Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие об избавлении от лени и о даровании трудолюбия

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 105

Мф 25:14–30

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: челове́к не́кий отходя́ призва́ своя́ рабы́ и предаде́ им име́ние свое́. И о́вому у́бо даде́ пять тала́нт, о́вому же два, о́вому же еди́н, кому́ждо проти́ву си́лы его́, и оты́де а́бие. Шед же прие́мый пять тала́нт, де́ла в них и сотвори́ други́я пять тала́нт. Та́кожде и и́же два, приобре́те и той друга́я два. Прие́мый же еди́н, шед вкопа́ его́ в зе́млю и скры сребро́ господи́на своего́. По мно́зе же вре́мени прии́де господи́н раб тех и стяза́ся с ни́ми о словеси́. И присту́пль пять тала́нт прие́мый, принесе́ други́я пять тала́нт, глаго́ля: го́споди, пять тала́нт ми еси́ пре́дал, се други́я пять тала́нт приобрето́х и́ми. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́бре, ра́бе благи́й и ве́рный, о ма́ле был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю, вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и и́же два тала́нта прие́мый, рече́: го́споди, два тала́нта ми еси́ пре́дал, се друга́я два тала́нта приобрето́х и́ма. Рече́ же ему́ госпо́дь его́: до́бре, ра́бе благи́й и ве́рный, о ма́ле ми был еси́ ве́рен, над мно́гими тя поста́влю, вни́ди в ра́дость го́спода твоего́. Присту́пль же и прие́мый еди́н тала́нт, рече́: го́споди, ве́дях тя, я́ко же́сток еси́ челове́к, жне́ши, иде́же не се́ял еси́, и собира́еши ю́дуже не расточи́л еси́, и убоя́вся, шед скрых тала́нт твой в земли́, и се и́маши твое́. Отвеща́в же госпо́дь его́ рече́ ему́: лука́вый ра́бе и лени́вый, ве́дяше, я́ко жну иде́же не се́ях, и собира́ю иде́же не расточи́х, подоба́ше у́бо тебе́ вда́ти сребро́ мое́ торжнико́м, и прише́д аз взял бых свое́ с ли́хвою. Возми́те у́бо от него́ тала́нт и дади́те иму́щему де́сять тала́нт, иму́щему бо везде́ дано́ бу́дет и преизбу́дет, от неиму́щаго же, и е́же мни́тся име́я, взя́то бу́дет от него́. И неключи́маго раба́ вве́рзите во тму кроме́шнюю, ту бу́дет плачь и скре́жет зубо́м. Сия́ глаго́ля возгласи́: име́яй у́ши слы́шати да слы́шит.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн