Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

8 мая 2021 года - Суббота

Светлая седмица / Суббота Светлой седмицы

Христос Воскресе!

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Апостола и Евангелиста Ма́рка (63).

Прп. Сильве́стра Обнорского (1379); прп. Васи́лия Поляномерульского (1767) (Румын.).

Сщмч. Се́ргия Рохлецова, пресвитера (1938).

Икона Божией Матери: Цареградская (1071).

В Субботу Светлой седмицы

Тропарь, глас 5:

Христо́с воскре́се из ме́ртвых,/ сме́ртию смерть попра́в,// и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в.

Кондак, глас 6:

А́ще и во гроб снизше́л еси́ Безсме́ртне,/ но а́дову разруши́л еси́ си́лу, и воскре́сл еси́ я́ко победи́тель Христе́ Бо́же,/ жена́м мироно́сицам веща́вый, ра́дуйтеся:/ и Твои́м апо́столом мир да́руяй,// па́дшим подая́й воскресе́ние.

Стихира глас 6:

Воскресе́ние Христово видевше, / поклонимся Святому Господу Иисусу, / единому безгрешному, / Кресту Твоему покланяемся, Христе́, / и святое Воскресе́ние Твое́ поем и славим: / Ты бо еси́ Бог наш, / разве Тебе́ иного не знаем, / имя Твое́ именуем. / Приидите вси вернии, / поклонимся Святому Христову Воскресе́нию: / се бо прииде Крестом радость всему миру. / Всегда благословяще Господа, / поем Воскресе́ние Его́: / распятие бо претерпев, / смертию смерть разруши.

Апостолу и евангелисту Марку

Тропарь, глас 3:

Апо́столе святы́й и Евангели́сте Ма́рко,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние// пода́ст душа́м на́шим.

Тропарь, глас 3:

У верхо́внаго Петра́ научи́вся,/ апо́стол Христо́в был еси́/ и, я́ко со́лнце страна́м возсия́л еси́,/ Александри́ом удобре́ние быв, блаже́нне:/ тобо́ю Еги́пет от пре́лести свободи́ся,/ ева́нгельским твои́м уче́нием просве́щ вся,/ я́ко свет, столп церко́вный./ Сего́ ра́ди твою́ па́мять чту́ще, све́тло пра́зднуем,/ Ма́рко, Богогла́се,/ моли́ тобо́ю благовести́маго Бо́га,// да согреше́ний оставле́ние пода́ст душа́м на́шим.

Кондак, глас 2:

С высоты́ прии́м благода́ть Ду́ха,/ ри́торская плете́ния разруши́л еси́, апо́столе,/ и, язы́ки вся улови́в, Ма́рко всесла́вне,/ твоему́ Влады́це приве́л еси́,// Боже́ственное пропове́дав Ева́нгелие.

Молитва апостолу и евангелисту Марку:

О, пресла́вный апо́столе Ма́рко, ду́шу за Христа́ преда́вший и кро́вию твое́ю па́жить Его́ удобри́вший! Услы́ши ча́д твои́х моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се́ бо беззако́ньми омрачи́хомся, и того́ ра́ди беда́ми, я́коже ту́чами, обложи́хомся, еле́а же до́браго жития́ обнища́хом зело́, и не возмо́жем проти́витися волко́м хи́щным, и́же расхища́ти насле́дие Бо́жие де́рзостно тща́тся. О, си́льный! Понеси́ не́мощи на́ша, не отлуча́йся ду́хом от на́с, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием твои́м на́с защити́, да поми́лует Госпо́дь все́х на́с моли́тв твои́х ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших, и да сподо́бит со все́ми Святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка А́гнца Своего́, Ему́же че́сть и сла́ва, и благодаре́ние и поклоне́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Сильвестру Обнорскому

Тропарь, глас 6:

И́же измла́да Христа́ возлюби́в/ и ве́рою к Нему́ прибли́жся,/ изнури́л еси́, в пусты́ни живы́й, многострада́льное те́ло твое́./ Тем, блаже́нне Сильве́стре, со А́нгелы ликовству́я,/ моли́ Христа́ Бо́га мир ми́рови дарова́ти/ и бу́ди помо́щник ве́рою призыва́ющим тя на по́мощь// и чту́щим святу́ю па́мять твою́.

Кондак, глас 6:

По́двигом до́брым подвиза́лся еси́, преподо́бне,/ и ду́шу твою́, я́ко же́ртву чи́сту и непоро́чну,/ Ду́ху Свято́му прине́сл еси́,/ и по сме́рти твое́й ста́до твое́ духо́вное соблюда́еши,/ и в боле́знех ско́ро посеща́еши./ Те́мже мо́лим тя, преблаже́нне:/ с ли́ки преподо́бных моли́ Христа́ Бо́га,/ да спасе́т правосла́вныя христиа́ны/ и пода́ст лю́дем в ми́ре глубо́це устро́итися, да зове́м ти:// ра́дуйся, Сильве́стре, и́ноком духо́вный па́стырю и наста́вниче.

Молитва преподобному Сильвестру Обнорскому:

О, честна́я главо́! Ду́ха Свята́го обита́лище и А́нгелов собесе́дниче, преблаже́нне о́тче Сильве́стре! Житие́м богоуго́дным вене́ц сла́вы Небе́сныя стяжа́вый и у Го́спода дерзнове́ние ве́лие имы́й, моли́ся о рабе́х твои́х, с ве́рою твоея́ по́мощи тре́бующих и с упова́нием на милосе́рдие твое́ к тебе́ прибега́ющих. Испроси́ у Го́спода Человеколю́бца всем лю́дем, коему́ждо для блага́го жи́тельствования и спасе́ния потре́бная: Це́ркви — мир и тишину́, правосла́вным христиа́ном — на враги́ побе́ду и одоле́ние, неду́жным — исцеле́ние, си́рым — вспоможе́ние, немощству́ющим ве́рою — в ве́ре утвержде́ние, ю́ным — в благоче́стии воспита́ние, всем лю́дем — безмяте́жие и от всех бед и скорбе́й избавле́ние, воззыва́емым от жи́зни сея́ вре́менныя — свято́е напу́тствие, преста́вльшимся — блаже́нное в Го́споде упокое́ние. Услы́ши, Богоно́сне, усе́рдное моле́ние гре́шных и недосто́йных раб твои́х и ми́лости твоя́ бога́тыя изле́й на ны, да, щедро́тами твои́ми обогаща́еми, сла́вим всечестно́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го, Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобному Василию Поляномерульскому

Тропарь, глас 8:

Учи́телю свята́го почита́ния Бо́жия, наста́вниче мона́хов, пропове́дниче да́ра Бо́жия, просвети́телю моли́твы у́мныя, я́же тобо́ю я́сно испо́лнена, преподо́бне о́тче Васи́лие, моли́ при́сно Христа́ Бо́га спасти́ души́ на́ша.

Кондак, глас 8:

Мона́хов наста́вника ди́внаго, моли́твы де́лателя иску́снаго, небе́снаго челове́ка и земна́го а́нгела, изря́днаго наста́вника духо́внаго ра́достно воспое́м и просла́вим: Ра́дуйся, свя́те о́тче Васи́лие, пропове́дниче Бо́жия благода́ти!

Молитва преподобному Василию Поляномерульскому:

Преподо́бне о́тче Васи́лие, избра́нниче Бо́жий и насле́дниче Ца́рства Небе́снаго, и́же вку́пе со а́нгелы и святы́ми пребыва́еши, тя́ у́бо про́сим со слеза́ми и умиле́нием: изба́ви на́с моли́твами твои́ми от мно́гих искуше́ний и напа́стей, от губи́тельных похоте́й теле́сных и по́мыслов злы́х, и́же на ны́ при́сно устремля́ются. Бу́ди моли́твенником о мона́сех, ко́и любви́ ра́ди и ве́ры ра́ди ко Го́споду Иису́су Христу́ вся́ земна́я попече́ния оста́виша, я́ко да с тобо́ю вку́пе послу́жат при́сно Бо́гу в безмолвничестей жи́зни. Ты́ еси́ хода́тай о те́х и́же в ми́ре чту́т и́мя Христа́ Иису́са и еди́ную святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. К тебе́, преподо́бне о́тче, обраща́ем сию́ смире́нную моли́тву, ю́же вознеси́ горе́ ко Отцу́ Небе́сному, я́ко кади́ло с фимиа́мом благово́нным. Помози́ на́м име́ти во уме́ и се́рдце на́шем моли́тву Иису́сову. Соедини́ все́х правосла́вных в то́й же ве́ре и пода́й на́м си́лы дости́гнути блаже́нства Рая́, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Цареградской»

Тропарь, глас 1:

Возсия́ нам, я́ко со́лнце светоза́рное от восто́ка в велеле́пии./ Твоя́, Влады́чице, ико́на,/ озаря́ющи чуде́с сия́нием пресла́вно всех, приходя́щих к ней с ве́рою и любо́вию/ и моля́щихся усе́рдно к Твоему́, е́же о Сы́не Твое́м и Бо́зе, вели́чию./ Сла́ва Бо́гу, Евфоси́ном сию́ да́вшему нам!/ Сла́ва Приве́дшему ю́ от Царьгра́да!// Сла́ва Даю́щему то́ю всем исцеле́ния.

Кондак, глас 8:

Препросла́вленная Вы́шняго Ма́терь/ созыва́ет к песнопе́нию нас Своего́ о́браза прише́ствием от Царьгра́да/ и возбужда́ет зре́нием того́ на по́двиг,/ побежда́ти сопроти́вных си́лу,/ и к Ней, я́ко на́шея ра́дости вино́вней, пе́ти:// ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Цареградской»:

К Тебе́, Пресвяте́й Госпоже́ Богоро́дице, недосто́йнии раби́ Твои́ прибега́ем: Ты бо, Преблага́я, еди́на незло́бивая и велемо́щная к Сы́ну Твоему́, Христу́ Бо́гу на́шему, за ны, гре́шныя, Хода́таица и Непосты́дная Предста́тельница. Ве́си, я́ко зело́ преогорчи́хом бла́гость Его́ преступле́нием Боже́ственных Его́ за́поведей. Несть бо греха́, его́же мы, непотре́бнии, не сотвори́хом, всяк страх отве́ргши, того́ ра́ди и Ду́ха благода́ти и да́ра преесте́ственнаго сыноположе́ния отверго́хомся и вся́каго отвраще́ния и ка́зни досто́йни сотвори́хомся. Ве́си, Преблага́я Засту́пнице, я́ко и Твоя́ ми́лости и дарова́ния мы, безу́мнии, забве́нию преда́хом и Твоего́ милосе́рдия недосто́йни соде́яхомся. Коли́ко бо Тя, Госпоже́ Богороди́тельнице, на умоле́ние Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего подвиза́хом, обеща́вше Ти, Пречи́стая, от злых исправле́ние, толи́ко Твое́ ма́тернее к Нему́ за ны, гре́шныя, предста́тельство и заступле́ние нивочто́же вмени́хом, неблагода́рни и злонра́вни су́ще. Ны́не стыд нося́ще и ниже́ досто́йни воззре́ти на пречи́стый о́браз Твой, пред ни́мже предста́хом. Но, о све́те душ на́ших, све́тлое зерца́ло бла́гости Бо́жия! И мы ве́мы, коли́ко мо́жет Твое́ ма́тернее ко Христу́ Бо́гу на́шему дерзнове́ние, ве́мы, я́ко никто́же, прибега́яй к Тебе́, Благосе́рдая, с покая́нием и умиле́нием, посра́млен от Тебе́ бысть, или́ призыва́яй Тебе́, Пречи́стая, не услы́шан от Тебе́ изы́де: чтит бо Сын Твой Тя, Богоневе́сто, я́ко Ма́терь Свою́, ми́лостивно прие́мля моле́ния Твоя́. Сего́ ра́ди и ужаса́емся воззре́ти к Све́ту Твоея́ стра́шныя и Богоподо́бныя сла́вы, оскверне́ны иму́ще о́чи душе́вныя, оба́че коле́на душ и теле́с на́ших преклоня́юще, мо́лим Тя, Боголе́пная Мари́е, я́ко Ма́терь и Цари́цу на́шу: умилосе́рдися на ны, непотре́бныя рабы́ Твоя́, и, и́миже ве́си судьба́ми, взыщи́ ны, поги́бшия, просвети́ наш ум све́том Твоего́ Богове́дения, да, им озаре́ни су́ще, вся́кое зло́е помышле́ние и всяк безсту́дных дея́ний о́браз до конца́ отсече́м, всем же се́рдцем за́поведи Госпо́дни возлю́бим и в них непоро́чно ходи́ти начне́м. Ерети́ческая возста́ния прекрати́, разсе́янныя же собери́, заблу́ждшия возврати́ во еди́но ста́до Сы́на Твоего́, Христа́ Бо́га на́шего, ста́рость поддержи́, ю́ныя вразуми́, вдови́ц и сиро́т защити́, боля́щия исцели́, страну́ же на́шу ми́ром огради́ и во ве́ки незы́блему соблюди́, всем же нам преспе́яние в ве́ре и де́лех благи́х в долготу́ дней да́руй. Пре́жде отше́дшия отцы́ и бра́тию на́шу во све́тлостех ра́йских и селе́ниих пра́ведных упоко́й, с ни́ми и нас всех в покая́нии и испове́дании приими́ и сопричти́, да и мы, Преблага́я на́ша Засту́пнице, Богома́ти и Влады́чице, спасе́ни су́ще Твои́м хода́тайством, восхваля́я Тя, просла́вим со все́ми святы́ми пречестно́е и пресвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, ны́не, и при́сно, и во ве́ки. Ами́нь.