Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие об исцелении в болезни глаз

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 13

Лк 4:16–22

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с в Назаре́т, иде́же бе воспита́н. И вни́де, по обы́чаю Своему́, в день суббо́тный в со́нмище, и воста́ чести́. И да́ша Ему́ кни́гу Иса́ии проро́ка, и разгну́в кни́гу, обре́те ме́сто, иде́же бе напи́сано: Дух Госпо́день на Мне, Его́же ра́ди пома́за Мя благовести́ти ни́щым, посла́ Мя исцели́ти сокруше́нныя се́рдцем, пропове́дати плене́нным отпуще́ние и слепы́м прозре́ние, отпусти́ти сокруше́нныя во отра́ду, пропове́дати ле́то Госпо́дне прия́тно. И согну́в кни́гу, отда́в слузе́, се́де, и всем в со́нмищи о́чи бе́ху зря́ще Нань. И нача́т глаго́лати к ним, я́ко днесь сбы́стся писа́ние сие́ во у́шию ва́шею. И вси свиде́тельствоваху Ему́, и дивля́хуся о словесе́х благода́ти, исходя́щих из уст Его́.

Евангелие от Иоанна, зачало 34

Ин 9:1–38

Во вре́мя о́но, мимоиды́й Иису́с ви́де челове́ка сле́па от рождества́. И вопроси́ша Его́ ученицы́ Его́, глаго́люще: Равви́, кто согреши́, сей ли, или́ роди́теля его́, да слеп роди́ся? Отвеща́ Иису́с: ни сей согреши́, ни роди́теля его́, но да явя́тся дела́ Бо́жия на нем. Мне подоба́ет де́лати дела́ Посла́вшаго Мя, до́ндеже день есть, прии́дет нощь, егда́ никто́же мо́жет де́лати, егда́ в ми́ре есмь, свет есмь ми́ру. Сия́ рек, плю́ну на зе́млю, и сотвори́ бре́ние от плюнове́ния, и пома́за о́чи бре́нием слепо́му, и рече́ ему́: иди́, умы́йся в купе́ли Силоа́мсте, е́же сказа́ется по́слан. И́де у́бо и умы́ся, и прии́де ви́дя. Сосе́ди же и и́же бя́ху ви́дели его́ пре́жде, я́ко слеп бе, глаго́лаху: не сей ли есть седя́й и прося́й? О́вии глаго́лаху, я́ко сей есть, ини́и же глаго́лаху, я́ко подо́бен ему́ есть. Он же глаго́лаше, я́ко аз есмь. Глаго́лаху же ему́: ка́ко ти отверзо́стеся о́чи? Отвеща́ он и рече́: Челове́к нарица́емый Иису́с бре́ние сотвори́ и пома́за о́чи мои́ и рече́ ми: иди́ в купе́ль Силоа́млю и умы́йся. Шед же и умы́вся, прозре́х. Ре́ша у́бо ему́: кто Той есть? Глаго́ла: не вем. Ведо́ша же его́ к фарисе́ом, и́же бе иногда́ слеп. Бе же суббо́та, егда́ сотвори́ бре́ние Иису́с и отве́рзе ему́ о́чи. Па́ки же вопроша́ху его́ и фарисе́е, ка́ко прозре́. Он же рече́ им: бре́ние положи́ мне на о́чи, и умы́хся, и ви́жу. Глаго́лаху у́бо от фарисе́й не́цыи: несть Сей от Бо́га Челове́к, я́ко суббо́ту не храни́т. О́вии глаго́лаху: ка́ко мо́жет челове́к гре́шен сицева́ зна́мения твори́ти? И ра́спря бе в них. Глаго́лаху у́бо слепцу́ па́ки: ты что глаго́леши о Нем, я́ко отве́рзе о́чи твои́? Он же рече́, я́ко проро́к есть. Не я́ша у́бо