Шрифт

Флм. (гл.1 ст.1-25)

Апостол на церковно-славянском. Послание к Филимону святого апостола Павла

КЪ ФІЛИМО~НУ ПОСЛА~НІЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ПА~VЛА.

ГлавA №

(Зачaло ™в) Пavелъ ю4зникъ ї}съ хrт0въ, и3 тімоfeй брaтъ, філим0ну возлю1бленному и3 споспёшнику нaшему,

в7 и3 ґпфjи сестрЁ возлю1бленнэй, и3 ґрхjппу сов0инственнику нaшему, и3 домaшней твоeй цRкви:

блгdть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нaшегw, и3 гDа ї}са хrтA.

д7 Благодарю2 бGа моего2, всегдA пaмzть њ тебЁ творS въ моли1твахъ мои1хъ,

є7 слhшавъ люб0вь твою2 и3 вёру, ю4же и4маши ко гDу ї}су и3 ко всBмъ с™ы6мъ,

ѕ7 ћкw да nбщeніе твоеS вёры дёйственно бyдетъ въ рaзумэ всsкагw бlга, є4же въ вaсъ, њ хrтЁ ї}сэ.

з7 Рaдость бо и4мамъ мн0гу и3 ўтэшeніе њ любви2 твоeй, ћкw ўтрHбы с™hхъ почи1ша тоб0ю, брaте.

Сегw2 рaди мн0гое дерзновeніе и3мёz во хrтЁ повелэвaти тебЁ, є4же потрeбно є4сть,

f7 любвe же рaди пaче молю2, так0въ сhй ћкоже пavелъ стaрецъ, нн7э же и3 ќзникъ ї}са хrтA:

‹ молю1 тz њ моeмъ чaдэ, є3г0же роди1хъ во ќзахъ мои1хъ nни1сіма,

№i и3ногдA тебЁ непотрeбнаго, нн7э же тебЁ и3 мнЁ благопотрeбна, є3г0же возпослaхъ тебЁ,

в7i тh же є3го2, си1рэчь мою2 ўтр0бу, пріими2.

Gi Е#г0же ѓзъ хотёхъ ў себє2 держaти, да вмёстw тебє2 послyжитъ ми2 во ќзахъ бlговэствовaніz:

д7i без8 твоеs же в0ли ничт0же восхотёхъ сотвори1ти, да не ѓки по нyжди бlг0е твоE бyдетъ, но по в0ли.

є7i Нeгли бо рaди сегw2 разлучи1сz на чaсъ, да вёчна того2 пріи1меши,

ѕ7i не ктомY ѓки рабA, но вhше рабA, брaта возлю1бленна, пaче же мнЁ, кольми1 же пaче тебЁ, и3 по пл0ти и3 њ гDэ.

з7i Ѓще u5бо и4маши менE џбщника, пріими2 сего2 ћкоже менE.

}i Ѓще же въ чес0мъ њби1дэ тебE, и3ли2 д0лженъ є4сть, мнЁ сіE вмэни2.

f7i Ѓзъ пavелъ написaхъ рук0ю моeю: ѓзъ воздaмъ: да не рекY тебЁ, ћкw и3 сaмъ себE ми2 є3си2 д0лженъ.

к7 Е$й, брaте, ѓзъ да получY є4же прошY ў тебє2 њ гDэ: ўпок0й мою2 ўтр0бу њ гDэ.

к7а Надёzвсz на послушaніе твоE написaхъ тебЁ, вёдый, ћкw и3 пaче, є4же глаг0лю, сотвори1ши.

к7в Кyпнw же и3 ўгот0ви ми2 њби1тель: ўповaю бо, ћкw моли1твами вaшими даровaнъ бyду вaмъ.

к7г Цэлyетъ тS є3пафрaсъ, сплённикъ м0й њ хrтЁ ї}сэ,

к7д мaрко, ґрістaрхъ, димaсъ, лукA, споспBшницы мои2.

к7є Блгdть гDа нaшегw ї}са хrтA со дyхомъ вaшимъ. Ґми1нь.

Конeцъ послaнію є4же къ філим0ну: и4мать въ себЁ главY №.