Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

30 апреля 2021 года - Пятница

Великий Пяток. Воспоминание Святых спасительных Страстей Господа нашего Иисуса Христа, глас 5

Страстная Седмица

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Сщмч. Симео́на Ктезифонтского, епископа Персидского, и с ним мчч. Авдела́я и Ана́нии, пресвитеров, Хусдаза́та (Усфаза́на) евнуха, Фу́сика, Аза́та, мц. Аскитре́и и иных многих (344); прп. Ака́кия, епископа Мелитинского (ок. 435); прп. Зоси́мы, игумена Соловецкого (1478).

Обре́тение мощей прп. Алекса́ндра Свирского, игумена (1641); прп. Паи́сия Киевского, Христа ради юродивого (1893); мч. Адриа́на Коринфского (251); свт. Агапи́та I, папы Римского (536).

Исп. Михаи́ла Новицкого, пресвитера (1935); сщмч. Фео́дора Недосекина, пресвитера (1942).

Икона Божией Матери: «Избавительница».

В Великий Пяток

Тропарь, глас 4:

Искупи́л ны еси́ от кля́твы зако́нныя/ Честно́ю Твое́ю Кро́вию,/ на кресте́ пригвозди́вся, и копие́м пробо́дся,/ безсме́ртие источи́л еси́ челове́ком,// Спа́се наш, сла́ва Тебе́.

Кондак, глас 8:

Нас ра́ди Распя́таго, прииди́те, вси воспои́м:/ Того́ бо ви́де Мари́я на Дре́ве и глаго́лаше:// а́ще и распя́тие терпи́ши, Ты еси́ Сын и Бог Мой.

Преподобному Зосиме Соловецкому

Тропарь, глас 4:

Изволе́нием Боже́ственнаго ра́зума/ всели́лся еси́ в пусты́ню,/ и та́мо, впери́в ум твой в Небе́сныя оби́тели,/ ра́вно А́нгелом житие́ на земли́ пожи́в,/ в моли́твах, и труде́х, и поще́ниих/ о́браз был еси́ твои́м ученико́м./ Отону́дуже Бог, ви́дя твое́ благо́е изволе́ние,/ умно́жи тебе́ ча́да в пусты́ни, слез твои́х тече́ньми напая́емей./ Но, я́ко име́я дерзнове́ние к Бо́гу,/ помина́й ста́до, е́же собра́л еси́, му́дре,/ и не забу́ди я́коже обеща́лся еси́,/ посеща́я чад твои́х,// Зоси́мо преподо́бне, о́тче наш.

Кондак, глас 4:

Христо́вою любо́вию уязви́ся, преподо́бне,/ и Того́ Крест сла́вный, на ра́мо взе́м,/ поне́сл еси́, боже́ственне вооружи́вся,/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́ в руце́, имы́й,/ кре́пко ссе́кл еси́ бесо́вская ополче́ния./ Тем зове́м ти́:// ра́дуйся, преподо́бне о́тче Зоси́мо, мона́хов удобре́ние.

Молитва преподобным Зосиме и Савватию Соловецким:

О, преподо́бнии и Богоно́снии отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тие, земни́и а́нгели и Небе́снии челове́цы, бли́жнии дру́зи Христо́вы и уго́дницы Бо́жии, оби́тели ва́шея сла́во и украше́ние, всея́ же се́верныя страны́, па́че и всего́ Правосла́внаго оте́чества на́шего необори́мая стено́ и вели́кое заступле́ние! Се мы, недосто́йнии и многогре́шнии, с благогове́йною любо́вию ко святы́м моще́м ва́шим припа́дающе, ду́хом сокруше́нным и смире́нным приле́жно мо́лим вас: моли́те непреста́нно благосе́рдаго Влады́ку и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́ко дерзнове́ние ве́лие к Тому́ иму́щии, да не отсту́пит от нас Его́ вседе́йствующая благода́ть, покро́в же и заступле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы на ме́сте сем да пребу́дет, и да не оскуде́ют никогда́же и́стиннии ревни́тели а́нгельскаго жития́ во святе́й оби́тели сей, иде́же вы, богоно́снии отцы́ и нача́льницы, безме́рными труды́ и поще́ньми, то́ки же сле́зными и всено́щными бде́нии, непреста́нными моли́твами и моле́ньми нача́ло и́ноческому житию́ положи́сте. Ей, уго́дницы святи́и, моли́твенницы к Бо́гу благоприя́тнейшии, те́плыми ва́шими к Нему́ мольба́ми огради́те и сохрани́те ны и свято́е селе́ние сие́ ва́ше от тру́са, пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и смертоно́сныя я́звы, от вражды́ и вся́ких нестрое́ний, от вся́кия беды́ и ско́рби и от вся́каго зла: да непреста́нно на ме́сте сем, в ми́ре и безмо́лвии, благоче́стно сла́вится пресвято́е и́мя Го́спода и Бо́га, и обрета́ют ве́чное спасе́ние и́щущие Его́. О, преблаже́ннии отцы́ на́ши, Зоси́мо и Савва́тие! Услы́шите ны гре́шныя, во святе́й оби́тели ва́шей и под кро́вом ва́шего защище́ния недосто́йно жи́тельствующыя, и благомо́щными ва́шими к Бо́гу хода́тайствы испроси́те душа́м на́шым грехо́в оставле́ние, жития́ исправле́ние и ве́чных благ восприя́тие в Небе́снем Ца́рствии: всем же ве́рующим, и́же на вся́ком ме́сте и во вся́кой ну́жде призыва́ют вас в по́мощь и заступле́ние, и и́же с благогове́йною любо́вию во оби́тель ва́шу притека́ют, не преста́ните излива́ти вся́кую благода́ть и ми́лость, сохраня́юще их от вся́кия сопроти́вныя си́лы, от вся́кия напа́сти и от вся́каго зла́го обстоя́ния, и подаю́ще им вся потре́бная к душе́вней и теле́сней по́льзе. Наипа́че же моли́те премилосе́рдаго Бо́га, да утверди́т и укрепи́т Це́рковь Свою́ святу́ю и все на́ше Правосла́вное оте́чество в ми́ре и тишине́, в любви́ и единомы́слии, в правове́рии и благоче́стии да сохрани́т и соблюде́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»

Тропарь, глас 4:

Я́ко пресве́тлая звезда́,/ просия́ Боже́ственными чудесы́/ святы́й о́браз Твой, Изба́вительнице,/ луча́ми благода́ти и милосе́рдия Твоего́/ озари́в в нощи́ скорбе́й су́щих./ Пода́ждь у́бо и нам, Всеблага́я Де́во,/ избавле́ние от бед,/ исцеле́ние неду́гов душе́вных и теле́сных,// спасе́ние и ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 4:

Избавле́ние Принося́щая всем,/ от се́рдца Тебе́ призыва́ющим,/ принеси́ избавле́ние ско́рое/ и нам, в лю́тых беда́х погиба́ющим// и в Тебе́ Едино́й избавле́ние на́ше на Бо́зе полага́ющим.

Кондак, глас 8:

Ко ико́не Твое́й, Пресвята́я Госпоже́,/ бе́дствовавшии с ве́рою прите́кше,/ заступле́нием Твои́м изба́вишася от злых,/ но я́ко Ма́терь Христа́ Бо́га,/ и нас свободи́ от лю́тых обстоя́ний,/ вре́менных и ве́чных, да зове́м Ти:// ра́дуйся, Изба́вительнице на́ша от всех бед.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Избавительница»:

О, Ма́ти Бо́жия, по́моще и защи́та на́ша, егда́ попро́сим, бу́ди изба́вительнице на́ша, на Тя бо упова́ем и всегда́ вседу́шно Тя призыва́ем: умилосе́рдися и помози́, пожале́й и изба́ви, приклони́ у́хо Твое́ и на́ши ско́рбныя и сле́зныя моли́твы приими́, и я́коже хо́щеши, успоко́й и обра́дуй нас, лю́бящих твоего́ Безнача́льного Сы́на и Бо́га на́шего. Ами́нь.