Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на погребение священников

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Иоанна, зачало 16

Ин 5:24–30

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко гряде́т час, и ны́не есть, егда́ ме́ртвии услы́шат глас Сы́на Бо́жия и услы́шавше оживу́т. Я́коже бо Оте́ц и́мать живо́т в Себе́, та́ко даст и Сы́нови живо́т име́ти в Себе́ и о́бласть даде́ Ему́ и суд твори́ти, я́ко Сын Челове́чь есть. Не диви́теся сему́, я́ко гряде́т час, во́ньже вси су́щии во гробе́х услы́шат глас Сы́на Бо́жия, и изы́дут сотво́ршии блага́я в воскреше́ние живота́, а сотво́ршии зла́я в воскреше́ние суда́. Не могу́ Аз о Себе́ твори́ти ничесо́же. Я́коже слы́шу, сужду́, и суд Мой пра́веден есть, я́ко не ищу́ во́ли Моея́, но во́ли посла́вшаго Мя Отца́.

Евангелие от Иоанна, зачало 15

Ин 5:17Б-24

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Оте́ц Мой досе́ле де́лает, и Аз де́лаю. И сего́ ра́ди па́че иска́ху Его́ иуде́е уби́ти, я́ко не то́кмо разоря́ше суббо́ту, но и Отца́ Своего́ глаго́лаше Бо́га, ра́вен Ся творя́ Бо́гу. Отвеща́в же Иису́с и рече́ им: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, не мо́жет Сын твори́ти о Себе́ ничесо́же, а́ще не е́же ви́дит Отца́ творя́ща, я́же бо Он твори́т, сия́ и Сын та́кожде твори́т. Оте́ц бо лю́бит Сы́на и вся показу́ет Ему́, я́же Сам твори́т, и бо́льша сих пока́жет Ему́ дела́, да вы чудите́ся. Я́коже бо Оте́ц воскреша́ет ме́ртвыя и живи́т, та́ко и Сын, и́хже хо́щет, живи́т. Оте́ц бо не су́дит никому́же, но суд весь даст Сы́нови, да вси чтут Сы́на, я́коже чтут Отца́, а и́же не чтит Сы́на, не чтит Отца́ посла́вшаго Его́. Ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, я́ко слу́шаяй словесе́ Моего́ и ве́руяй Посла́вшему Мя и́мать живо́т ве́чный, и на суд не прии́дет, но пре́йдет от сме́рти в живо́т.

Евангелие от Иоанна, зачало 21

Ин 6:35–39

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь хлеб живо́тный, гряды́й ко Мне не и́мать взалка́тися, и ве́руяй в Мя не и́мать вжажда́тися никогда́же. Но рех вам, я́ко и ви́десте Мя, и не ве́руете. Все е́же даст Мне Оте́ц, ко Мне прии́дет, и гряду́щаго ко Мне не изжену́ вон, я́ко снидо́х с небесе́, не да творю́ во́лю Мою́, но во́лю посла́вшаго Мя Отца́. Се же есть во́ля посла́вшаго Мя Отца́, да все е́же даде́ Ми, не погублю́ от Него́, но воскрешу́ е́ в после́дний день.

Евангелие от Иоанна, зачало 22

Ин 6:40–44

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: се есть во́ля Посла́вшаго Мя, да всяк ви́дяй Сы́на и ве́руяй в Него́ и́мать живо́т ве́чный, и воскрешу́ его́ Аз в после́дний день. Ропта́ху у́бо иуде́е о Нем, я́ко рече́: Аз есмь хлеб сше́дый с небесе́. И глаго́лаху: не Сей ли есть Иису́с сын Ио́сифов, Ему́же мы зна́ем отца́ и Ма́терь? Ка́ко у́бо глаго́лет Сей, я́ко с небесе́ снидо́х? Отвеща́ у́бо Иису́с и рече́ им: не ропщи́те между́ собо́ю, никто́же мо́жет приити́ ко Мне, а́ще не Оте́ц посла́вый Мя привлече́т его́, и Аз воскрешу́ его́ в после́дний день.

Евангелие от Иоанна, зачало 23

Ин 6:48–54

Рече́ Госпо́дь ко прише́дшым к Нему́ иуде́ем: Аз есмь хлеб живо́тный. Отцы́ ва́ши ядо́ша ма́нну в пусты́ни и умро́ша. Сей есть хлеб сходя́й с небесе́, да а́ще кто от него́ яст, не у́мрет. Аз есмь хлеб живо́тный, и́же сше́дый с небесе́, а́ще кто снесть от хле́ба сего́, жив бу́дет во ве́ки, и хлеб, его́же Аз дам, Плоть Моя́ есть, ю́же Аз дам за живо́т ми́ра. Пря́хуся же между́ собо́ю жи́дове, глаго́люще: ка́ко мо́жет Сей нам да́ти Плоть Свою́ я́сти? Рече́ же им Иису́с: ами́нь, ами́нь глаго́лю вам, а́ще не сне́сте Пло́ти Сы́на Челове́ческаго, ни пие́те Кро́ве Его́, живота́ не и́мате в себе́. Яды́й Мою́ Плоть и пия́й Мою́ Кровь и́мать живо́т ве́чный, и Аз воскрешу́ его́ в после́дний день.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн