Шрифт

Евангелие на потребу

Евангелие на освящение елеа в таинстве Соборования

Молитвы предначинательные

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй, трижды.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Го́споди, поми́луй, 12,

Молитва

Возсия́й в сердца́х на́ших, Человеколю́бче Го́споди, Твоего́ Богове́дения нетле́нный свет, и мы́сленная на́ша отве́рзи о́чи, во ева́нгельских Твои́х пропове́даний разуме́ние, вложи́ в нас и блаже́нных Твои́х за́поведей страх, да плотски́я по́хоти вся попра́вше, духо́вное жи́тельство про́идем, вся, я́же ко благоугожде́нию Твоему́ и му́дрствующе и де́юще. Ты бо еси́ просве́щение душ и теле́с на́ших, Христе́ Бо́же, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Твои́м Отцем и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ныне и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

От (имя евангелиста) Свята́го Ева́нгелия чте́ние:

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Евангелие от Луки, зачало 53

Лк 10:25–37

Во вре́мя о́но, зако́нник не́кий приступи́ ко Иису́су, искуша́я Его́ и глаго́ля: Учи́телю, что сотвори́в, живо́т ве́чный насле́дую? Он же рече́ к нему́: в зако́не что пи́сано есть? Ка́ко чте́ши? Он же отвеща́в рече́: возлю́биши Го́спода Бо́га твоего́ от всего́ се́рдца твоего́, и от всея́ души́ твоея́, и все́ю кре́постию твое́ю, и всем помышле́нием твои́м, и бли́жняго своего́ я́ко сам себе́. Рече́ же ему́: пра́во отвеща́ еси́, сие́ сотвори́, и жив бу́деши. Он же хотя́ оправди́тися сам, рече́ ко Иису́су: и кто есть бли́жний мой? Отвеща́в же Иису́с рече́: челове́к не́кий схожда́ше от Иерусали́ма во Иерихо́н, и в разбо́йники впаде́, и́же совле́кше его́, и я́звы возло́жше отидо́ша, оста́вльше е́ле жи́ва су́ща. По слу́чаю же свяще́нник не́кий схожда́ше путе́м тем, и ви́дев его́, мимои́де. Та́кожде же и леви́т, быв на том ме́сте, прише́д и ви́дев, мимои́де. Самаряни́н же не́кто гряды́й, прии́де над него́, и ви́дев его́, милосе́рдова, и присту́пль обвяза́ стру́пы его́, возлива́я ма́сло и вино́. Всади́в же его́ на свой скот, приведе́ его́ в гости́нницу и прилежа́ ему́, и нау́трия изше́д, изе́м два сре́бреника, даде́ гости́ннику и рече́ ему́: прилежи́ ему́, и е́же а́ще прииждиве́ши, аз егда́ возвращу́ся, возда́м ти. Кто у́бо от тех трие́х бли́жний мни́ттися бы́ти впа́дшему в разбо́йники? Он же рече́: сотвори́вый ми́лость с ним. Рече́ же ему́ Иису́с: иди́, и ты твори́ та́кожде.

Евангелие от Луки, зачало 94

Лк 19:1–10

Во вре́мя о́но, прии́де Иису́с во Иерихо́н. И се муж нарица́емый Закхе́й, и сей бе ста́рей мытаре́м, и той бе бога́т. И иска́ше ви́дети Иису́са, кто есть, и не можа́ше от наро́да, я́ко во́зрастом мал бе. И предите́к, возле́зе на я́годичину, да ви́дит, я́ко туде́ хотя́ше мину́ти. И я́ко прии́де на ме́сто, воззре́в Иису́с ви́дев его́ и рече́ к нему́: Закхе́е, потща́вся сле́зи, днесь бо в дому́ твое́м подоба́ет Ми бы́ти. И потща́вся сле́зе и прия́т Его́ ра́дуяся. И ви́девше вси ропта́ху, глаго́люще, я́ко ко гре́шну му́жу вни́де вита́ти. Став же Закхе́й рече́ ко Го́споду: се пол име́ния моего́, Го́споди, дам ни́щым, и а́ще кого́ чим оби́дех, возвращу́ четвери́цею. Рече́ же к нему́ Иису́с, я́ко днесь спасе́ние до́му сему́ бысть, зане́ и сей сын Авраа́мль есть. Прии́де бо Сын Челове́чь взыска́ти и спасти́ поги́бшаго.

Евангелие от Матфеа, зачало 34 от полу

Мф 10:1, 5–8

Во вре́мя о́но, призва́ Иису́с обана́десять ученики́ Своя́, даде́ им власть на дусе́х нечи́стых, я́ко да изго́нят их, и цели́ти всяк неду́г и вся́ку боле́знь. Сия́ обана́десять посла́ Иису́с, запове́да им, глаго́ля: на путь язы́к не иди́те и во град Самаря́нский не вни́дите. Иди́те же па́че ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Ходя́ще же пропове́дуйте, глаго́люще, я́ко прибли́жися Ца́рствие Небе́сное. Боля́щыя изцеля́йте, прокаже́нныя очища́йте, ме́ртвыя воскреша́йте, бе́сы изгоня́йте, ту́не прия́сте, ту́не дади́те.

Евангелие от Матфеа, зачало 26

Мф 8:14–23

Во вре́мя о́но, прише́д Иису́с в дом Петро́в, ви́де те́щу его́ лежа́щу и огне́м жего́му, и прикосну́ся руце́ ея́, и оста́ви ю́ огнь, и воста́ и служа́ше ему́. По́зде же бы́вшу, приведо́ша к Нему́ бе́сны мно́ги, и изгна́ ду́хи сло́вом и вся боля́щия исцели́. Да сбу́дется рече́нное Иса́ием проро́ком, глаго́лющим: Той неду́ги на́ша прия́т и боле́зни понесе́. Ви́дев же Иису́с мно́ги наро́ды о́крест Себе́, повеле́ ити́ на он пол. И присту́пль еди́н кни́жник, рече́ Ему́: Учи́телю, иду́ по Тебе́, а́може а́ще и́деши. Глаго́ла ему́ Иису́с: ли́си я́звины и́мут, и пти́цы небе́сныя гне́зда, Сын же Челове́ческий не и́мать где главы́ подклони́ти. Други́й же от учени́к Его́ рече́ Ему́: Го́споди, повели́ ми пре́жде ити́ и погребсти́ отца́ моего́. Иису́с же рече́ ему́: гряди́ по Мне и оста́ви ме́ртвых погребсти́ своя́ мертвецы́. И вле́зшу Ему́ в кора́бль, по Нем идо́ша ученицы́ Его́.

Евангелие от Матфеа, зачало 104

Мф 25:1–13

Рече́ Госпо́дь при́тчу сию́: уподо́бися Ца́рствие Небе́сное десяти́м де́вам, я́же прия́ша свети́льники своя́ и изыдо́ша в сре́тение жениху́, пять же бе от них мудры́ и пять юро́дивы. Юро́дивыя же, прие́мше свети́льники своя́, не взя́ша с собо́ю еле́а, му́дрыя же прия́ша еле́й в сосу́дех со свети́льники свои́ми, косня́щу же жениху́, воздрема́шася вся и спа́ху. Полу́нощи же вопль бысть: се жени́х гряде́т, исходи́те в сре́тение его́. Тогда́ воста́вше вся де́вы ты́я и украси́ша свети́льники своя́. Юро́дивыя же му́дрым ре́ша: дади́те нам от еле́а ва́шего, я́ко свети́льницы на́ши угаса́ют. Отвеща́ша же му́дрыя, глаго́люще: еда́ ка́ко не доста́нет нам и вам, иди́те же па́че к продаю́щым и купи́те себе́. Иду́щым же им купи́ти, прии́де жени́х, и гото́выя внидо́ша с ним на бра́ки, и затворе́ны бы́ша две́ри. Последи́ же приидо́ша и про́чыя де́вы, глаго́люще: Го́споди, Го́споди, отве́рзи нам. Он же отвеща́в рече́ им: ами́нь глаго́лю вам, не вем вас. Бди́те у́бо, я́ко не ве́сте дне ни часа́, во́ньже Сын Челове́ческий прии́дет.

Евангелие от Матфеа, зачало 62

Мф 15:21–28

Во вре́мя о́но, вни́де Иису́с во страны́ Ти́рския и Сидо́нския. И се жена́ Ханане́йска, от преде́л тех изше́дши, возопи́ к Нему́ глаго́лющи: поми́луй мя, Го́споди, сы́не Дави́дов, дщи моя́ зле бесну́ется. Он же не отвеща́ ей словесе́. И присту́пльше ученицы́ Его́, моля́ху Его́, глаго́люще: отпусти́ ю́, я́ко вопие́т в след нас. Он же отвеща́в рече́: несмь по́слан, то́кмо ко овца́м поги́бшым до́му Изра́илева. Она́ же прише́дши поклони́ся Ему́, глаго́лющи: Го́споди, помози́ ми. Он же отвеща́в рече́: несть добро́ отя́ти хле́ба ча́дом и поврещи́ псом. Она́ же рече́: ей, Го́споди, и́бо и пси ядя́т от крупи́ц па́дающих от трапе́зы господе́й свои́х. Тогда́ отвеща́в Иису́с рече́ ей: о, же́но, ве́лия ве́ра твоя́, бу́ди тебе́ я́коже хо́щеши. И изцеле́ дщи ея́ от того́ часа́.

Евангелие от Матфеа, зачало 30

Мф 9:9–13

Во вре́мя о́но, преходя́ Иису́с, ви́де челове́ка седя́ща на мы́тнице, Матфе́а глаго́лема, и глаго́ла ему́: по Мне гряди́. И воста́в по Нем и́де. И бысть Ему́ возлежа́щу в дому́, и се мно́зи мытари́ и гре́шницы прише́дше возлежа́ху со Иису́сом и со ученики́ Его́. И ви́девше фарисе́е, глаго́лаху ученико́м Его́: почто́ с мытари́ и гре́шники Учи́тель ваш яст и пие́т? Иису́с же слы́шав рече́ им: не тре́буют здра́вии врача́, но боля́щии. Ше́дше же научи́теся, что есть: ми́лости хощу́, а не же́ртвы? Не приидо́х бо призва́ти пра́ведники, но гре́шники на покая́ние.

Окончание

Сла́ва, Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Молитва

Сла́ва Тебе́, Го́споди Царю́, Сы́не Бо́га жива́го, сподо́бивый мя́ недосто́йнаго Боже́ственная Твоя́ словеса́ и гла́с Свята́го Ева́нгелия Твоего́ слы́шати; си́м у́бо влады́чним Твои́м гла́сом, укрепи́ мя́ в покая́нии настоя́щия сея́ жи́зни прейти́ но́щь, от вся́каго избавля́я мя́ наве́та и зло́бы ви́димых и неви́димых вра́г: Ты́ бо еси́ еди́н си́льный, и ца́рствуяй во ве́ки. Ами́нь.

Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва, и ны́не:

Го́споди, поми́луй, трижды.

И отпуст.

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спаси́ и помилуй мя, гре́шнаго.

Требное евангелие онлайн