Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на Вход Господень во Иерусалим

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Иоанна, зачало 41

Ин., XII, 1–18

Пре́жде шести́ дний Па́схи, прии́де Иису́с в Вифа́нию, иде́же бе Ла́зарь уме́рый, его́же воскреси́ от ме́ртвых. Сотвори́ша же Ему́ ве́черю ту, и Ма́рфа служа́ше: Ла́зарь же еди́н бе от возлежа́щих с Ним. Мари́я же прие́мши ли́тру ми́ра на́рда писти́ка многоце́нна, пома́за но́зе Иису́сове, и отре́ власы́ свои́ми но́зе Его́. Хра́мина же испо́лнися от вони́ ма́сти благово́нныя. Глаго́ла же еди́н от учени́к Его́, Иу́да Си́монов Искарио́тский, и́же хотя́ше Его́ преда́ти: Чесо́ ра́ди ми́ро сие́ не про́дано бысть на трех стех пе́нязь, и дано́ ни́щим? Сие́ же рече́, не я́ко о ни́щих печа́шеся, но я́ко тать бе, и ковче́жец име́яше, и вмета́емая ноша́ше. Рече́ же Иису́с: не де́йте ея́, да в день погребе́ния Моего́ соблюде́т е́. Ни́щия бо всегда́ и́мате с собо́ю, Мене́ же не всегда́ и́мате. Разуме́ же наро́д мног от Иуде́й, я́ко ту есть: и приидо́ша не Иису́са ра́ди то́кмо, но да и Ла́заря ви́дят, его́же воскреси́ от ме́ртвых. Совеща́ша же архиере́е, да и Ла́заря убию́т, я́ко мно́зи его́ ра́ди идя́ху от Иуде́й и ве́роваху во Иису́са. Во у́трий же день наро́д мног прише́дый в пра́здник, слы́шавше, я́ко Иису́с гряде́т во Иерусали́м, прия́ша ва́иа от фи́ник, и изыдо́ша в сре́тение Ему́, и зва́ху глаго́люще: оса́нна, благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, Царь Изра́илев. Обре́т же Иису́с oсля́, все́де на не, я́коже есть пи́сано: Не бо́йся, дщи Сио́ня, се Царь твой гряде́т, седя́ на жребя́ти óсли. Сих же не разуме́ша ученицы́ Его́ пре́жде, но егда́ просла́вися Иису́с, тогда́ помяну́ша, я́ко сия́ бы́ша о Нем пи́сана, и сия́ сотвори́ша Ему́. Свиде́тельствоваше же наро́д, и́же бе пре́жде с Ним, егда́ Ла́заря возгласи́ от гро́ба, и воскреси́ его́ от ме́ртвых. Сего́ ра́ди и сре́те Его́ наро́д, я́ко слы́шаша Его́ сие́ сотво́рша зна́мение.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн