Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 13 мая 2022 года

Паримии на святаго Апостола Иакова Зеведеева

1. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Иа́ков, Бо́гу и Го́споду Иису́су Христу́ раб, обемана́десяте коле́нома, и́же в разсе́янии, ра́доватися. Вся́ку ра́дость име́йте, бра́тие моя́, егда́ во искуше́ния впа́даете разли́чна, ве́дяще, я́ко искуше́ние ва́шея ве́ры соде́ловает терпе́ние. Терпе́ние же де́ло соверше́нно да и́мать, я́ко да бу́дете соверше́нни и всеце́ли, ни в чем же лише́ни. А́ще же кто от вас лише́н есть прему́дрости, да про́сит от даю́щаго Бо́га всем нелицеприе́мне и не поноша́ющаго, и да́стся ему́. Да про́сит же ве́рою, ничто́же сумня́ся: сумня́йся бо уподо́бися волне́нию морско́му, ве́тры возмета́ему и развева́ему. Да не мнит бо челове́к он, я́ко прии́мет что от Бо́га. Муж двоеду́шен, неустро́ен во всех путе́х свои́х. Да хва́лится же брат смире́нный в высоте́ свое́й, бога́тый же во смире́нии свое́м, зане́ я́коже цвет травны́й мимои́дет. Возсия́ бо со́лнце со зно́ем и изсуши́ траву́, и цвет ея́ отпаде́, и благоле́пие ли́ца ея́ поги́бе. Си́це и бога́тый в хожде́нии свое́м увяда́ет. Блаже́н муж, и́же претерпи́т искуше́ние, зане́ иску́сен быв, прии́мет вене́ц жи́зни, его́же обеща́ Бог лю́бящым Его́.

Иак 1:1–12

2. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Никто́же искуша́емь да глаго́лет, я́ко от Бо́га искуша́емь есмь: Бог бо несть искуси́тель злым, не искуша́ет же Той ни кого́же, ко́ждо же искуша́ется, от своея́ по́хоти влеко́мь и прельща́емь. Та́же по́хоть заче́нши ражда́ет грех, грех же соде́ян ражда́ет смерть. Не льсти́теся, бра́тие моя́ возлю́бленная: вся́ко дая́ние бла́го и всяк дар соверше́н свы́ше есть, сходя́й от Отца́ све́тов, у Него́же несть премене́ние, или́ преложе́ния стень. Восхоте́в бо, породи́ нас сло́вом и́стины, во е́же бы́ти нам нача́ток не́кий созда́нием Его́. Те́мже, бра́тия моя́ возлю́бленная, да бу́дет всяк челове́к скор услы́шати и ко́сен глаго́лати, ко́сен во гнев. Гнев бо му́жа пра́вды Бо́жия не соде́ловает. Сего́ ра́ди отло́жше вся́ку скве́рну и избы́ток зло́бы, в кро́тости приими́те всажде́нное сло́во, могу́щее спасти́ ду́ши ва́ша. Быва́йте же творцы́ сло́ва, а не то́чию слы́шатели, прельща́юще себе́ саме́х. Зане́ а́ще кто есть слы́шатель сло́ва, а не творе́ц, таковы́й уподо́бися му́жу, смотря́щу лице́ бытия́ своего́ в зерца́ле. Усмотри́ бо себе́ и оты́де, и а́бие забы́, како́в бе. Прини́кий же в зако́н соверше́н свобо́ды, и пребы́в, сей не слы́шатель забы́тлив быв, но творе́ц де́ла, сей блаже́н в де́лании свое́м бу́дет. А́ще кто мни́тся ве́рен бы́ти в вас и не обуздова́ет язы́ка своего́, но льстит се́рдце свое́, сего́ су́етна есть ве́ра. Ве́ра бо чиста́ и нескве́рна пред Бо́гом и Отце́м сия́ есть, е́же посеща́ти си́рых и вдови́ц в ско́рбех их и нескве́рна себе́ блюсти́ от ми́ра.

Иак 1:13–27

3. Собо́рнаго посла́ния Иа́ковля чте́ние.

Бра́тие моя́, не на лица́ зря́ще име́йте ве́ру Го́спода на́шего, Иису́са Христа́ сла́вы. А́ще бо вни́дет в со́нмище ва́ше муж, злат пе́рстень нося́, в ри́зе све́тле, вни́дет же и нищь в ху́де оде́жде, и воззрите́ на нося́щаго ри́зу све́тлу и рече́те ему́: ты ся́ди зде до́бре. И ни́щему рече́те: ты ста́ни та́мо или́ ся́ди зде, на подно́жии мое́м. И не разсмотри́сте в себе́, и бы́сте судии́ помышле́ний злых. Слы́шите, бра́тие моя́ возлю́бленная, не Бог ли избра́ ни́щыя ми́ра сего́ бога́ты в ве́ре и насле́дники Ца́рствия, е́же обеща́ лю́бящым Его́? Вы же укори́сте ни́щаго. Не бога́тии ли наси́луют вам, и ти́и влеку́т вы на суди́ща? Не ти́и ли ху́лят до́брое и́мя, нарече́нное на вас? А́ще у́бо зако́н соверша́ете ца́рский, по Писа́нию: возлю́биши и́скренняго своего́, я́коже себе́ сама́го, до́бре творите́. А́ще ли на лица́ зрите́, то грех содева́ете, облича́еми от зако́на, я́коже престу́пницы. И́же бо весь зако́н соблюде́т, согреши́т же во еди́ном, бысть всем пови́нен. Реки́й бо: не прелюбы́ сотвори́ши, рекл есть: и не убие́ши. А́ще ли не прелюбы́ сотвори́ши, убие́ши же, был еси́ престу́пник зако́на. Та́ко глаго́лите и та́ко твори́те, я́ко зако́ном свобо́дным хотя́ще суд прия́ти. Суд бо без ми́лости не сотво́ршему ми́лости, и хва́лится ми́лость на суде́.

Иак 2:1–13

Утр. – Ин., 67 зач., XXI, 15–25 . Лит. – Деян., 21 зач., VIII, 40 – IX, 19. Ин., 23 зач., VI, 48–54. Ап.: Деян., 29 зач., XII, 1–11. Лк., 17 зач., V, 1–11.

Евангелие от Иоанна, зачало 67

Во вре́мя о́но, яви́ся Иису́с ученико́м Свои́м, воста́в от ме́ртвых. И глаго́ла Си́мону Петру́: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя па́че сих? Глаго́ла Ему́: ей, Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ а́гнцы Моя́. Глаго́ла ему́ па́ки второ́е: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Глаго́ла ему́: ей, Го́споди, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́: паси́ о́вцы Моя́. Глаго́ла ему́ тре́тие: Си́моне Ио́нин, лю́биши ли Мя? Оскорбе́ же Петр, я́ко рече́ ему́ тре́тие, лю́биши ли Мя; и глаго́ла Ему́: Го́споди, Ты вся ве́си, Ты ве́си, я́ко люблю́ Тя. Глаго́ла ему́ Иису́с: паси́ о́вцы Моя́. Ами́нь, ами́нь, глаго́лю тебе́, егда́ бе юн, поя́сашеся сам, и хожда́ше, а́може хотя́ше, егда́ же состаре́ешися и возде́жеши ру́це твои́, и ин тя поя́шет, и веде́т, а́може не хо́щеши. Сие́ же рече́, назна́менуя, ко́ею сме́ртию просла́вит Бо́га. И сия́ рек, глаго́ла ему́: иди́ по Мне. Обра́щься же Петр, ви́де ученика́, его́же любля́ше Иису́с, во след иду́ща, и́же и возлеже́ на ве́чери на пе́рси Его́, и рече́: Го́споди, кто есть предая́й Тя? Сего́ ви́дев Петр, глаго́ла Иису́сови: Го́споди, сей же что? Глаго́ла ему́ Иису́с: а́ще хощу́, да той пребыва́ет, до́ндеже прииду́, что к тебе́? Ты по Мне гряди́. Изы́де же сло́во се в бра́тию, я́ко учени́к той не у́мрет, и не рече́ ему́ Иису́с, я́ко не у́мрет, но а́ще хощу́ тому́ пребыва́ти, до́ндеже прииду́, что к тебе́? Сей есть учени́к свиде́тельствуяй о сих, и́же и написа́ сия́, и вем, я́ко и́стинно есть свиде́тельство его́. Суть же и и́на мно́га, я́же сотвори́ Иису́с, я́же а́ще по еди́ному пи́сана быва́ют, ни самому́ мню всему́ ми́ру вмести́ти пи́шемых книг. Ами́нь.

Апостол в Деяниих, зачало 21.

Во дни о́ны, Фили́пп обре́теся во Азо́те и проходя́ благовествова́ше градо́м всем, до́ндеже приити́ ему́ в Кесари́ю. Савл же, еще́ дыха́я преще́нием и уби́йством на ученики́ Госпо́дни, присту́пль ко архиере́ю, испроси́ от него́ посла́ния в Дама́ск к собо́рищем, я́ко да а́ще не́кия обря́щет того́ пути́ су́щыя, му́жы же и жены́, свя́заны приведе́т во Иерусали́м. Внегда́ же ити́, бысть ему́ прибли́житися к Дама́ску, и внеза́пу облиста́ его́ свет от небесе́, и пад на зе́млю, слы́ша глас глаго́лющь ему́: Са́вле, Са́вле, что Мя го́ниши? Рече́ же: кто еси́, Го́споди? Госпо́дь же рече́: Аз есмь Иису́с, Его́же ты го́ниши. Жестоко́ ти есть проти́ву рожну́ пра́ти. Трепе́ща же и ужаса́яся глаго́ла: Го́споди, что мя хо́щеши твори́ти? И Госпо́дь рече́ к нему́: воста́ни и вни́ди во град, и рече́тся ти, что ти подоба́ет твори́ти. Му́жие же иду́щии с ним стоя́ху чудя́щеся, слы́шаще у́бо глас, никого́же ви́дяще. Воста́в же Савл от земли́ и отве́рстыма очи́ма свои́ма ни еди́наго ви́дяше, веду́ще же его́ за ру́ку, введо́ша в Дама́ск, и бе дни три не ви́дя, и ни яде́, ниже́ пит. Бе же не́кто учени́к в Дама́сце, и́менем Ана́ниа, и рече́ к нему́ Госпо́дь в виде́нии: Ана́ние. Он же рече́: се аз, Го́споди. Госпо́дь же к нему́: воста́в поиди́ на сто́гну нарица́емую Пра́вую и взыщи́ в дому́ Иу́дове Са́вла и́менем, Тарсяни́на, се бо, моли́тву де́ет и ви́де в виде́нии му́жа, и́менем Ана́нию, вше́дша и возло́жша нань ру́ку, я́ко да про́зрит. Отвеща́ же Ана́ниа: Го́споди, слы́шах от мно́гих о му́жи сем, коли́ка зла сотвори́ святы́м Твои́м во Иерусали́ме: и зде и́мать власть от архиере́й связа́ти вся нарица́ющыя и́мя Твое́. Рече́ же к нему́ Госпо́дь: иди́, я́ко сосу́д избра́н Ми есть сей, пронести́ и́мя Мое́ пред язы́ки и царьми́ и сынми́ изра́илевыми. Аз бо скажу́ ему́, ели́ка подоба́ет ему́ о и́мени Мое́м пострада́ти. По́йде же Ана́ниа и вни́де в хра́мину, и возло́жь нань ру́це, рече́: Са́вле бра́те, Госпо́дь Иису́с явле́й ти ся на пути́, и́мже шел еси́, посла́ мя, я́ко да про́зриши и испо́лнишися Ду́ха Свя́та. И а́бие отпадо́ша от о́чию его́ я́ко чешуя́: прозре́ же а́бие, и воста́в крести́ся, и прие́м пи́щу, укрепи́ся.

Евангелие Иоанна, зачало 23.

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь хлеб живо́тный. Отцы́ ва́ши ядо́ша ма́нну в пусты́ни и умро́ша. Сей есть хлеб сходя́й с небесе́, да а́ще кто от него́ яст, не у́мрет. Аз есмь хлеб живо́тный, и́же сше́дый с небесе́, а́ще кто снесть от хле́ба сего́, жив бу́дет во ве́ки, и хлеб, его́же Аз дам, Плоть Моя́ есть, ю́же Аз дам за живо́т ми́ра. Пря́хуся же между́ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́ко мо́жет Сей нам да́ти Плоть Свою́ я́сти? Рече́ же им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще не сне́сте Пло́ти Сы́на Челове́ческаго, ни пие́те Кро́ве Его́, живота́ не и́мате в себе́. Яды́й Мою́ Плоть и пия́й Мою́ Кровь и́мать живо́т ве́чный, и Аз воскрешу́ его́ в после́дний день.

Деяния святых Апостол, зачало 29

Во дни о́ны, возложи́ И́род царь ру́це озло́бити не́кия и́же от це́ркве, уби́ же Иа́кова, бра́та Иоа́ннова, мече́м. И ви́дев, я́ко го́де есть Иуде́ем, приложи́ я́ти и Петра́, бя́ху же дни́е опресно́чнии. Его́же и емь всади́ в темни́цу, преда́в четы́рем четвери́цам во́инов стрещи́ его́, хотя́ по Па́сце извести́ его́ к лю́дем. И у́бо Петра́ стрежа́ху в темни́це: моли́тва же бе приле́жна быва́емая от це́ркве к Бо́гу о нем. Егда́ же хотя́ше его́ извести́ И́род, в нощи́ той бе Петр спя между́ двема́ во́инома, свя́зан желе́знома у́жема двема́, стра́жие же пред две́рьми стрежа́ху темни́цы. И се А́нгел Госпо́день предста́, и свет возсия́ в хра́мине: толкну́в же в ре́бра Петра́, воздви́же его́, глаго́ля: воста́ни вско́ре. И спадо́ша ему́ у́жя желе́зная с руку́. Рече́ же А́нгел к нему́: препоя́шися и вступи́ в плесни́цы твоя́. Сотвори́ же та́ко. И глаго́ла ему́: облецы́ся в ри́зу твою́ и после́дствуй ми. И изше́д вслед его́ идя́ше и не ве́дяше, я́ко и́стина есть бы́вшее от А́нгела, мня́ше же виде́ние зре́ти. Проше́дша же пе́рвую стра́жу и втору́ю, приидо́ста ко врато́м желе́зным, вводя́щым во град, я́же о себе́ отверзо́шася и́ма, и изше́дше преидо́ша сто́гну еди́ну, и а́бие отступи́ А́нгел от него́. И Петр быв в себе́, рече́: ны́не вем вои́стинну, я́ко посла́ Бог А́нгела Своего́ и изъя́т мя из руки́ И́родовы и от всего́ ча́яния люде́й иуде́йских.

Евангелие от Луки, зачало 17

Во вре́мя о́но, стоя́ше Иису́с при е́зере Геннисаре́тсте, и ви́де два корабля́ стоя́ща при е́зере, ры́барие же отше́дше от нею́, измыва́ху мре́жи. Влез же в еди́н от кораблю́, и́же бе Си́монов, моли́ его́ от земли́ отступи́ти ма́ло, и сед уча́ше из корабля́ наро́ды. Я́коже преста́ глаго́ля, рече́ к Си́мону: поступи́ во глубину́, и вве́рзите мре́жи ва́ша в лови́тву. И отвеща́в Си́мон рече́ Ему́: Наста́вниче, обно́щь всю тру́ждшеся, ничесо́же я́хом, по глаго́лу же Твоему́ вве́ргу мре́жу. И се сотво́рше, я́ша мно́жество рыб мно́го, протерза́шеся же мре́жа их. И поману́ша прича́стником, и́же бе́ху во друзе́м корабли́, да прише́дше помо́гут им, и приидо́ша, и испо́лниша о́ба корабля́, я́ко погружа́тися и́ма. Ви́дев же Си́мон Петр, припаде́ к коле́нома Иису́совома, глаго́ля: изы́ди от мене́, я́ко муж гре́шен есмь, Го́споди. У́жас бо одержа́ше его́ и вся су́щыя с ним, о лови́тве рыб, я́же я́ша, та́кожде же Иа́кова и Иоа́нна сы́на Зеведе́ова, я́же бе́ста обе́щника Си́монови. И рече́ к Си́мону Иису́с: не бо́йся, отсе́ле бу́деши челове́ки ловя́. И извле́кше о́ба корабля́ на зе́млю, оста́вльше вся, вслед Его́ идо́ша.