Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на каждый день седмицы - Четверг (Апостолам и святителю Николаю)

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 50

Лк 10:1–21

Во вре́мя о́но, яви́ Госпо́дь и ине́х се́дмьдесят учени́к Свои́х, и посла́ их по двема́ пред лице́м Свои́м во всяк град и ме́сто, а́може хотя́ше Сам ити́. Глаго́лаше же к ним: жа́тва у́бо мно́га, де́лателей же ма́ло, моли́теся у́бо Господи́ну жа́тве, да изведе́т де́латели на жа́тву Свою́. Иди́те, се Аз посыла́ю вы я́ко а́гнцы посреде́ волко́в. Не носи́те влага́лища, ни пи́ры, ни сапоги́, и ни кого́же на пути́ целу́йте. Во́ньже а́ще дом вни́дете, пе́рвее глаго́лите: мир дому́ сему́. И а́ще у́бо бу́дет ту сын ми́ра, почи́ет на нем мир ваш, а́ще ли же ни, к вам возврати́тся. В том же дому́ пребыва́йте, яду́ще и пию́ще, я́же суть у них, досто́ин бо есть де́латель мзды своея́. Не преходи́те из до́му в дом. И во́ньже а́ще град вхо́дите, и прие́млют вы, яди́те предлага́емая вам, и исцели́те неду́жныя, и́же суть в нем, и глаго́лите им: прибли́жися на вы Ца́рствие Бо́жие. И во́ньже а́ще град вхо́дите, и не прие́млют вас, изше́дше на распу́тия его́, рцы́те: и прах, приле́пший нас от гра́да ва́шего, оттряса́ем вам. Оба́че сие́ ве́дите, я́ко прибли́жися на вы Ца́рствие Бо́жие. Глаго́лю вам, я́ко Содо́мляном в день той отра́днее бу́дет, не́же гра́ду тому́. Го́ре тебе́, Хорази́не, го́ре тебе́, Вифсаи́до, я́ко а́ще в Ти́ре и Сидо́не бы́ша си́лы бы́ли бы́вшыя в ва́ю, дре́вле у́бо во вре́тищи и пе́пеле седя́ще пока́ялися бы́ша, оба́че Ти́ру и Сидо́ну отра́днее бу́дет на суде́, не́же ва́ма. И ты, Капернау́ме, и́же до небе́с вознесы́йся, до а́да низведе́шися. Слу́шаяй вас, Мене́ слу́шает, и отмета́яйся вас, Мене́ отмета́ется, отмета́яйся же Мене́, отмета́ется Посла́вшаго Мя. Возврати́шася же се́дмьдесят с ра́достию, глаго́люще: Го́споди, и бе́си повину́ются нам о и́мени Твое́м. Рече́ же им: ви́дех сатану́ я́ко мо́лнию с небесе́ спа́дша. Се, даю́ вам власть наступа́ти на змию́ и на скорпи́ю и на всю си́лу вра́жию, и ничесо́же вас вреди́т. Оба́че о сем не ра́дуйтеся, я́ко ду́си вам повину́ются, ра́дуйтеся же, я́ко имена́ ва́ша напи́сана суть на небесе́х. В той час возра́довася ду́хом Иису́с и рече́: испове́даю Ти ся, О́тче, Го́споди небесе́ и земли́, я́ко утаи́л еси́ сия́ от прему́дрых и разу́мных, и откры́л еси́ та младе́нцем, ей, О́тче, я́ко та́ко бысть благоволе́ние пред Тобо́ю.

Евангелие от Иоанна, зачало 36

Ин 10:9–16

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь дверь, Мно́ю а́ще кто вни́дет, спасе́тся, и вни́дет, и изы́дет, и па́жить обря́щет. Тать не прихо́дит, ра́зве да укра́дет, и убие́т, и погуби́т, Аз приидо́х, да живо́т и́мут и ли́шше и́мут. Аз есмь па́стырь до́брый, па́стырь до́брый ду́шу свою́ полага́ет за о́вцы. А нае́мник, и́же несть па́стырь, ему́же не суть о́вцы своя́, ви́дит во́лка гряду́ща и оставля́ет о́вцы, и бе́гает, и волк расхи́тит их, и распу́дит о́вцы. А нае́мник бежи́т, я́ко нае́мник есть и неради́т о овца́х. Аз есмь па́стырь до́брый, и зна́ю Моя́, и зна́ют Мя Моя́. Я́коже зна́ет Мя Оте́ц, и Аз зна́ю Отца́, и ду́шу Мою́ полага́ю за о́вцы. И и́ны о́вцы и́мам, я́же не суть от двора́ сего́, и ты́я Ми подоба́ет привести́, и глас Мой услы́шат, и бу́дет еди́но ста́до, и еди́н Па́стырь.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн