Шрифт

1Иоан. (гл.1 ст.1-10)

Апостол на церковно-славянском. Первое соборное послание святого апостола Иоанна Богослова

СОБО~РНОЕ ПОСЛА~НІЕ ПЕ~РВОЕ СТ&А~ГW ҐПО~СТОЛА ЇWА~ННА БГ&ОСЛО~ВА.

ГлавA №

(Зачaло …и) Е$же бЁ и3спeрва, є4же слhшахомъ, є4же ви1дэхомъ nчи1ма нaшима, є4же ўзрёхомъ, и3 рyки нaшz њсzзaша, њ словеси2 жив0тнэмъ:

в7 и3 жив0тъ kви1сz, и3 ви1дэхомъ, и3 свидётелствуемъ, и3 возвэщaемъ вaмъ жив0тъ вёчный, и4же бЁ ў nц7A и3 kви1сz нaмъ:

г7 є4же ви1дэхомъ и3 слhшахомъ, повёдаемъ вaмъ, да и3 вы2 nбщeніе и4мате съ нaми: nбщeніе же нaше со nц7eмъ и3 съ сн7омъ є3гw2 ї}сомъ хrт0мъ.

д7 И# сі‰ пи1шемъ вaмъ, да рaдость вaша бyдетъ и3сп0лнена.

є7 И# сіE є4сть њбэтовaніе, є4же слhшахомъ t негw2 и3 повёдаемъ вaмъ, ћкw бGъ свётъ є4сть, и3 тмы2 въ нeмъ нёсть ни є3ди1ныz.

ѕ7 (За? …f) Ѓще речeмъ, ћкw nбщeніе и4мамы съ ни1мъ, и3 во тмЁ х0димъ, лжeмъ и3 не твори1мъ и4стины:

з7 ѓще же во свётэ х0димъ, ћкоже сaмъ т0й є4сть во свётэ, nбщeніе и4мамы дрyгъ ко дрyгу, и3 кр0вь ї}са хrтA сн7а є3гw2 њчищaетъ нaсъ t всsкагw грэхA.

и7 Ѓще речeмъ, ћкw грэхA не и4мамы, себE прельщaемъ, и3 и4стины нёсть въ нaсъ.

f7 Ѓще и3сповёдаемъ грэхи2 нaшz, вёренъ є4сть и3 првdнъ, да њстaвитъ нaмъ грэхи2 нaшz и3 њчcтитъ нaсъ t всsкіz непрaвды.

 Ѓще речeмъ, ћкw не согрэши1хомъ, лжA твори1мъ є3го2, и3 сл0во є3гw2 нёсть въ нaсъ.