Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие святым священномученикам многим

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 24

Лк 6:17–23

Во вре́мя о́но, ста Иису́с на ме́сте ра́вне, и наро́д учени́к Его́, и мно́жество мно́го люде́й от всея́ Иуде́и и Иерусали́ма, и помо́рия Ти́рска и Сидо́нска, и́же приидо́ша послу́шати Его́ и исцели́тися от неду́г свои́х, и стра́ждущии от дух нечи́стых, и исцеля́хуся. И весь наро́д иска́ше прикаса́тися Ему́, я́ко си́ла от Него́ исхожда́ше, и исцеля́ше вся. И той возве́д о́чи свои́ на ученики́ своя́, глаго́лаше: блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко ва́ше есть Ца́рствие Бо́жие. Блаже́ни, а́лчущии ны́не, я́ко насы́титеся. Блаже́ни, пла́чущии ны́не, я́ко возсмее́теся. Блаже́ни бу́дете, егда́ возненави́дят вас челове́цы, и егда́ разлуча́т вы и поно́сят, и пронесу́т и́мя ва́ше я́ко зло, Сы́на Челове́ческаго ра́ди. Возра́дуйтеся в той день и взыгра́йте, се бо мзда ва́ша мно́га на небеси́.

Евангелие от Луки, зачало 52

Лк 10:22–24

Рече́ Госпо́дь Свои́м ученико́м: вся Мне предана́ бы́ша от Отца́ Моего́, и никто́же весть, кто есть Сын, то́кмо Оте́ц, и кто есть Оте́ц, то́кмо Сын, и ему́же а́ще хо́щет Сын откры́ти. И обра́щься ко ученико́м, еди́н рече́: блаже́ни о́чи ви́дящии, я́же ви́дите. Глаго́лю бо вам, я́ко мно́зи проро́цы и ца́рие восхоте́ша ви́дети, я́же вы ви́дите, и не ви́деша, и слы́шати, я́же слы́шите, и не слы́шаша.

Евангелие от Луки, зачало 77

Лк 14:25–35

Во вре́мя о́но, идя́ху со Иису́сом наро́ди мно́зи, и обра́щься рече́ к ним: а́ще кто гряде́т ко Мне, и не возненави́дит отца́ своего́ и ма́терь, и жену́ и чад, и бра́тию и сестр, еще́ же и ду́шу свою́, не мо́жет Мой бы́ти учени́к. И и́же не но́сит креста́ своего́ и вслед Мене́ гряде́т, не мо́жет Мой бы́ти учени́к. Кто бо от вас, хотя́й столп созда́ти, не пре́жде ли сед разчте́т име́ние, а́ще и́мать, е́же есть на соверше́ние? Да не, когда́ положи́т основа́ние и не возмо́жет соверши́ти, вси ви́дящии начну́т руга́тися ему́, глаго́люще, я́ко сей челове́к нача́т зда́ти и не мо́же соверши́ти? Или́ кий царь иды́й ко ино́му царю́ сни́тися с ним на брань, не сед ли пре́жде совещава́ет, а́ще си́лен есть сре́стися с десятию́ ты́сящ гряду́щаго со двема́десятма ты́сящама нань? А́ще ли же ни, еще́ дале́че ему́ су́щу, моле́ние посла́в мо́лится о смире́нии. Та́ко у́бо всяк от вас, и́же не отрече́тся всего́ своего́ име́ния, не мо́жет бы́ти Мой учени́к. Добро́ есть соль, а́ще же соль обуя́ет, в чем осоли́тся? Ни в земли́, ни в гно́и тре́бует, вон изсы́плют ю́. Име́яй у́ши слы́шати, да слы́шит.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн