Шрифт

Откр. (гл.2 ст.1-29)

Апостол на церковно-славянском. Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова

Ґпокaлmpісъ С™aгw їwaнна fєол0га (бGосл0ва)

ГлавA в7

ЃгGлу є3фeсскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ держsй сeдмь ѕвёздъ въ десни1цэ своeй, ходsй посредЁ седми2 свэти1лникwвъ златhхъ:

в7 вёмъ тво‰ дэлA, и3 трyдъ тв0й, и3 терпёніе твоE, и3 ћкw не м0жеши носи1ти ѕлhхъ, и3 и3скуси1лъ є3си2 глаг0лющыzсz бhти ґп0столы, и3 не сyть, и3 њбрёлъ є3си2 и5хъ л0жныхъ:

г7 и3 понeслъ є3си2, и3 терпёніе и4маши, и3 за и4мz моE труди1лсz є3си2 и3 не и3знем0глъ є3си2.

д7 Но и4мамъ на тS, ћкw люб0вь твою2 пeрвую њстaвилъ є3си2.

є7 Помzни2 u5бо, tкyду спaлъ є3си2, и3 покaйсz, и3 пє1рваz дэлA сотвори2: ѓще же ни2, грzдY тебЁ ск0рw и3 дви1гну свэти1лникъ тв0й t мёста своегw2, ѓще не покaешисz.

ѕ7 Но сE и4маши, ћкw ненави1диши дёлъ ніколаjтскихъ, и4хже и3 ѓзъ ненави1жду.

з7 И#мёzй ќхо да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждaющему дaмъ ћсти t дрeва жив0тнагw, є4же є4сть посредЁ раS б9іz.

и7 И# ѓгGлу цRкве смЂрнскіz напиши2: тaкw гlетъ пeрвый и3 послёдній, и4же бhсть мeртвъ, и3 (сE,) жи1въ є4сть:

f7 вёмъ тво‰ дэлA и3 ск0рбь и3 нищетY, но богaтъ є3си2, и3 хулы6 глаг0лющихсz бhти їудє1й, и3 не сyть, но с0нмище сатанино2.

 Не б0йсz ничесHже, ±же и4маши пострадaти. СE, и4мать діaволъ всаждaти t вaсъ въ темни6цы, да и3скуси1тесz: и3 и3мёти бyдете ск0рбь до десzти2 днjй. Бyди вёренъ дaже до смeрти, и3 дaмъ ти2 вэнeцъ животA.

№i И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждazй не и4мать вреди1тисz t смeрти вторhz.

в7i И# ѓгGлу пергaмскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ и3мёzй мeчь nбою1ду и3з8wщрeнъ:

г7i вёмъ дэлA тво‰, и3 гдЁ живeши, и3дёже прест0лъ сатани1нъ: и3 держи1ши и4мz моE, и3 не tвeрглсz є3си2 вёры моеS и3 въ (мо‰) дни6, въ нsже ґнтЂпасъ свидётель м0й вёрный, и4же ўбіeнъ бhсть въ вaсъ, и3дёже живeтъ сатанA.

д7i Но и4мамъ на тS мaлw, ћкw и4маши тY держaщихъ ўчeніе валаaмово, и4же ўчaше валaка положи1ти соблaзнъ пред8 сынми2 ї}левыми, ћсти жє1ртвы јдwлскіz и3 любы2 твори1ти.

є7i Тaкw и4маши и3 ты2 держaщыz ўчeніе ніколаjтско, є3гHже ненави1жду.

ѕ7i Покaйсz: ѓще ли ни2, пріидY тебЁ ск0рw и3 брaнь сотворю2 съ ни1ми мечeмъ ќстъ мои1хъ.

з7i И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ: побэждaющему дaмъ ћсти t мaнны сокровeнныz, и3 дaмъ є3мY кaмень бёлъ и3 на кaмени и4мz н0во напи1сано, є3гHже никт0же вёсть, т0кмw пріeмлzй.

и7i И# ѓгGлу fmатjрскіz цRкве напиши2: тaкw гlетъ сн7ъ б9ій, и3мёzй џчи свои2 ћкw плaмень џгненъ, и3 н0зэ є3гw2 под0бнэ халколівaну:

f7i вёмъ тво‰ дэлA и3 люб0вь, и3 слyжбу и3 вёру, и3 терпёніе твоE и3 дэлA тво‰, и3 послBднzz бHлша пeрвыхъ.

к7 Но и4мамъ на тS мaлw, ћкw њставлsеши женЁ їезавeли, глаг0лющей себE бhти прор0чицу, ўчи1ти и3 льсти1ти мо‰ рабы6, любодёйствовати и3 снёсти жeртву јдwлскую.

к7а И# дaхъ є4й врeмz, да покaетсz t любодёйства своегw2, и3 не покazсz.

к7в СE, ѓзъ полагaю ю5 на nдрЁ и3 любодёющыz съ нeю въ ск0рбь вeлію, ѓще не покaютсz t дёлъ свои1хъ:

к7г и3 ч†да и4хъ ќмрутъ смeртію: и3 ўразумёютъ вс‰ цRкви, ћкw ѓзъ є4смь и3спытazй сердцA и3 ўтрHбы: и3 дaмъ вaмъ комyждо по дэлHмъ вaшымъ.

к7д Вaмъ же гlю и3 пр0чымъ сyщымъ въ fmатjрэ, и5же не и4мутъ ўчeніz сегw2 и3 и5же не разумёютъ глуби1нъ сатанинhхъ, ћкоже глаг0лютъ: не возложY на вы2 тzготы2 и4ныz:

к7є т0кмw, є4же и4мате, держи1те, д0ндеже пріидY.

к7ѕ И# побэждaющему и3 соблюдaющему дэлA мо‰ до концA, дaмъ є3мY влaсть на kзhцэхъ,

к7з и3 ўпасeтъ | жезл0мъ желёзнымъ, ћкw сосyды скудє1льничи сокрушaтсz, ћкоже и3 ѓзъ пріsхъ t nц7A моегw2:

к7и и3 дaмъ є3мY ѕвэздY ќтреннюю.

к7f И#мёzй ќхо слhшати да слhшитъ, что2 д¦ъ гlетъ цRквамъ.