Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

28 мая 2021 года - Пятница

Седмица 4-я по Пасхе, глас 3

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прп. Пахо́мия Великого (ок. 348); свт. Иса́ии, епископа Ростовского, чудотворца (1090); блгв. царевича Дими́трия, Угличского и Московского (1591).

Прп. Иса́ии Печерского (1115); прп. Пахо́мия Нерехтского (1384); прпп. Евфроси́на (1481) и ученика его, Серапио́на, Псковских; свт. Ахи́ллия, епископа Ларисийского (ок. 330); обре́тение мощей прп. Арсе́ния Коневского (1991).

Святителю Исаие, епископу Ростовскому

Тропарь, глас 8:

Правосла́вия наста́вниче,/ благоче́стия учи́телю и чистоты́,/ Росто́ву пресве́тлый свети́льниче,/ святи́телем Богодохнове́нное удобре́ние,/ Иса́ие прему́дре,/ уче́нием бо твои́м вся Росси́йския концы́ просвети́л еси́ благода́тию духо́вною,/ святи́телю блаже́нне,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 3:

Я́ко гром, возгреме́л еси́ Боже́ственными твои́ми уче́нии в Росси́йстей земли́/ и яви́лся еси́ свети́льник пресве́тел,/ осия́я све́том Богоразу́мия, Иса́ие блаже́нне./ Те́мже вопие́м ти́:// Христа́ Бо́га моли́ непреста́нно о всех нас.

Благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и Московскому

Тропарь, глас 4:

Ца́pскую диади́му обагpи́л еси́ кpо́вию твое́ю,/ Богому́дpе му́чениче,/ за скиптp кpест в pуку́ пpии́м,/ яви́лся еси́ победоно́сец,/ и же́pтву непоpо́чну Влады́це пpине́сл еси́ себе́,/ я́ко бо а́гнец незло́бив от pаба́ заколе́н еси́,/ и ны́не pа́дуяся пpедстои́ши Святе́й Тpо́ице./ Моли́ся о деpжа́ве сpо́дников твои́х богоуго́дней бы́ти// и сыново́м росси́йским спасти́ся.

Кондак, глас 8:

Возсия́ днесь в сла́вней па́мяти твое́й ве́рным весе́лие,/ я́ко бо доброра́сленный грезн, прозя́бл еси́/ и Христу́ красе́н плод прине́сл еси́ себе́./ Те́мже и по убие́нии твое́м соблюде́ те́ло твое́ нетле́нно,/ страда́льчески обагре́ное кро́вию,/ благоро́дне свя́те Дими́трие,/ соблюда́й оте́чество твое́ и град твой невреди́м,// тому́ бо еси́ утвержде́ние.

Молитва благоверному царевичу Димитрию, Угличскому и Московскому:

О, пресла́вный и ди́вный в чудесе́х, красото́ му́чеников, страстоте́рпче царе́вичу кня́же Дими́трие! Ско́ро предста́ни Небе́сному Царю́ и му́ченическия твои́ ру́це о нас, гре́шных, моле́бне к Нему́ простри́, я́ко име́яй дерзнове́ние вели́ко; сохрани́ же твои́ми моли́твами град сей, и вся гра́ды и ве́си правосла́вныя, и Святе́йшаго Патриа́рха (имя рек) и преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы, епи́скопы и весь свяще́нный чин церко́вный, и в пала́те бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны; всех нас приими́ во твое́ заступле́ние, и от всех бед и зол избавля́я, и от наше́ствия ви́димых и неви́димых борю́щих нас враго́в свобожда́я, и тех всяк наве́т и злохи́трство погубля́я и отгоня́я; та́же прегреше́ний на́ших проще́ние испроси́, и в век бу́дущий Небе́снаго Ца́рствия нас сподо́би, и спасе́нных Бо́гу предста́ви, благода́тию и человеколю́бием Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Пахомию Великому

Тропарь, глас 8:

Слез твои́х теченьми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней,/ сия́я чудесы́, Пахо́мие о́тче наш,// моли́ Христа Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

Свети́льник све́тел показа́лся еси́ в конце́х,/ пусты́ню же гра́ды сотвори́л еси́ мно́жествы мона́шескими,/ сам себе́ распе́н, крест твой на ра́мо взем,/ и воздержа́нием те́ло изнури́л еси́,// моля́ непреста́нно о всех нас.

Преподобному Пахомию Нерехтскому

Тропарь, глас 4:

Жите́йских молв, преподо́бне, отве́ргся/ и, я́ко птищ, обре́те себе́ в пусты́ни безмо́лвие,/ в моли́твах и бде́нии прилежа́ Бо́гови,/ преподо́бне о́тче Пахо́мие,/ и оста́ви дре́внее пребыва́ние,/ и оты́де в пусты́ню, и в ней водвори́ся,/ и соста́ви оби́тель во и́мя Пресвяты́я Тро́ицы,/ и процве́л еси́, а́ки фи́никс,/ и бысть о́браз утеше́ния духо́внаго./ Те́мже, преподо́бне Пахо́мие,// моли́ Пресвяту́ю Тро́ицу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

В пусты́ни безмо́лвствуя,/ еди́нствующу тя, Богоно́се, взыску́ющу ти Го́спода,/ Бо́гу же тебе́ не оста́вльшу еди́ному бы́ти в пусты́ни,/ и Того́ повеле́нием снидо́шася к тебе́ неколи́ко бра́тии,/ с ни́миже ти моля́щуся Го́сподеви,/ Тро́ице прече́стен храм воздви́же,/ в не́мже предстоя́ще, преподо́бне Пахо́мие,// моли́ся о спасе́нии душ на́ших.

Преподобному Евфросину Псковскому

Тропарь, глас 4:

Жите́йскую печа́ль и всяк мяте́ж ми́ра сего́/ любве́ ра́ди Христо́вы со дерзнове́нием отве́ргл еси́, блаже́нне,/ и повеле́нная распя́тым Го́сподем Иису́сом Христо́м/ вся испра́вил еси́,/ и, Того́ яре́м взем, во всем во́ли Его́ повину́лся еси́,/ и, благочести́в де́латель, живо́тным за́поведем Христо́вым/ благотру́дно прилежа́л еси́./ И сего́ ра́ди Бог просла́ви тя/ и по преставле́нии чудеса́ показа́ от честна́го гро́ба твоего́./ Те́мже и неоску́дно угобзи́ся оби́тель твоя́,/ и ни́щим бысть бога́тное приста́нище и покро́в,/ о́тче наш преподо́бне Евфроси́не,// моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́т ду́ши на́ша.

Кондак, глас 8:

Бо́жиим светоли́тием просвеще́н, о́тче,/ по́стническое стяжа́в жи́тельство, преподо́бне,/ и́ноком предо́брый наста́вниче и по́стником благо́е украше́ние./ Сего́ ра́ди Госпо́дь, труды́ твоя́ ви́дев, да́ром чуде́с обогати́ тя,/ источа́еши бо исцеле́ния./ Мы же, ра́дующеся, вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, и́ноком удобре́ние.

Преподобному Серапиону Псковскому

Тропарь, глас 8:

Изря́дством жития́ чистоту́ де́вства прии́м, Серапио́не,/ и вся кра́сная ми́ра сего́ возненави́дев,/ Христа́ Еди́наго возлюби́л еси́./ Сего́ ра́ди во вну́треннюю пусты́ню всели́вся и со зверьми́ живы́й,/ весь Христо́в спо́стник и друг Евфроси́на, учи́теля твоего́, был еси́,/ те́мже и мо́лим тя, помина́й нас, чту́щих святу́ю па́мять твою́, да зове́м ти:// ра́дуйся, пусты́нная похвало́, преподо́бне о́тче наш.

Кондак, глас 4:

От высокоу́мия иску́с прии́м смиренному́дрия,/ благода́ти Бо́жия яви́лся еси́ рачи́тель, богоно́сне Серапио́не./ Жела́нием бо Боже́ственныя любве́ вжига́емь,/ жите́йския молвы́ оста́вль,/ ревни́тель учи́телю твоему́ Евфроси́ну был еси́,/ безмо́лвием и жесто́ким пребыва́нием после́дуя Христу́:/ бде́нием же, и моли́твою, и посто́м о́браз был еси́ спо́стником твои́м./ Ны́не же моли́ся Го́сподеви, богоблаже́нне,// спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва преподобному Серапиону Псковскому:

О, преблаже́нне о́тче наш Серапио́не! Ты днесь предстои́ши Престо́лу Све́та непристу́пнаго. Не отступа́й от нас, раб Бо́жиих (имена), ду́хом, сохраня́я нас от стрел вра́жиих и вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских, па́стырю наш до́брый. Воззри́ на нас ми́лостивно и к земли́ приве́рженныя возведи́ к высоте́ небе́сней: испроси́ предста́тельством твои́м у Всеми́лостиваго Бо́га на́шего ми́рней Це́ркви Его́, от бед свобожде́ние и от грехо́в отвраще́ние и спасе́ние. Еще́ же споспеши́ нам и́го Христо́во во благоду́шии, терпе́нии и ра́дости духо́вней понести́, при́сно же моли́тися нас научи́, да непоро́чни сохрани́мся в прише́ствие Го́спода на́шего Иису́са Христа́, Ему́ же ты ра́достно, по труде́х и по́двизех, ны́не предстои́ши, прославля́я со все́ми святы́ми в Тро́ице сла́вимаго Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.