Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на День Святого Духа

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 75

Мф., XVIII, 10–20

Рече́ Госпо́дь: блюди́те, да не пре́зрите еди́наго [от] ма́лых сих: глаго́лю бо вам, я́ко а́нгели их на небесе́х вы́ну ви́дят лице́ Отца́ Моего́ Небе́снаго. Прии́де бо Сын Челове́ческий взыска́ти и, спасти́ поги́бшаго. Что вам мни́тся? А́ще бу́дет не́коему челове́ку сто ове́ц, и заблу́дит еди́на от них: не оста́вит ли де́вятьдесят и де́вять в гора́х, и шед и́щет заблу́ждшия? И а́ще бу́дет обрести́ ю́, ами́нь глаго́лю вам, я́ко ра́дуется о ней па́че, не́же о девяти́десятих и девяти́ не заблу́ждших. Та́ко несть во́ля пред Отце́м ва́шим Небе́сным, да поги́бнет еди́н от ма́лых сих. А́ще же согреши́т к тебе́ брат твой, иди́ и обличи́ его́ между́ тобо́ю и тем еди́нем. А́ще тебе́ послу́шает, приобре́л еси́ бра́та твоего́. А́ще ли тебе́ не послу́шает, пойми́ с собо́ю па́ки еди́наго или́ два, да при усте́х двою́ или́ трие́х свиде́телей ста́нет всяк глаго́л. А́ще же не послу́шает их, пове́ждь це́ркви; а́ще же и це́рковь преслу́шает, бу́ди тебе́ я́коже язы́чник и мыта́рь. Ами́нь бо глаго́лю вам: ели́ка а́ще свя́жете на земли́, бу́дут свя́зана на Небеси́, и ели́ка а́ще разрешите́ на земли́, бу́дут разреше́на на Небесе́х. Иде́же бо еста́ два или́ трие́ со́брани во и́мя Мое́, ту есмь посреде́ их.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн