Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на каждый день седмицы - Вторник (Иоанну Предтече)

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 3

Лк 1:24–25, 57–68, 76, 80

Во днех о́нех зача́т Eлисаве́т, жена́ Заха́риина, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. Елисаве́ти же испо́лнися вре́мя роди́ти ей, и роди́ сы́на. И слы́шаша о́крест живу́щии и у́жики ея́, я́ко возвели́чил есть Госпо́дь ми́лость свою́ с не́ю, и ра́довахуся с не́ю. И бысть во осмы́й день, приидо́ша обре́зати отроча́, и нарица́ху е́ и́менем отца́ его́, Заха́рию. И отвеща́вши ма́ти его́, рече́: ни, но да нарече́тся Иоа́нн. И ре́ша к ней: я́ко никто́же есть в родстве́ твое́м, и́же нарица́ется и́менем тем. И помава́ху отцу́ его́, е́же ка́ко бы хоте́л нарещи́ е́. И испро́ш дщи́цу, написа́, глаго́ля: Иоа́нн бу́дет и́мя ему́. И чудя́хуся вси. Отверзо́шася же уста́ его́ а́бие и язы́к его́, и глаго́лаше благословя́ Бо́га. И бысть на всех страх живу́щих о́крест их, и во всей стране́ иуде́йстей пове́даеми бя́ху вси глаго́ли си́и. И положи́ша вси слы́шавшии в се́рдце свое́м, глаго́люще: что у́бо отроча́ сие́ бу́дет? И рука́ Госпо́дня бе с ним. И Заха́риа оте́ц его́ испо́лнися Ду́ха Свя́та, и проро́чествова, глаго́ля: благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем свои́м. И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́. Отроча́ же растя́ше и крепля́шеся ду́хом, и бе в пусты́нях до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю.

Евангелие от Луки, зачало 1

Лк 1:1–25, 57–68, 76, 80

Поне́же у́бо мно́зи нача́ша чини́ти по́весть о изве́ствованных в нас ве́щех, я́коже преда́ша нам, и́же испе́рва самови́дцы и слуги́ бы́вшии словеси́, изво́лися и мне после́довавшу вы́ше всех испы́тно, поря́ду писа́ти тебе́, держа́вный Фео́филе, да разуме́еши, о ни́хже научи́лся еси́ словесе́х утвержде́ние. Бысть во дни И́рода, царя́ Иуде́йска, иере́й не́кий, и́менем Заха́риа, от дневны́я чреды́ Авиа́ни, и жена́ его́ от дще́рей Ааро́новех, и и́мя ей Елисаве́ть. Бе́ста же пра́ведна о́ба пред Бо́гом, ходя́ще во всех за́поведех и оправда́ниих Госпо́дних безпоро́чна. И не бе и́ма ча́да, поне́же Елисаве́ть бе непло́ды, и о́ба заматоре́вша во днех свои́х бе́ста. Бысть же служа́щу ему́ в чину́ чреды́ своея́ пред Бо́гом, по обы́чаю свяще́нничества, ключи́ся ему́ покади́ти вшед в це́рковь Госпо́дню, и все мно́жество люде́й бе моли́тву де́я вне, в год фимиа́ма. Яви́ся же ему́ А́нгел Госпо́день, стоя́ одесну́ю олтаря́ кади́льнаго, и смути́ся Заха́риа ви́дев, и страх нападе́ нань. Рече́ же к нему́ А́нгел: не бо́йся, Заха́рие, зане́ услы́шана бысть моли́тва твоя́, и жена́ твоя́ Елисаве́ть роди́т сы́на тебе́, и нарече́ши и́мя ему́ Иоа́нн, и бу́дет тебе́ ра́дость и весе́лие, и мно́зи о рождестве́ его́ возра́дуются. Бу́дет бо ве́лий пред Го́сподем, и вина́ и сике́ра не и́мать пи́ти, и Ду́ха Свята́го испо́лнится еще́ из чре́ва ма́тере своея́. И мно́ги от сыно́в изра́илевых обрати́т ко Го́споду Бо́гу их. И той преды́дет пред Ним ду́хом и си́лою Илиино́ю, обрати́ти се́рдца отце́м на ча́да, и проти́вныя в му́дрости пра́ведных, угото́вати Го́сподеви лю́ди соверше́ны. И рече́ Заха́риа ко А́нгелу: по чесому́ разуме́ю сие́? Аз бо есмь стар, и жена́ моя́ заматоре́вши во днех свои́х. И отвеща́в А́нгел, рече́ ему́: аз есмь Гаврии́л предстоя́й пред Бо́гом, и по́слан есмь глаго́лати к тебе́ и благовести́ти тебе́ сия́. И се бу́деши молчя́, и не моги́й проглаго́лати, до него́же дне бу́дут сия́, зане́ не ве́ровал еси́ словесе́м мои́м, я́же сбу́дутся во вре́мя свое́. И бе́ша лю́дие жду́ще Заха́рию, и чудя́хуся косня́щу ему́ в це́ркви. Изше́д же не можа́ше глаго́лати к ним, и разуме́ша, я́ко виде́ние ви́де в це́ркви, и той бе помава́я им, и пребыва́ше нем. И бысть я́ко испо́лнишася дни́е слу́жбы его́, и́де в дом свой. По сих же днех зача́т Eлисаве́т, жена́ его́, и тая́шеся ме́сяц пять, глаго́лющи: я́ко та́ко мне сотвори́ Госпо́дь во дни, в ня́же призре́ отъя́ти поноше́ние мое́ в челове́цех. Елисаве́ти же испо́лнися вре́мя роди́ти ей, и роди́ сы́на. И слы́шаша о́крест живу́щии и у́жики ея́, я́ко возвели́чил есть Госпо́дь ми́лость свою́ с не́ю, и ра́довахуся с не́ю. И бысть во осмы́й день, приидо́ша обре́зати отроча́, и нарица́ху е́ и́менем отца́ его́, Заха́рию. И отвеща́вши ма́ти его́, рече́: ни, но да нарече́тся Иоа́нн. И ре́ша к ней: я́ко никто́же есть в родстве́ твое́м, и́же нарица́ется и́менем тем. И помава́ху отцу́ его́, е́же ка́ко бы хоте́л нарещи́ е́. И испро́шь дщи́цу, написа́, глаго́ля: Иоа́нн бу́дет и́мя ему́. И чудя́хуся вси. Отверзо́шася же уста́ его́ а́бие и язы́к его́, и глаго́лаше благословя́ Бо́га. И бысть на всех страх живу́щих о́крест их, и во всей стране́ иуде́йстей пове́даеми бя́ху вси глаго́ли си́и. И положи́ша вси слы́шавшии в се́рдце свое́м, глаго́люще: что у́бо отроча́ сие́ бу́дет? И рука́ Госпо́дня бе с ним. И Заха́риа оте́ц его́ испо́лнися Ду́ха Свя́та, и проро́чествова, глаго́ля: благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем свои́м. И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним, угото́вати пути́ Его́. Отроча́ же растя́ше и крепля́шеся ду́хом, и бе в пусты́нях до дне явле́ния своего́ ко Изра́илю.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн