Шрифт

Чтения дня / Календарь 2022

Богослужебные чтения 17 января 2022 года

Паримии на Собор святых семидесяти Апостол

1. Числ чте́ние.

Рече́ Госпо́дь к Моисе́ю: собери́ Ми се́дмьдесят муже́й от ста́рец изра́илевых, и́хже ты сам ве́си, я́ко ти́и суть ста́рцы людсти́и и книго́чия их, и да приведе́ши я́ ко ски́нии свиде́ния, и да ста́нут та́мо с тобо́ю. И сни́ду, и возглаго́лю та́мо с тобо́ю, и уйму́ от Ду́ха, И́же в тебе́, и возложу́ на ня, да поды́мут с тобо́ю устремле́ние люде́й, и не бу́деши води́ти их ты еди́н. И изы́де Моисе́й, и глаго́ла лю́дем словеса́ Госпо́дня, и собра́ се́дмьдесят муже́й от ста́рец людски́х, и поста́ви я́ о́крест ски́нии. И сни́де Госпо́дь во о́блаце и глаго́ла к нему́, и уя́ от Ду́ха, И́же на нем, и возложи́ на се́дмьдесят муже́й ста́рец. Егда́ же препочи́ Дух на них, и проро́чествоваша, и ктому́ не приложи́ша. И оста́шася два му́жа в полце́, и́мя еди́ному Елда́д, и и́мя второ́му Мода́д. И препочи́ на них Дух. И сии́ бе́ша от впи́санных, и не приидо́ша ко ски́нии, и проро́чествоваша в полце́. И прите́к ю́ноша, возвести́ Моисе́ю, и рече́, глаго́ля: Елда́д и Мода́д проро́чествуют в полце́х. И отвеща́в Иису́с Нави́н, предстоя́й Моисе́ю, избра́нный ему́, рече́: го́споди мой Моисе́ю, запрети́ им. И рече́ ему́ Моисе́й: еда́ ревну́еши ты мне? И кто даст всем лю́дем Госпо́дним бы́ти проро́ки, егда́ даст Госпо́дь Ду́ха Своего́ на них? И и́де Моисе́й в полк сам и ста́рцы изра́ильтестии.

Числ 11:16–17, 24–30

2. Исхо́да чте́ние.

Поя́т Моисе́й сы́ны Изра́илевы от мо́ря Чермна́го и веде́ их в пусты́ню Сур. И идя́ху три дни в пусты́ни, и не обрета́ху воды́, да бы́ша пи́ли. Приидо́ша же в Ме́рру, и не можа́ху пи́ти воды́ от Ме́рры: горька́ бо бе, сего́ ра́ди нарече́ся и́мя ме́сту тому́ Го́ресть. И ропта́ху лю́дие на Моисе́я, глаго́люще: что пие́м? Возопи́ же Моисе́й ко Го́споду, и показа́ ему́ Госпо́дь дре́во, и вложи́ е́ в во́ду, и сладка́ бысть вода́. Та́мо положи́ ему́ Бог оправда́ния и суды́. И та́мо искуша́ше его́ и рече́: а́ще слу́хом услы́шиши глас Го́спода Бо́га твоего́, и уго́дная пред Ним сотвори́ши, и внуши́ши за́поведи Его́, и сохрани́ши вся оправда́ния Его́, вся́ку боле́знь, ю́же наведо́х на еги́птяны, не наведу́ на тя. Аз бо есмь Госпо́дь, исцеля́яй тя. И приидо́ша во Ели́м, и бя́ху та́мо двана́десять исто́чников вод, и се́дмьдесят стебль фи́ников, и ополчи́шася та́мо при вода́х. И воздви́гшеся от Ели́ма, и прии́де весь сонм сыно́в Изра́илевых в пусты́ню Син, я́же есть ме́жду Ели́мом и между́ Си́ною.

Исх 15:22–27; 16:1

3. Прему́дрости Сира́ха чте́ние.

Восхва́лим му́жи сла́вны и отцы́ на́ша в бытии́: мно́гу сла́ву созда́ Госпо́дь в них вели́чием Свои́м от ве́ка. Госпо́дствующе в ца́рствиих свои́х, и му́жие, имени́ти си́лою, сове́тующе ра́зумом свои́м, провеща́вшии во проро́чествах, старе́йшины люди́й в сове́тех и в ра́зуме писа́ния люди́й, прему́драя словеса́ в наказа́нии их, и́щуще гла́са мусики́йска и пове́дающе по́вести во писа́ниих, му́жие бога́тии, обдарова́ни кре́постию, ми́рно живу́ще в жили́щах свои́х. Вси сии́ в ро́дех просла́влени бы́ша, и во днех их похвала́. До ве́ка пребу́дет се́мя их, и сла́ва их не потреби́тся, телеса́ их в ми́ре погребе́на бы́ша, а имена́ их живу́т в ро́ды. Прему́дрость их пове́дят лю́дие, и похвалу́ их испове́сть Це́рковь.

Сир 44:1–7, 12–14

Рим., 96 зач. (от полу'), VIII, 8–14. Лк., 50 зач., X, 1–15

Послание к римляном, зачало 96В

Бра́тие, су́щии во пло́ти Бо́гу угоди́ти не мо́гут. Вы же не́сте во пло́ти, но в ду́се поне́же Дух Бо́жий живе́т в вас. А́ще же кто Ду́ха Христо́ва не и́мать, сей несть Его́в. А́ще ли Христо́с в вас, плоть у́бо мертва́ греха́ ра́ди, дух же живе́т пра́вды ра́ди. А́ще ли же Дух Воскреси́вшаго Иису́са от ме́ртвых живе́т в вас, Воздви́гий Христа́ из ме́ртвых оживотвори́т и ме́ртвенная телеса́ ва́ша, живу́щим Ду́хом Его́ в вас. Те́мже у́бо, бра́тие, до́лжни есмы́ не пло́ти, е́же по пло́ти жи́ти. А́ще бо по пло́ти живете́, и́мате умре́ти, а́ще ли ду́хом дея́ния плотска́я умерщвля́ете, жи́ви бу́дете. Ели́цы бо Ду́хом Бо́жиим во́дятся, си́и суть сы́нове Бо́жии.

Евангелие от Луки, зачало 50А

Во вре́мя о́но, яви́ Госпо́дь и ине́х се́дмьдесят учени́к Свои́х, и посла́ их по двема́ пред лице́м Свои́м во всяк град и ме́сто, а́може хотя́ше Сам ити́. Глаго́лаше же к ним: жа́тва у́бо мно́га, де́лателей же ма́ло, моли́теся у́бо Господи́ну жа́тве, да изведе́т де́латели на жа́тву Свою́. Иди́те, се Аз посыла́ю вы я́ко а́гнцы посреде́ волко́в. Не носи́те влага́лища, ни пи́ры, ни сапоги́, и ни кого́же на пути́ целу́йте. Во́ньже а́ще дом вни́дете, пе́рвее глаго́лите: мир до́му сему́. И а́ще у́бо бу́дет ту сын ми́ра, почи́ет на нем мир ваш, а́ще ли же ни, к вам возврати́тся. В том же дому́ пребыва́йте, я́дуще и пию́ще, я́же суть у них, досто́ин бо есть де́латель мзды своея́. Не преходи́те из до́му в дом. И во́ньже а́ще град вхо́дите, и прие́млют вы, яди́те предлага́емая вам, и исцели́те неду́жныя, и́же суть в нем, и глаго́лите им: прибли́жися на вы Ца́рствие Бо́жие. И во́ньже а́ще град вхо́дите, и не прие́млют вас, изше́дше на распу́тия его́, рцы́те: и прах, приле́пший нам от гра́да ва́шего, оттряса́ем вам. Оба́че сие́ ве́дите, я́ко прибли́жися на вы Ца́рствие Бо́жие. Глаго́лю вам, я́ко Содо́мляном в день той отра́днее бу́дет, не́же гра́ду тому́. Го́ре тебе́, Хорази́не, го́ре тебе́, Вифсаи́до, я́ко а́ще в Ти́ре и Сидо́не бы́ша си́лы бы́ли бы́вшыя в ва́ю, дре́вле у́бо во вре́тищи и пе́пеле седя́ще пока́ялися бы́ша, оба́че Ти́ру и Сидо́ну отра́днее бу́дет на суде́, не́же ва́ма. И ты, Капернау́ме, и́же до небе́с вознесы́йся, до а́да низведе́шися.