Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 14 мая 2022 года

Деян., 22 зач., IX, 19–31. Ин., 52 зач., XV, 17 – XVI, 2. Прор.: 1 Кор., 156 зач., XIV, 20–25. Лк., 14 зач., IV, 22–30

Апостол в Деяниих, зачало 22.

Во дни о́ны, бысть Савл с су́щими в Дама́сце ученика́ми дни не́кия, и а́бие на со́нмищах пропове́даше Иису́са, я́ко Сей есть Сын Бо́жий. Дивля́хуся же вси слы́шащии и глаго́лаху: не сей ли есть гони́вый во Иерусали́ме нарица́ющыя и́мя сие́, и зде на сие́ прии́де, да свя́заны ты́я приведе́т ко архиере́ем? Савл же па́че крепля́шеся и смуща́ше иуде́и живу́щыя в Дама́сце, препира́я, я́ко Сей есть Христо́с. Я́коже испо́лнишася дни́е дово́льни, совеща́ша Иуде́е уби́ти его́. Уве́дан же бысть Са́влу сове́т их: стрежа́ху же врат день и нощь, я́ко да убию́т его́. Пое́мше же его́ ученицы́ но́щию, све́сиша по стене́ в ко́шнице. Прише́д же Савл во Иерусали́м, покуша́шеся прилепля́тися ученико́м, и вси боя́хуся его́, не ве́рующе, я́ко есть учени́к. Варна́ва же прие́м его́, приведе́ ко Апо́столом и пове́да им, ка́ко на пути́ ви́де Го́спода, и я́ко глаго́ла ему́, и ка́ко в Дама́сце дерза́ше о и́мени Иису́сове. И бя́ше с ни́ми входя́ и исходя́ во Иерусали́ме и дерза́я о и́мени Го́спода Иису́са. Глаго́лаше же и стяза́шеся с Е́ллины: они́ же иска́ху уби́ти его́. Разуме́вше же бра́тия, сведо́ша его́ в Кесари́ю и отпусти́ша его́ в Тарс. Це́ркви же по всей Иуде́и и Галиле́и и Самари́и име́яху мир, созида́ющеся и ходя́ще в стра́се Госпо́дни, и утеше́нием Свята́го Ду́ха умножа́хуся.

Евангелие Иоанна, зачало 52.

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: си запове́даю вам, да лю́бите друг дру́га. А́ще мир вас ненави́дит, ве́дите, я́ко Мене́ пре́жде вас возненави́де. А́ще от ми́ра бы́сте бы́ли, мир у́бо свое́ люби́л бы, я́коже от ми́ра не́сте, но Аз избра́х вы от ми́ра, сего́ ра́ди ненави́дит вас мир. Помина́йте сло́во, е́же Аз рех вам: несть раб бо́лий го́спода своего́. А́ще Мене́ изгна́ша, и вас изжену́т, а́ще сло́во Мое́ соблюдо́ша, и ва́ше соблюду́т. Но сия́ вся творя́т вам за и́мя Мое́, я́ко не ве́дят Посла́вшаго Мя. А́ще не бых прише́л и глаго́лал им, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же вины́ не и́мут о гресе́ свое́м. Ненави́дяй Мене́, и Отца́ Моего́ ненави́дит. А́ще дел не бых сотвори́л в них, и́хже ин никто́же сотвори́, греха́ не бы́ша име́ли, ны́не же и ви́деша, и возненави́деша Мене́ и Отца́ Моего́. Но да сбу́дется сло́во, пи́санное в зако́не их, я́ко возненави́деша Мя ту́не. Егда́ же прии́дет Уте́шитель, Его́же Аз послю́ вам от Отца́, Дух и́стины, И́же от Отца́ исхо́дит, Той свиде́тельствует о Мне. И вы же свиде́тельствуете, я́ко искони́ со Мно́ю есте́. Сия́ глаго́лах вам, да не соблазните́ся. От со́нмищ иждену́т вы, но прии́дет час, да всяк, и́же убие́т вы, мни́тся слу́жбу приноси́ти Бо́гу.

Послание к коринфяном первое, зачало 156

Бра́тие, не де́ти быва́йте умы́, но зло́бою младе́нствуйте, умы́ же соверше́ни быва́йте. В зако́не пи́шет: я́ко ины́ми язы́ки и устны́ ины́ми возглаго́лю лю́дем сим, и ни та́ко послу́шают Мене́, глаго́лет Госпо́дь. Те́мже язы́цы в зна́мение суть не ве́рующым, но неве́рным, а проро́чество не неве́рным, но ве́рующым. А́ще у́бо сни́дется це́рковь вся вку́пе, и вси язы́ки глаго́лют, вни́дут же и неразу́мивии или́ неве́рнии, не реку́т ли, я́ко бесну́етеся? А́ще же вси проро́чествуют, вни́дет же не́кий неве́рен или́ неве́жда, облича́ется все́ми, и истязу́ется от всех, и си́це та́йная се́рдца его́ явле́на быва́ют, и та́ко пад ниц покло́нится Бо́гови, возвеща́я, я́ко вои́стинну Бог с ва́ми есть.

Евангелие от Луки, зачало 14

Во вре́мя о́но, дивля́хуся наро́ди о словесе́х благода́ти, исходя́щих из уст Иису́совых, и глаго́лаху: не Сей ли есть сын Ио́сифов? И рече́ к ним: вся́ко рече́те Ми при́тчу сию́: врачу́, исцели́ся Сам, ели́ка слы́шахом бы́вшая в Капернау́ме, сотвори́ и зде во оте́чествии Свое́м. Рече́ же: ами́нь глаго́лю вам, я́ко ни кото́рый проро́к прия́тен есть во оте́чествии свое́м. Пои́стинне же глаго́лю вам: мно́ги вдови́цы бе́ша во дни Илиины́ во Изра́или, егда́ заключи́ся не́бо три ле́та и ме́сяц шесть, я́ко бысть глад вели́к по всей земли́, и ни ко еди́ной их по́слан бысть Илиа́, то́кмо в Саре́пту Сидо́нскую к жене́ вдови́це. И мно́зи прокаже́ни бе́ху при Елиссе́и проро́це во Изра́или, и ни еди́н же от них очи́стися, то́кмо Неема́н Сириани́н. И испо́лнишася вси я́рости в со́нмищи, слы́шавшии сия́. И воста́вше изгна́ша Его́ вон из гра́да, и ведо́ша Его́ до верху́ горы́, на не́йже град их со́здан бя́ше, да бы́ша Его́ низри́нули. Он же проше́д посреде́ их, идя́ше.