Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие святым мученицам

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 62

Мф 15:21–28

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с во страны́ Ти́рския и Сидо́нския. И се жена́ Ханане́йска, от преде́л тех изше́дши, возопи́ к Нему́ глаго́лющи: поми́луй мя, Го́споди, сы́не Дави́дов, дщи моя́ зле бесну́ется. Он же не отвеща́ ей словесе́. И присту́пльше ученицы́ Его́, моля́ху Его́, глаго́люще: отпусти́ ю́, я́ко вопие́т в след нас. Он же отвеща́в рече́: несмь по́слан, то́кмо ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Она́ же прише́дши поклони́ся Ему́, глаго́лющи: Го́споди, помози́ ми. Он же отвеща́в рече́: несть добро́ отя́ти хле́ба ча́дом и поврещи́ псом. Она́ же рече́: ей, Го́споди, и́бо и пси ядя́т от крупи́ц па́дающих от трапе́зы господе́й свои́х. Тогда́ отвеща́в Иису́с рече́ ей: о, же́но, ве́лия ве́ра твоя́, бу́ди тебе́ я́коже хо́щеши. И изцеле́ дщи ея́ от того́ часа́.

Евангелие от Марка, зачало 21

Мк 5:24–34

Во вре́мя о́но, по Иису́се идя́ху наро́ди мно́зи и угнета́ху Его́. И жена́ не́кая су́щи в точе́нии кро́ве лет двана́десяте, и мно́го пострада́вши от мног враче́в, и изда́вши своя́ вся, и ни еди́ныя по́льзы обре́тши, но па́че в го́ршее прише́дши, слы́шавши о Иису́се прише́дши в наро́де созади́, прикосну́ся ри́зе Его́. Глаго́лаше бо, я́ко, а́ще прикосну́ся ри́зам Его́, спасе́на бу́ду. И а́бие изся́кну исто́чник кро́ве ея́, и разуме́ те́лом, я́ко изцеле́ от ра́ны. И а́бие Иису́с разуме́ в Себе́ си́лу изше́дшую от Него́, и обра́щься в наро́де, глаго́лаше: кто прикосну́ся ри́зам Мои́м? И глаго́лаху Ему́ ученицы́ Его́: ви́диши наро́д угнета́ющ Тя, и глаго́леши, кто ся прикосну́ Мне? И обгля́даше ви́дети сотво́ршую сие́. Жена́ же убоя́вшися и трепе́щущи, ве́дящи, е́же бысть ей, прии́де и припаде́ к Нему́ и рече́ Ему́ всю и́стину. Он же рече́ ей: дщи, ве́ра твоя́ спасе́ тя. Иди́ в ми́ре и бу́ди цела́ от ра́ны твоея́.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн