Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на Сретение Господне

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 7

Лк., II, 22–40

Во вре́мя о́но, вознесо́ста роди́теля Отроча́ Иису́са во Иерусали́м, поста́вити Eго́ пред Го́сподем. Я́коже eсть пи́сано в зако́не Госпо́дни: я́ко всяк младе́нец му́жеска по́лу, разверза́я ложесна́, свя́то Го́сподеви нарече́тся. И éже да́ти же́ртву, по рече́нному в зако́не Госпо́дни: два го́рличища или́ два птeнца́ голуби́на. И се бе челове́к во Иерусали́ме, eму́же и́мя Симео́н. И челове́к сей пра́веден и благочести́в, ча́я уте́хи Изра́илевы, и Дух бе Свят в нем. И бе eму́ обеща́но Ду́хом Святы́м, не ви́дети сме́рти, пре́жде да́же не ви́дит Христа́ Госпо́дня. И прии́де ду́хом в це́рковь. И eгда́ введо́ста роди́тeля Oтроча́ Иису́са, сотвори́ти и́ма по обы́чаю зако́нному о Нем. И той прие́м Eго́ на руку́ своéю, и благослови́ Бо́га, и рече́: ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, по глаго́лу Твоему́ с ми́ром. Я́ко ви́десте óчи мои́ спасе́ние Твое́, Éже eси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й. Свет во открове́ние язы́ком и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. И бе Ио́сиф и Ма́ти Eго́ чудя́щася о глаго́лемых о Нем. И благослови́ я́ Симео́н, и рече́ к Мари́и, Ма́тери Eго́: се лежи́т Сей на паде́ние и на воста́ние мно́гим во Изра́или, и в зна́мение пререка́емо. И Тебе́ же Само́й ду́шу про́йдет ору́жие, я́ко у́бо да откры́ются от мног серде́ц помышлéния. И бе А́нна проро́чица, дщи Фану́илева, от коле́на Аси́рова. Сия́ заматоре́вши во днех мно́зех, жи́вши с му́жем седмь лет от де́вства своего́. И та вдова́ я́ко лет óсмьдесят и четы́ре, я́же не отхожда́ше от це́ркве, посто́м и моли́твами служа́щи день и нощь. И та в той час приста́вши, испове́дашеся Го́сподеви, и глаго́лаше о Нем всем ча́ющим избавле́ния во Иерусали́ме. И я́ко сконча́шася вся по зако́ну Госпо́дню, возврати́шася в Галиле́ю, во град свой Назаре́т. Oтроча́ же растя́ше и крепля́шеся ду́хом, исполня́яся прему́дрости, и благода́ть Бо́жия бе на Нем.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн