Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на Усекновение главы святаго Иоанна Предтечи

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Марка, зачало 24

Мк., VI, 14–30

Во вре́мя о́но, слы́ша И́род царь слух Иису́сов, я́ве бо бысть и́мя его́, и глаго́лаше, я́ко Иоа́нн Крестя́й от ме́ртвых воста́, и сего́ ра́ди си́лы де́ются о нем. Ини́и глаго́лаху, я́ко Илиа́ есть, ини́и же глаго́лаху, я́ко проро́к есть, или́ я́ко еди́н от проро́к. Слы́шав же И́род рече́, я́ко, его́же аз усе́кнух Иоа́нна, той есть, той воста́ от ме́ртвых. Той бо И́род посла́в, ят Иоа́нна и связа́ его́ в темни́це, Иродиа́ды ра́ди, жены́ Фили́ппа, бра́та своего́, я́ко ожени́ся ею́. Глаго́лаше бо Иоа́нн И́родови: не досто́ит тебе́ име́ти жену́ Фили́ппа, бра́та твоего́. Ироди́я же гне́вашеся на него́ и хотя́ше его́ уби́ти, и не можа́ше. И́род бо боя́шеся Иоа́нна, ве́дый его́ му́жа пра́ведна и свя́та, и соблюда́ше его́, и послу́шав его́, мно́га творя́ше, и в сла́дость его́ послу́шаше. И приклю́чшуся дни потре́бну, егда́ И́род рождеству́ своему́ ве́черю творя́ше, князе́м свои́м, ты́сящником, и старе́йшинам галиле́йским. И вше́дши дщерь тоя́ Иродиа́ды, и пляса́вши, и уго́ждши И́родови и возлежа́щым с ним. Рече́ царь деви́це: проси́ у мене́, е́же а́ще хо́щеши, и дам ти. И кля́тся ей: я́ко а́ще попро́сиши у мене́, дам ти, и до полца́рствия моего́. Она́ же изше́дши рече́ ма́тери свое́й: чесо́ прошу́? Она́ же рече́: главу́ Иоа́нна Крести́теля. И вше́дши а́бие со тща́нием к царю́, проси́, глаго́лющи: хощу́, да ми да́си от него́ на блю́де главу́ Иоа́нна Крести́теля. И приско́рбен быв царь, кля́твы же ра́ди, и за возлежа́щих с ним, не восхоте́ отрещи́ся ея́. И а́бие посла́в царь спекула́тора, повеле́ принести́ главу́ его́. Он же шед усе́кну его́ в темни́це. И принесе́ главу́ его́ на блю́де, и даде́ ю́ деви́це, и деви́ца даде́ ю́ ма́тери свое́й. И слы́шавше ученицы́ его́, приидо́ша и взя́ша труп его́, и положи́ша его́ во гро́бе. И собра́шася апо́столи ко Иису́су, и возвести́ша Ему́ вся, и ели́ка сотвори́ша, и научи́ша.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн