Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2021

2 апреля 2021 года - Пятница

Седмица 3-я Великого поста, глас 1

Святая Четыредесятница.

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Прпп. Иоа́нна, Се́ргия, Патри́кия и прочих, во обители св. Са́ввы убиенных (796).

Прп. Евфроси́на Синозерского, Новгородского (1612); мц. Фоти́ны (Светла́ны) самаряныни, ее сыновей мчч. Ви́ктора, нареченного Фоти́ном, и Иоси́и; мцц. Анато́лии, Фото́, Фоти́ды, Параске́вы, Кириа́кии, Домни́ны и мч. Севастиа́на (ок. 66); мцц. Алекса́ндры, Кла́вдии, Евфра́сии, Матро́ны, Иулиа́нии, Евфи́мии и Феодо́сии (Феодо́ры) (310); свт. Ники́ты исп., архиепископа Аполлониадского (ок. 813–820).

Сщмч. Влади́мира Пиксанова, пресвитера (1918); сщмч. Васи́лия Соколова, диакона (1938).

Молитвы Четыредесятницы

Молитва прп. Ефрема Сирина

Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. (Поклон земной.)

Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. (Поклон земной.)

Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (Поклон земной.)

Таже малых 12, глаголюще на кийждо поклон: Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго.

И паки последи молитву всю: Го́споди и Влады́ко живота́ моего́, дух пра́здности, уны́ния, любонача́лия, и праздносло́вия не даждь ми. Дух же целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния, и любве́, да́руй ми рабу́ Твоему́. Ей, Го́споди Царю́, да́руй ми зре́ти моя́ прегреше́ния, и не осужда́ти бра́та моего́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. (И поклон един великий.)

Преподобному Евфросину Синоезерскому

Тропарь, глас 4:

От ю́ности твоея́ впери́в ум твой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ ми́ра же отве́ргся,/ всели́лся еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ и та́мо, от Го́спода укрепля́емь,/ в моли́твах и поще́ниих до́блественне пожи́л еси́,/ и жизнь твою́ страда́льчески/ убие́нием от сыно́в противле́ния сконча́л еси́,/ сего́ ра́ди со преподо́бными и му́ченики венча́лся еси́,/ с ни́миже и ны́не предстои́ши Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы./ Сию́ моли́, мо́лим тя,/ оставле́ние пода́ти согреше́ний на́ших// и дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Тропарь, глас 1:

От ю́ности впери́в ум свой к Бо́гу,/ блаже́нне Евфроси́не,/ и бе́гая суеты́ ми́ра сего́,/ дости́гл еси́ в пусты́ню непроходи́мую,/ иде́же Бо́гу, тя укрепля́ющу,/ а́нгельское житие́ стяжа́в,/ порабо́тал еси́ дово́льно Влады́це своему́ Христу́/ в поще́нии, и в моли́твах, и во всено́щных бде́ниях/ и сподо́бился еси́ да́ра Ду́ха Пресвята́го,/ е́же прорица́ти бу́дущая,/ наставля́я на стезю́ покая́ния/ притека́ющих к тебе́ и послу́шающих тя./ Те́мже Всеблаги́й Бог, ви́дя вели́кую твою́ к Себе́ ве́ру,/ нелицеме́рную любо́вь и несумне́нную наде́жду,/ дарова́ тебе́ не то́чию е́же ве́ровати в Него́,/ но е́же и страда́ти по Нем,/ егда́ от проти́вных сыно́в в то́йже пусты́ни кровь твоя́ неща́дно излия́ся./ И досе́ле, я́ко А́велева, вопие́т к Бо́гу,/ свиде́тельствующу о сем нетле́нием моще́й твои́х./ На ня́же взира́юще, уми́льно вопие́м:/ сла́ва Христу́, дарова́вшему тебе́ благода́ть толи́ку,// Его́же и моли́ о нас.

Кондак, глас 8:

Подража́я житию́ дре́вних отце́в,/ Богому́дре о́тче Евфроси́не,/ красоту́ ми́ра сего́ возненави́дел еси́,/ и, в пусты́ню всели́вся,/ ве́ру Христо́ву, я́коже щит, в се́рдце твое́ прия́л еси́,/ с не́юже изше́л еси́, я́ко до́бр во́ин Царя́ Небе́снаго,/ не на брань проти́ву пло́ти и кро́ве,/ но на брань проти́ву ко́зней неви́димаго врага́,/ и сего́ вознесе́нную горды́ню,/ по да́нней тебе́ от Ду́ха Свята́го благода́ти,/ глубо́ким смире́нием твои́м низложи́л еси́,/ и от Небе́снаго Мздовозда́теля неувяда́емым венце́м побе́ды венча́лся еси́./ Сего́ ра́ди, соше́дшеся любо́вию, вопие́м ти:// ра́дуйся, о́тче Евфроси́не, пусты́нное украше́ние.

Молитва преподобному Евфросину Синоезерскому:

О, святы́й преподобному́чениче Евфроси́не! Услы́ши усе́рдное на́ше, приноси́мое тебе́ моле́ние. Огради́ и сохрани́ святы́ми моли́твами твои́ми весь сию́ и вся ве́си и гра́ды правосла́внаго оте́чества на́шего от гла́да, тру́са, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, междоусо́бныя бра́ни и смертоно́сныя я́звы, от вся́кия беды́, ско́рби и зла. Умоли́ Го́спода Бо́га и Спа́са на́шего дарова́ти мир Це́ркви Его́, под зна́мением Креста́ во́инствующей, архипа́стырем и па́стырем на́шим пра́во пра́витии сло́во и́стины Ева́нгельския хада́тайством твои́м помози́ и всем правосла́вным христиа́ном проще́ние согреше́ний их во́льных и нево́льных испроси́, в неду́зех же пребыва́ющим пода́ждь предста́тельством твои́м от неду́гов исцеле́ние, да тебе́ ра́ди сла́вится пречестно́е и великоле́пое и́мя Пресвяты́я Тро́ицы, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прпп. Иоанна, Сергия, Патрикия и прочих, во обители св. Саввы убиенных

Тропарь, глас 4:

Му́ченицы Твои́, Го́споди, во страда́ниих свои́х венцы́ прия́ша нетле́нныя от Тебе́, Бо́га на́шего: имуще бо кре́пость Твою́, мучи́телей низложи́ша, сокруши́ша и де́монов немощны́я де́рзости; тех моли́твами спаси́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 4:

Земны́х и тле́нных наслажде́ние/ презре́вше я́ве, преблаже́ннии,/ пусты́нное житие́ изво́ливше,/ ми́ра же красне́йшее, и пи́щи вре́менныя возненави́девше,/ отону́дуже сподо́бистеся Небе́снаго Ца́рствия,/ с ли́ки му́ченик и по́стник веселя́щеся./ Те́мже, чту́ще па́мять ва́шу,/ вопие́м вам приле́жно:/ от бед нас, отцы́, изба́вите.