Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2023

26 мая 2023 года - Пятница

Седмица 6-я по Пасхе, глас 5

День постный

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Попразднство Вознесения Господня. Мц. Глике́рии девы и с нею мч. Лаоди́кия Гераклейского, стража темничного (ок. 177).

Прав. Глике́рии девы, Новгородской (1522); Перенесение мощей прмч. Макария, архимандрита Ка́невского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца (1688); мч. Алекса́ндра Римского (284–305); свт. Павсика́кия, епископа Синадского (606); свв. Гео́ргия исп. с супругою Ириною и чадами (IX); прп. Евфи́мия Иверского, Святогорца (1028) (Груз.).

Сщмчч. Васи́лия Соколова, Алекса́ндра Заозерского и Христофо́ра Надеждина, пресвитеров, прмч. Макария (Телегина), иеромонаха и мч. Се́ргия Тихомирова (1922); мчч. Черкасских (XX).

Читать Священное Писание вместе с Церковью:

Вознесению Господню (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ра́дость сотвори́вый ученико́м,/ обетова́нием Свята́го Ду́ха,/ извеще́нным им бы́вшим благослове́нием,// я́ко Ты еси́ Сын Бо́жий, Изба́витель ми́ра.

Кондак, глас 6:

Е́же о нас испо́лнив смотре́ние,/ и я́же на земли́ соедини́в Небе́сным,/ возне́слся еси́ во сла́ве, Христе́ Бо́же наш,/ ника́коже отлуча́яся,/ но пребыва́я неотсту́пный,/ и вопия́ лю́бящим Тя:// Аз есмь с ва́ми и никто́же на вы.

Праведной Гликерии деве, Новгородской (житие / история праздника)

Тропарь, глас 8:

Вы́шния красоты́ жела́ющи,/ ни́жния сла́сти теле́сныя дале́че от себе́ отри́нула еси́/ и, нестяжа́ние па́че су́етнаго ми́ра возлюби́вши,/ а́нгельское житие́ провожда́ла еси́, Глике́рие, де́во блаже́нная,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 3:

Весели́ся, Вели́кий Но́вград, вели́кое сокро́вище стяжа́в, мо́щи твои́, свята́я пра́ведная де́во Глике́рие, благода́ть исцеле́ний подающия все́м с ве́рою и любо́вию приходя́щим к ни́м. И ны́не предстоя́ с лико́м святы́х же́н ру́сских пред Престо́лом Свято́й Тро́ицы, моли́ся оставле́ние грехо́в дарова́ти чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Молитва праведной Гликерии деве, Новгородской:

О, свята́я пра́ведная Глике́рие, де́во Новгоро́дская, я́ко свеща́ те́плая на све́щнице горя́щая пожила́ еси́ во сла́ву Христа́ Бо́га и мно́гими чудесы́ просла́вленная! Не забу́ди на́с, я́ко моли́твенница на́ша пред Пречи́стой Ма́терию Го́спода на́шего Иису́са Христа́, сохрани́ ю́ных во святе́й ве́ре, целому́дрии и чистоте́, укроти́ вражду́ и зло́бу де́йством диа́вола воздвиза́емую, пода́й му́жество и кре́пость во искуше́ниях. Благода́ть прие́мше исцеле́ний, пода́й здра́вие су́щим в боле́знех, умоли́ Го́спода, да да́рует ми́р гра́ду твоему́ и оте́честву на́шему, да не оскуде́ет в земле́ на́шей ве́ра правосла́вная, испроси́ исправле́ние грехо́внаго жития́ на́шего и ве́чное спасе́ние, да с тобо́ю сподо́бимся прославля́ти в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

Христу́, нас ра́ди с Небе́с соше́дшему,/ после́довал еси́ в по́двизех твои́х,/ Мака́рие, о́тче наш./ Его́же моли́ о нас, ублажа́ющих тя,/ проще́ние прегреше́ний дарова́ти нам,/ любо́вию же и смире́нием сердца́ на́ша озари́ти// и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропарь, глас 4:

Боже́ственным жела́нием весь сам себе́ от ю́наго во́зраста Го́сподеви возложи́в,/ яви́лся еси́ свети́льник све́тлый гра́ду твоему́,/ поуча́я всех и́стинней ве́ре и житию́ богоуго́дному,/ священному́чениче Мака́рие, О́вручская похвало́./ Сего́ ра́ди, я́ко а́гнец непоро́чный, гони́мый от распрелюби́вых враго́в,/ возше́л еси́ во оби́тель Ка́невскую,/ иде́же, я́ко па́стырь до́брый, ду́шу твою́ положи́л еси́ за о́вцы твоя́./ И ны́не ко всечестне́й ра́це многоцеле́бных моще́й твои́х/ мы, гре́шнии, со умиле́нием притека́юще,/ дар исцеле́ния прие́млем, многострада́льне:/ ты бо при́сно источа́еши боля́щим здра́вие, печа́льным утеше́ние/ и всем, чту́щим тя, вся́кое исполня́еши тре́бование,// моля́ся Христу́ Бо́гу спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 4:

Нетле́нною красото́ю смире́ннаго жития́ твоего́/ Бо́га на земли́ просла́вил еси́/ и Боже́ственныя ве́ры чистоту́/ сохраня́ти лю́ди научи́л еси́,/ страда́льческими же по́двиги кончи́ну прие́м,/ от Бо́га просла́влен яви́лся еси́,// преподобному́чениче Мака́рие, о́тче наш.

Молитва преподобномученику Макарию, архимандриту Каневскому:

О, пресла́вный преподобному́чениче Мака́рие, ско́рый помо́шниче и те́плый засту́пниче всех, притека́ющих к тебе́, предста́тельством свои́м пред Го́сподом умоли́ Спа́са на́шего, да обрати́т ду́ши на́ша к покая́нию и исправле́нию, да да́рует мир оте́честву на́шему и всей земли́ и да помо́жет всем нам тве́рдым бы́ти в ве́ре Правосла́вней и де́лех благи́х, да отжене́т от нас дух зло́бы и лука́вства и братолю́бие всели́т в нас, и да прино́сим плоды́ духо́вныя: любо́вь, бла́гость, милосе́рдие, ве́ру нелицеме́рную, кро́тость и воздержа́ние, и да, распя́вше на земли́ плоть на́шу со страстьми́ и похотьми́ и ду́хом живу́ще и ходя́ще, сподо́бимся жи́зни ве́чныя в ве́це гряду́щем, и, ра́йския сла́дости при́сно наслажда́ющеся с тобо́ю и со все́ми святы́ми, просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Евфимию Новому, Иверскому (житие / история праздника)

Тропарь, глас 4:

По́стнически преподвиза́вся на горе́,/ у́мная враго́в ополче́ния всеору́жием Креста́ погуби́л еси́, всеблаже́нне./ Па́ки же ко страда́льчеству/ му́жески обле́клся еси́,/ уби́в Копрони́ма мече́м ве́ры;/ и обои́х ра́ди венча́лся еси́ от Бо́га,// преподобному́чениче Евфи́мие, приснопа́мятне.

Кондак, глас 2:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Евфимие о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва праведному Симеону Верхотурскому:

О, святы́й и пра́ведный Симео́не, чи́стою душе́ю твое́ю в Небе́сных оби́телех в ли́це святы́х водворя́яйся, на земли́ же с на́ми неотсту́пно пребыва́яй! По да́нней ти благода́ти от Го́спода моли́тися о нас, ми́лостивно при́зри на нас многогре́шных, а́ще и недосто́йне, оба́че с ве́рою и упова́нием к тебе́ притека́ющих, и испроси́ нам от Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших, в ня́же впада́ем мно́жицею во вся дни жития́ на́шего. И я́коже пре́жде о́вым у́бо, от о́чныя зе́льныя боле́зни ни ма́ло зре́ти могу́щим исцеле́ние оче́с, о́вым же близ сме́рти бы́вшим от лю́тых неду́гов врачева́ние, и ины́м ина́я мно́гая пресла́вная благодея́ния дарова́л еси́: си́це изба́ви и нас от неду́гов душе́вных и теле́сных и от вся́кия ско́рби и печа́ли, и вся блага́я к настоя́щему житию́ на́шему и к ве́чному спасе́нию благопотре́бная нам от Го́спода испроси́, да та́ко твои́м предста́тельством и моли́твами стяжа́вше вся нам поле́зная, а́ще и недосто́йнии, благода́рне восхваля́юще тя, просла́вим Бо́га, ди́внаго во святы́х Свои́х, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.