́во Богоро́дице Влады́чице! Ма́ти всех стра́ждущих и боле́знующих се́рдцем! Страны́ на́шея и гра́да Защи́тнице! Оби́тели Пско́во-Пече́рския красото́ и сла́во! При́зри на нас смире́нных, обремене́нных грехи́ мно́гими, отягче́нных скорбьми́ и печа́лями, и с сокруше́нием и слеза́ми взира́ющих на пречи́стый лик Твой, в чудотво́рней ико́не явле́нный. Сохрани́ от вся́каго зла святу́ю оби́тель сию́, ю́же преподо́бный Корни́лий со ста́рцы Ма́рком и Ио́ною Тебе́ вручи́ и всех в ве́ре и наде́жде подвиза́ющихся в ней. Спаси́ и град сей, и вся лю́ди, правове́рно живу́щия и к Тебе́ прибега́ющия, от наше́ствия иноплеме́нных, от вся́каго стра́ха и тру́са, от мо́ра и гла́да, от злых челове́к и вся́ческой ско́рби. Прини́кни к нам милосе́рдием Твои́м, я́ко ли́ком Твои́м Боже́ственным любе́зно прини́кла еси́ к лани́те Богомладе́нца. Согре́й нас дыха́нием Твоея́ любве́ и никогда́ же отступа́й от нас, ни в сей жи́зни, ни в бу́дущей, да ча́юще Твою́ всеси́льную Матери́нскую по́мощь, сподо́бимся безбе́дно дойти́ ве́чныя жи́зни и прославля́ть Небе́снаго Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.