Шрифт

Месяцеслов / Календарь 2020

9 февраля 2020 года - Воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее, глас 1

Сегодня Святая Церковь совершает память:

Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской; Перенесение мощей свт. Иоа́нна Златоуста, архиепископа Константинопольского (438).

Воскресению

Тропарь, глас 1:

Ка́мени запеча́тану от иуде́й/ и во́ином стрегу́щим Пречи́стое Те́ло Твое́,/ воскре́сл еси́ тридне́вный, Спа́се,/ да́руяй ми́рови жи́знь./ Сего́ ра́ди си́лы небе́сныя вопия́ху Ти́, Жизнода́вче:/ сла́ва воскресе́нию Твоему́, Христе́,/ сла́ва Ца́рствию Твоему́,// сла́ва смотре́нию Твоему́, еди́не Человеколю́бче.

Кондак, глас 1:

Воскре́сл еси́ я́ко Бо́г из гро́ба во сла́ве,/ и ми́р совоскреси́л еси́;/ и естество́ челове́ческое я́ко Бо́га воспева́ет Тя́, и сме́рть исчезе́;/ Ада́м же лику́ет, Влады́ко;/ Е́ва ны́не от у́з избавля́ема ра́дуется, зову́щи:// Ты́ еси́, И́же все́м подая́, Христе́, воскресе́ние.

Недели о мытаре и фарисее

Кондак, глас 4:

Фарисе́ева убежи́м высокоглаго́лания, / и мытаре́ве научи́мся высоте́ глаго́л смире́нных, / покая́нием взыва́юще: / Спа́се ми́ра, / очи́сти рабы́ Твоя́.

Кондак, глас 3:

Воздыха́ния принесе́м мыта́рская Го́сподеви, / и к Нему́ присту́пим гре́шнии я́ко Влады́це: / хо́щет бо спасе́ния всех челове́ков, / оставле́ние подае́т всем ка́ющимся. / Нас бо ра́ди воплоти́ся, / Бог сый Отцу́ собезнача́льный.

Покаянные стихиры, глас 8:

Слава: Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный весь оскверне́н: / но я́ко щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ныне, Богородичен: На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х ду́шу грехми́, / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х: / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й, / и по мно́жеству щедро́т Твои́х, / очи́сти беззако́ние мое́.

Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых помышля́я окая́нный, / трепе́щу стра́шнаго дне су́днаго: / но наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской

Тропарь, глас 4:

Днесь ра́достно лику́ет Це́рковь Ру́сская,/ я́ко ма́ти ча́да, прославля́ющи новому́ченики и испове́дники своя́:/ святи́тели и иере́и,/ ца́рственныя страстоте́рпцы, благове́рныя кня́зи и княги́ни,/ преподо́бныя мужи́ и же́ны и вся правосла́вныя христиа́ны,/ во дни гоне́ния безбо́жнаго/ жизнь свою́ за ве́ру во Христа́ положи́вшия/ и кровьми́ и́стину соблю́дшия./ Тех предста́тельством, Долготерпели́ве Го́споди,// страну́ на́шу в Правосла́вии сохрани́ до сконча́ния ве́ка.

Тропарь, глас 4:

Цвети́ Росси́йскаго лу́га духо́внаго/ в годи́ну лю́тых гоне́ний ди́вно процве́тшии/ новому́ченицы и испове́дницы безчи́сленнии:/ святи́телие и па́стырие,/ мона́си и мирсти́и, му́жие, жены́ же и де́ти,/ до́брый плод в терпе́нии Христу́ прине́сшии,/ моли́теся Ему́, я́ко насади́телю ва́шему,/ да изба́вит лю́ди Своя́ от безбо́жных и злых,/ да утвержда́ется же Це́рковь Ру́сская/ кровьми́ и страда́нии ва́шими// во спасе́ние душ на́ших.

Кондак, глас 3:

Днесь новому́ченицы Росси́йстии в ри́зах бе́лых предстоя́т А́нгцу Бо́жию/ и со а́нгелы песнь побе́дную воспева́ют Бо́гу:/ благослове́ние, и сла́ва, и прему́дрость,/ и хвала́, и честь, и си́ла, и кре́пость// на́шему Бо́гу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак, глас 2:

Но́вии страстоте́рпцы Росси́йстии,/ испове́днически по́прище зе́мное прете́кшии,/ страда́ньми дерзнове́ние прии́мшии,/ моли́теся Христу́, вас укрепи́вшему,/ да и мы, егда́ найде́т на ны испыта́ния час,/ му́жества дар Бо́жий восприи́мем./ О́браз бо есте́ лобыза́ющим по́двиг ваш,/ я́ко ни скорбь, ни теснота́, ни смерть// от любве́ Бо́жия разлучи́ти вас не возмого́ша.

Молитва Собору новомучеников и исповедников Церкви Русской

О, святи́и новому́ченицы и испове́дницы Росси́йстии:/ святи́телие и па́стырие Це́ркве Христо́вы,/ ца́рственнии страстоте́рпцы,/ благове́рнии кня́зие и княги́ни,/ до́блии во́ини, мона́си и мирсти́и,/ благочести́вии му́жие и жены́,/ во вся́цем во́зрасте и сосло́вии за Христа́ пострада́вшии,/ ве́рность Ему́ да́же до сме́рти свиде́тельствовавшии/ и вене́ц жи́зни от Него́ прие́мшии! Вы во дни гоне́ния лю́таго,/ зе́млю на́шу от безбо́жных пости́гшаго,/ на суди́щах, в заточе́ниих и про́пастех земны́х,/ в го́рьких рабо́тах и вся́ких ско́рбных обстоя́ниих/ о́браз терпе́ния и непосты́днаго упова́ния му́жественне яви́ли есте́./ Ны́не же, в раи́ сла́дости наслажда́ющеся,/ пред Престо́лом Бо́жиим во сла́ве предстои́те/ и при́сно хвалу́ и хода́тайство со А́нгелы и все́ми святы́ми Триеди́ному Бо́гу возно́сите. Сего́ ра́ди мы, недосто́йнии,/ мо́лим вас, святи́и сро́дницы на́ши:/ не забу́дите земна́го оте́чества ва́шего,/ грехо́м Ка́инова братоуби́йства,/ поруга́нием святы́нь, безбо́жием и на́шими беззако́нии отягче́ннаго./ Умоли́те Го́спода Сил,/ да утверди́т Це́рковь Свою́ непоколеби́му в ми́ре сем многомяте́жнем и лука́вом;/ да возроди́т в Земли́ на́шей дух братолю́бия и ми́ра;/ да па́ки бу́дем мы ца́рское свяще́ние,/ род Бо́жий, избра́нный и святы́й,/ при́сно с ва́ми сла́вящий Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Иоанну Златоусту

Тропарь, глас 8:

Пусты́ни яви́лся еcи́ до́брое прозябе́ние,/ о́тче преподо́бне,/ от ю́ности бо чи́стое житие́ изво́лил еcи́,/ духо́вному учи́телю после́дуя,/ и, того́ уче́нием ум твой к Небе́сным впери́в,/ в пусты́ню всели́лся еси́,/ и в ней оби́тель созда́л еси́,/ и ста́ду твоему́ прему́др наста́вник показа́лся еси́,/ Вели́кому же Но́вуграду похвала́ и утвержде́ние,/ те́мже и Христо́с, я́ко пресве́тла свети́льника,/ чудесы́ обогати́ и просла́ви тя./ Ксенофо́нте, о́тче наш,// моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак, глас 1:

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Ксенофонте о́тче наш, моли́ непреста́нно о всех нас.

Молитва святителю Иоанну Златоусту

О, святи́телю вели́кий Иоа́нне Златоу́сте! Мно́гая и разли́чная дарова́ния от Го́спода прия́л еси́ и, я́ко раб благи́й и ве́рный, вся да́нныя тебе́ тала́нты до́бре умно́жил еси́, сего́ ра́ди вои́стину вселе́нский учи́тель был еси́, я́ко всяк во́зраст и вся́ко зва́ние от тебе́ поуча́ется. Мы же, гре́шнии (имена), по еди́ному ки́йждо свое́ дарова́ние иму́ще, едине́ния ду́ха в сою́зе ми́ра не и́мамы, но быва́ем тщесла́вии, друг дру́га раздража́юще, друг дру́гу зави́дяще; сего́ ра́ди дарова́ния на́ша разделе́нная не в мир и спасе́ние, но во вражду́ и осужде́ние нам явля́ются. Те́мже к тебе́, святи́телю Бо́жий, припа́даем, раздо́ром обурева́еми, и в сокруше́нии се́рдца про́сим: моли́твами твои́ми отжени́ от серде́ц на́ших вся́ку зло́бу, недоброжела́тельство, го́рдость и за́висть, нас разделя́ющия, да во мно́зех у́дех еди́но те́ло церко́вное невозбра́нно пребу́дем, да по словеси́ твоему́ моли́твенному возлю́бим друг дру́га и единомы́слием испове́мы Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.