ве́ры иуде́е о нем, я́ко слеп бе и прозре́, до́ндеже возгласи́ша роди́теля того́ прозре́вшаго, и вопроси́ша я́, глаго́люще: сей ли есть сын ва́ю, его́же вы глаго́лете, я́ко слеп роди́ся? Ка́ко у́бо ны́не ви́дит? Отвеща́ста же и́ма роди́теля его́ и ре́ста: ве́мы, я́ко сей есть сын на́ю и я́ко слеп роди́ся. Ка́ко же ны́не ви́дит, не ве́мы, или́ кто отве́рзе ему́ о́чи, мы не ве́мы, сам во́зраст и́мать, самого́ вопроси́те, сам о себе́ да глаго́лет. Сия́ реко́ста роди́теля его́, я́ко боя́стася жидо́в, уже́ бо бя́ху сложи́лися жи́дове, да а́ще кто Его́ испове́сть Христа́, отлуче́н от со́нмища бу́дет, сего́ ра́ди роди́теля его́ реко́ста, я́ко во́зраст и́мать, самого́ вопроси́те. Возгласи́ша же втори́цею челове́ка, и́же бе слеп, и ре́ша ему́: даждь сла́ву Бо́гу, мы ве́мы, я́ко Челове́к Сей гре́шен есть. Отвеща́ же он и рече́: а́ще гре́шен есть, не вем, еди́но вем, я́ко слеп бех, ны́не же ви́жу. Ре́ша же ему́ па́ки: что сотвори́ тебе́? Ка́ко отве́рзе о́чи твои́? Отвеща́ им: реко́х вам уже́, и не слы́шасте, что па́ки хо́щете слы́шати? Еда́ и вы ученицы́ Его́ хо́щете бы́ти? Они́ же укори́ша его́ и ре́ша ему́: ты учени́к еси́ Того́, мы же Моисе́овы есмы́ ученицы́. Мы ве́мы, я́ко Моисе́ови глаго́ла Бог, Сего́ же не ве́мы, отку́ду есть. Отвеща́ челове́к и рече́ им: о сем бо ди́вно есть, я́ко вы не ве́сте, отку́ду есть, и отве́рзе о́чи мои́. Вем же, я́ко гре́шники Бог не послу́шает, но а́ще кто Богочте́ц есть и во́лю Его́ твори́т, того́ послу́шает. От ве́ка несть слы́шано, я́ко кто отве́рзе о́чи сле́пу рожде́ну. А́ще не бы был Сей от Бо́га, не могл бы твори́ти ничесо́же. Отвеща́ша и ре́ша ему́: во гресе́х ты роди́лся еси́ весь, и ты ли ны учи́ши? И изгна́ша его́ вон. Услы́ша Иису́с, я́ко изгна́ша его́ вон, и обре́т его́, рече́ ему́: ты ве́руеши ли в Сы́на Бо́жия? Отвеща́ он и рече́: и кто есть, Го́споди, да ве́рую в Него́? Рече́ же ему́ Иису́с: и ви́дел еси́ Его́, и Глаго́ляй с тобо́ю Той есть. Он же рече́: ве́рую, Го́споди. И поклони́ся Ему́.

Евангелие от Матфеа, зачало 82

Мф 20:29–34

Во вре́мя о́но, исходя́щу Иису́су от Иерихо́на, по Нем и́де наро́д мног. И се два слепца́ седя́ща при пути́, слы́шавша, я́ко Иису́с мимохо́дит, возопи́ста, глаго́люща: поми́луй ны, Го́споди, Сы́не Дави́дов. Наро́д же запрети́ и́ма, да умолчи́та, о́на же па́че вопия́ста, глаго́люща: поми́луй ны, Го́споди, Сы́не Дави́дов. И воста́в Иису́с возгласи́ я́ и рече́: что хо́щета, да сотворю́ ва́ма? Глаго́ласта Ему́: Го́споди, да отве́рзетеся о́чи на́ю. Милосе́рдовав же Иису́с прикосну́ся о́чию и́ма, и а́бие прозре́ста и́ма о́чи, и по Нем идо́ста.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн