Шрифт

Откр. (гл.1 ст.1-20)

Апостол на церковно-славянском. Апокалипсис. Откровение святого Иоанна Богослова

Ґпокaлmpісъ С™aгw їwaнна fєол0га (бGосл0ва)

ГлавA №

Ґпокaлmpісъ ї}са хrтA, є3г0же дадE є3мY бGъ, показaти рабHмъ свои1мъ, и5мже подобaетъ бhти вск0рэ. И# сказA, послaвъ чрез8 ѓгGла своего2 рабY своемY їwaнну,

в7 и4же свидётелствова сл0во б9іе и3 свидётелство ї}съ хrт0во, и3 є3ли6ка ви1дэ.

г7 Бlжeнъ чтhй, и3 слhшащіи словесA прbр0чествіz, и3 соблюдaющіи пи6санаz въ нeмъ: врeмz бо бли1з8.

д7 Їwaннъ седми1мъ цRквамъ, ±же сyть во ґсjи: блгdть вaмъ и3 ми1ръ t сyщагw, и3 и4же бЁ, и3 грzдyщагw, и3 t седми2 духHвъ, и5же пред8 пrт0ломъ є3гw2 сyть,

є7 и3 t ї}са хrтA, и4же є4сть свидётель вёрный, пeрвенецъ и3з8 мeртвыхъ и3 кн7зь царeй земнhхъ: лю1бzщу ны2 и3 њмhвшу нaсъ t грBхъ нaшихъ кр0вію своeю,

ѕ7 и3 сотвори1лъ є4сть нaсъ цари6 и3 їерє1и бGу и3 nц7Y своемY, томY слaва и3 держaва во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

з7 СE, грzдeтъ со w4блаки, и3 ќзритъ є3го2 всsко џко и3 и5же є3го2 пробод0ша, и3 плaчь сотворsтъ њ нeмъ вс‰ колёна земн†z. Е$й, ґми1нь.

и7 Ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, начaтокъ и3 конeцъ, гlетъ гDь, сhй, и3 и4же бЁ, и3 грzдhй, вседержи1тель.

f7 Ѓзъ їwaннъ, и4же и3 брaтъ вaшъ и3 џбщникъ въ печaли и3 во цrтвіи и3 въ терпёніи ї}съ хrт0вэ, бhхъ во џстровэ нарицaемэмъ пaтмосъ за сл0во б9іе и3 за свидётелство ї}съ хrт0во.

 Бhхъ въ дyсэ въ дeнь недёлный, и3 слhшахъ за соб0ю глaсъ вeлій ћкw трубы2 глаг0лющіz: ѓзъ є4смь ѓлфа и3 њмeга, пeрвый и3 послёдній:

№i и3: ±же ви1диши, напиши2 въ кни1гу, и3 посли2 цRквамъ, ±же сyть во ґсjи: во є3фeсъ и3 въ смЂрну, въ пергaмъ и3 въ fmатjръ, и3 въ сардjсъ и3 въ філаделфjю и3 въ лаодікjю.

в7i И# њбрати1хсz ви1дэти глaсъ, и4же гlаше со мн0ю: и3 њбрати1всz ви1дэхъ сeдмь свэти1лникъ златhхъ,

г7i и3 посредЁ седми2 свэти1лникwвъ под0бна сн7у чlвёчу, њблечeна въ поди1ръ и3 препоsсана при сосц{ п0zсомъ златhмъ:

д7i главa же є3гw2 и3 влaси бэлы6 ѓки kрjна бёлаz, ћкоже снёгъ: и3 џчи є3гw2 ћкw плaмень џгненъ:

є7i и3 н0зэ є3гw2 под0бнэ халколівaну, ћкоже въ пещи2 разжжeннэ: и3 глaсъ є3гw2 ћкw глaсъ в0дъ мнHгъ:

ѕ7i и3 держS въ руцЁ своeй деснёй сeдмь ѕвёздъ: и3 и3з8 ќстъ є3гw2 мeчь nбою1ду џстръ и3з8wстрeнъ и3сходsй: и3 лицE є3гw2 ћкоже с0лнце сіsетъ въ си1лэ своeй.

з7i И# є3гдA ви1дэхъ є3го2, пад0хъ къ ногaма є3гw2 ћкw мeртвъ. И# положи2 десни1цу свою2 на мнЁ, гlz ми2: не б0йсz: ѓзъ є4смь пeрвый и3 послёдній

и7i и3 живhй: и3 бhхъ мeртвъ, и3 сE, жи1въ є4смь во вёки вэкHвъ, ґми1нь: и3 и4мамъ ключи6 ѓда и3 смeрти.

f7i Напиши2 u5бо, ±же ви1дэлъ є3си2, и3 ±же сyть, и3 и5мже подобaетъ бhти по сeмъ.

к7 Тaинство седми2 ѕвёздъ, ±же ви1дэлъ є3си2 на десни1цэ моeй, и3 сeдмь свэти6лникъ златhхъ: сeдмь ѕвёздъ ѓгGли седми2 цRквeй сyть: и3 сeдмь свэти1лникwвъ, ±же ви1дэлъ є3си2, сeдмь цRквeй сyть.