Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на таинстве Исповеди

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Матфеа, зачало 30

Мф 9:9–13

Во вре́мя о́но, преходя́ Иису́с, ви́де челове́ка седя́ща на мы́тнице, Матфе́а глаго́лема, и глаго́ла ему́: по Мне гряди́. И воста́в по Нем и́де. И бысть Ему́ возлежа́щу в дому́, и се мно́зи мытари́ и гре́шницы прише́дше возлежа́ху со Иису́сом и со ученики́ Его́. И ви́девше фарисе́е, глаго́лаху ученико́м Его́: почто́ с мытари́ и гре́шники Учи́тель ваш яст и пие́т? Иису́с же слы́шав рече́ им: не тре́буют здра́вии врача́, но боля́щии. Ше́дше же научи́теся, что есть: ми́лости хощу́, а не же́ртвы? Не приидо́х бо призва́ти пра́ведники, но гре́шники на покая́ние.

Евангелие от Луки, зачало 78

Лк 15:1–10

Во вре́мя о́но, бя́ху приближа́ющеся Иису́су вси мытари́е и гре́шницы, послу́шати Его́. И ропта́ху фарисе́е и кни́жницы, глаго́люще, я́ко Сей гре́шники прие́млет и с ни́ми яст. Рече́ же к ним при́тчу сию́, глаго́ля: кий челове́к от вас имы́й сто ове́ц, и погу́бль еди́ну от них, не оста́вит ли девяти́десят и девяти́ в пусты́ни и и́дет вслед поги́бшия, до́ндеже обря́щет ю́? И обре́т возлага́ет на ра́ме свои́ ра́дуяся. И прише́д в дом, созыва́ет дру́ги и сосе́ды, глаго́ля им: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрето́х овцу́ мою́ поги́бшую. Глаго́лю вам, я́ко та́ко ра́дость бу́дет на небеси́ о еди́нем гре́шнице ка́ющемся, не́жели о девяти́десятих и девяти́ пра́ведник, и́же не тре́буют покая́ния. Или́ ка́я жена́ иму́щи де́сять драхм, а́ще погуби́т дра́хму еди́ну, не вжига́ет ли свети́льника, и помете́т хра́мину, и и́щет приле́жно, до́ндеже обря́щет? И обре́тши созыва́ет други́ни и сосе́ды, глаго́лющи: ра́дуйтеся со мно́ю, я́ко обрето́х дра́хму поги́бшую. Та́ко, глаго́лю вам, ра́дость быва́ет пред А́нгелы Бо́жиими о еди́ном гре́шнице ка́ющемся.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн