Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие об избавлении от тревоги

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Марка, зачало 58

Мк 13:1–8

Во вре́мя о́но, исходя́щу Иису́сови от це́ркве, глаго́ла Ему́ еди́н от учени́к Его́: Учи́телю, виждь, каково́ ка́мение и какова́ зда́ния. И отвеща́в Иису́с рече́ ему́: ви́диши ли сия́ вели́ка зда́ния? Не и́мать оста́ти зде ка́мень на ка́мени, и́же не разори́тся. И седя́щу Ему́ на горе́ Елео́нстей пря́мо це́ркве, вопроша́ху Его́ еди́наго Петр и Иа́ков, и Иоа́нн и Андре́й: рцы нам, когда́ сия́ бу́дут? И ко́е бу́дет зна́мение, егда́ и́мут вся сия́ сконча́тися? Иису́с же отвеща́в им, нача́т глаго́лати: блюди́теся, да не кто вас прельсти́т. Мно́зи бо прии́дут во и́мя Мое́, глаго́люще, я́ко Аз есмь, и мно́ги прельстя́т. Егда́ же услы́шите бра́ни и слы́шания бра́нем, не ужаса́йтеся, подоба́ет бо бы́ти, но не у кончи́на. Воста́нет бо язы́к на язы́к, и ца́рство на ца́рство, и бу́дут тру́си по места́м, и бу́дут гла́ди и мяте́жи. Нача́ло боле́знем сия́.

Евангелие от Иоанна, зачало 47

Ин 14:1–11

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: да не смуща́ется се́рдце ва́ше, ве́руйте в Бо́га, и в Мя ве́руйте. В дому́ Отца́ Моего́ оби́тели мно́ги суть, а́ще ли же ни, рекл бых вам, иду́ угото́вати ме́сто вам. И а́ще поиду́ и угото́влю ме́сто вам, па́ки прииду́ и поиму́ вы к Себе́, да иде́же есмь Аз, и вы бу́дете, и а́може Аз иду́, ве́сте, и путь ве́сте. Глаго́ла Ему́ Фома́: Го́споди, не ве́мы, ка́мо и́деши, и ка́ко мо́жем путь ве́дети? Глаго́ла ему́ Иису́с: Аз есмь путь и и́стина, и живо́т, никто́же прии́дет ко Отцу́, то́кмо Мно́ю. А́ще Мя бы́сте зна́ли, и Отца́ Моего́ зна́ли бы́сте у́бо, и отсе́ле позна́сте Его́, и ви́десте Его́. Глаго́ла Ему́ Фили́пп: Го́споди, покажи́ нам Отца́, и довле́ет нам. Глаго́ла ему́ Иису́с: толи́ко вре́мя с ва́ми есмь, и не позна́л еси́ Мене́, Фили́ппе? Ви́девый Мене́ ви́де Отца́, и ка́ко ты глаго́леши: покажи́ нам Отца́? Не ве́руеши ли, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне есть? Глаго́лы, я́же Аз глаго́лю вам, о Себе́ не глаго́лю, Оте́ц же во Мне пребыва́яй, Той твори́т дела́. Ве́руйте Мне, я́ко Аз во Отце́, и Оте́ц во Мне.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн