Шрифт

КАФИСМА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Аллилуиа, 134

1Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, раби́ Го́спода, 2стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. 3Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его, я́ко добро́: 4я́ко Иа́кова избра́ Себе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Себе́. 5Яко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. 6Вся ели́ка восхоте́ Госпо́дь, сотвори́ на небеси́ и на земли́, в моря́х и во всех бе́зднах. 7Возводя́ о́блаки от после́дних земли́, мо́лнии в дождь сотвори́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. 8И́же порази́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до скота́. 9Посла́ зна́мения и чудеса́ посреде́ Тебе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся рабы́ его́. 10И́же порази́ язы́ки мно́ги и изби́ цари́ кре́пки: 11Сио́на, царя́ Аморре́йска, и Ога, царя́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, 12и даде́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. 13Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: 14я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. 15И́доли язы́к, сребро́ и зла́то, дела́ рук челове́ческих. 16Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, 17у́ши и́мут, и не услы́шат, ниже́ бо есть дух во усте́х их. 18Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. 19До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. 20Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. 21 Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме.

Аллилуиа, 135

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. 2 Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его. 3Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его. 4Сотво́ршему чудеса́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его. 5Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его. 6Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его. 7Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его. 8Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его. 9Луну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его. 10Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы его́, я́ко в век ми́лость Его́, 11и изве́дшему Изра́иля от среды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. 12Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. 13Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. 14И прове́дшему Изра́иля посреде́ его, я́ко в век ми́лость Его. 15И истря́сшему фарао́на и си́лу его́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его. 16Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его. 17 Порази́вшему цари́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его, 18и уби́вшему цари́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его: 19Сио́на, царя́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, 20и Ога, царя́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его. 21И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его. 22Достоя́ние Изра́илю, рабу́ Своему́, я́ко в век ми́лость Его. 23Яко во смире́нии на́шем помяну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его. 24И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его. 25Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его. 26Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его.

Давиду Иеремием, 136

1На река́х Вавило́нских, та́мо седо́хом и пла́кахом, внегда́ помяну́ти нам Сио́на. 2На ве́рбиих посреде́ его обе́сихом орга́ны на́шя. 3Яко та́мо вопроси́ша ны пле́ншии нас о словесе́х пе́сней и ве́дшии нас о пе́нии: воспо́йте нам от пе́сней Сио́нских. 4Ка́ко воспое́м песнь Госпо́дню на земли́ чужде́й? 5Аще забу́ду тебе́, Иерусали́ме, забве́на бу́ди десни́ца моя́. 6Прильпни́ язы́к мой горта́ни моему́, а́ще не помяну́ тебе́, а́ще не предложу́ Иерусали́ма, я́ко в нача́ле весе́лия моего́. 7Помяни́, Го́споди, сы́ны Едо́мския, в день Иерусали́мль глаго́лющыя: истоща́йте, истоща́йте до основа́ний его́. 8Дщи Вавило́ня окая́нная, блаже́н и́же возда́ст тебе́ воздая́ние твое́, е́же воздала́ еси́ нам. 9Блаже́н и́же и́мет и разбие́т младе́нцы твоя́ о ка́мень.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, Аггеа и Захарии, 137

1Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, и пред Ангелы воспою́ Тебе́, я́ко услы́шал еси́ вся глаго́лы уст мои́х. 2Поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́ и испове́мся и́мени Твоему́ о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й, я́ко возвели́чил еси́ над всем и́мя Твое́ свято́е. 3Во́ньже а́ще день призову́ Тя, ско́ро услы́ши мя: умно́жиши мя в души́ мое́й си́лою Твое́ю. 4Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вси ца́рие зе́мстии, я́ко услы́шаша вся глаго́лы уст Твои́х, 5и да воспою́т в путе́х Госпо́дних, я́ко ве́лия сла́ва Госпо́дня, 6я́ко Высо́к Госпо́дь, и смире́нныя призира́ет, и высо́кая издале́ча весть. 7Аще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя, на гнев враг мои́х просте́рл еси́ руку́ Твою́, и спасе́ мя десни́ца Твоя́. 8Госпо́дь возда́ст за мя. Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри.

В коне́ц Давиду, псалом Захариин в разсеянии, 138

1Го́споди, искуси́л мя еси́ и позна́л мя еси́. Ты позна́л еси́ седа́ние мое́ и воста́ние мое́. 2Ты разуме́л еси́ помышле́ния моя́ издале́ча: 3стезю́ мою́ и у́же мое́ Ты еси́ изсле́довал, и вся пути́ моя́ прови́дел еси́. 4Яко несть льсти в язы́це мое́м: се, Го́споди, Ты позна́л еси́. 5 Вся после́дняя и дре́вняя: Ты созда́л еси́ мя, и положи́л еси́ на мне ру́ку Твою́. 6Удиви́ся ра́зум Твой от мене́, утверди́ся, не возмогу́ к нему́. 7Ка́мо пойду́ от Ду́ха Твоего́? И от лица́ Твоего́ ка́мо бежу́? 8Аще взы́ду на не́бо – Ты та́мо еси́, а́ще сни́ду во ад – та́мо еси́. 9Аще возму́ криле́ мои́ ра́но и вселю́ся в после́дних мо́ря – 10и та́мо бо рука́ Твоя́ наста́вит мя и удержи́т мя десни́ца Твоя́. 11И рех: еда́ тма попере́т мя, и нощь просвеще́ние в сла́дости мое́й? 12Яко тма не помрачи́тся от Тебе́, и нощь, я́ко день, просвети́тся, я́ко тма ея́, тако и свет ея́. 13Яко Ты созда́л еси́ утро́бы моя́, восприя́л мя еси́ из чре́ва ма́тере моея́. 14Испове́мся Тебе́, я́ко стра́шно удиви́лся еси́: чу́дна дела́ Твоя́, и душа́ моя́ зна́ет зело́. 15Не утаи́ся кость моя́ от Тебе́, ю́же сотвори́л еси́ в та́йне, и соста́в мой в преиспо́дних земли́. 16Несоде́ланное мое́ ви́десте о́чи Твои́, и в кни́зе Твое́й вси напи́шутся, во днех сози́ждутся и никто́же в них. 17 Мне же зело́ че́стни бы́ша дру́зи Твои́, Бо́же, зело́ утверди́шася влады́чествия их. 18Изочту́ их, и па́че песка́ умно́жатся; воста́х, и еще есмь с Тобо́ю. 19Аще избие́ши гре́шники, Бо́же, му́жие крове́й, уклони́теся от мене́. 20Яко ревни́ви есте́ в помышле́ниих, прии́мут в суету́ гра́ды Твоя́. 21Не ненави́дящыя ли Тя, Го́споди, возненави́дех, и о вразе́х Твои́х иста́ях? 22Соверше́нною не́навистию возненави́дех я́, во враги́ бы́ша ми. 23Искуси́ мя, Бо́же, и уве́ждь се́рдце мое́, истяжи́ мя и разуме́й стези́ моя́, 24и виждь, а́ще путь беззако́ния во мне, и наста́ви мя на путь ве́чен.

В коне́ц, псалом Давиду, 139

1Изми́ мя, Го́споди, от челове́ка лука́ва, от му́жа непра́ведна изба́ви мя, 2 и́же помы́слиша непра́вду в се́рдце, весь день ополча́ху бра́ни, 3изостри́ша язы́к свой, я́ко змии́н, яд а́спидов под устна́ми их. 4Сохрани́ мя, Го́споди, из ру́ки гре́шничи, от челове́к непра́ведных изми́ мя, и́же помы́слиша запя́ти стопы́ моя́. 5Скры́ша го́рдии сеть мне, и у́жы препя́ша сеть нога́ма мои́ма. 6При стези́ собла́зны положи́ша ми. 7Рех Го́сподеви: Бог мои́ еси́ Ты, внуши́, Го́споди, глас моле́ния моего́. 8Го́споди, Го́споди, си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. 9 Не преда́ждь мене́, Го́споди, от жела́ния моего́ гре́шнику: помы́слиша на мя, не оста́ви мене́, да не когда́ вознесу́тся. 10Глава́ окруже́ния их, труд усте́н их покры́ет я́. 11Паду́т на них у́глия о́гненная, низложи́ши я́ в страсте́х, и не постоя́т. 12Муж язы́чен не испра́вится на земли́: му́жа непра́ведна зла́я уловя́т во истле́ние. 13 Позна́х, я́ко сотвори́т Госпо́дь суд ни́щым и месть убо́гим. 14Оба́че пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Псалом Давиду, 140

1Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя: вонми́ гла́су моле́ния моего́, внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. 2 Да испра́вится моли́тва моя́, я́ко кади́ло пред Тобо́ю, воздея́ние руку́ мое́ю – же́ртва вече́рняя. 3Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. 4 Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия, непщева́ти вины́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. 5Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. 6Поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. 7Яко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. 8Яко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́. 9 Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. 10Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Разума Давиду, внегда́ быти ему в вертпе молящемуся, 141

2Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. 3Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою пред Ним возвещу́. 4Внегда́ исче́зати от мене́ ду́ху моему́: и Ты позна́л еси́ стези́ моя́: на пути́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. 5Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. 6 Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х. 7Вонми́ моле́нию моему́, я́ко смири́хся зело́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. 8Изведи́ из темни́цы ду́шу мою, испове́датися и́мени Твоему́. Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне.

Псалом Давиду, егда́ гоняше его Авессалом, сын его, 142

1Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й 2и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. 3Яко погна́ враг ду́шу мою, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. 4И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. 5Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих руку́ Твое́ю поуча́хся. 6Возде́х к Тебе́ ру́це мои́, душа́ моя́, я́ко земля́ безво́дная Тебе́. 7Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, исчезе́ дух мой, не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. 8Слы́шану сотвори́ мне зау́тра ми́лость Твою, я́ко на Тя упова́х. Скажи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пойду́, я́ко к Тебе́ взях ду́шу мою́. 9Изми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Тебе́ прибего́х. 10Научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. 11И́мене Твоего́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от пе́чали ду́шу мою́. 12И ми́лостию Твое́ю потреби́ши враги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя души́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 7:

Благодаря́, сла́влю Тя, Бо́же мой, я́ко всем дал ecи гре́шником покая́ние. Спа́се, не посрами́ мене́, егда́ прии́деши суди́ти ми́ру всему́, сра́мная дела́ сотво́ршаго.

Слава: Безме́рная Тебе́ прегреши́в и безме́рных муче́ний ожида́ю, Бо́же мой, уще́дрив, спаси́ мя.

И ныне: Ко мно́жеству ми́лости Твоея́ ны́не прибега́ю: разреши́ вери́ги, Богоро́дице, согреше́ний мои́х.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Христе́ Бо́же, И́же Страстьми́ Твои́ми стра́сти моя́ исцели́вый и я́звами Твои́ми я́звы моя́ уврачева́вый, да́руй мне, мно́го Тебе́ прегреши́вшему, сле́зы умиле́ния, сраствори́ моему́ те́лу от обоня́ния животворя́щаго Те́ла Твоего́, и наслади́ ду́шу мою́ Твое́ю Честно́ю Кро́вию от го́рести, е́юже мя сопроти́вник напои́. Возвы́си мой ум к Тебе́, до́лу привле́кшийся, и возведи́ от про́пасти поги́бели, я́ко не и́мам покая́ния, не и́мам умиле́ния, не и́мам слезы́ уте́шительныя, возводя́щия ча́да ко своему́ насле́дию. Омрачи́хся умо́м в жите́йских страсте́х, не могу́ воззре́ти к Тебе́ в боле́зни, не могу́ согре́тися слеза́ми, я́же к Тебе́ любве́, но, Влады́ко Го́споди, Иису́се Христе́, Сокро́вище Благи́х, да́руй мне покая́ние всеце́лое, и се́рдце люботру́дное во взыска́ние Твое́, да́руй мне благода́ть Твою́, и обнови́ во мне зра́ки Твоего́ о́браза. Оста́вих Тя, не оста́ви мене́, изы́ди на взыска́ние мое́, возведи́ к па́жити Твое́й, и сопричти́ мя овца́м избра́ннаго Твоего́ ста́да, воспита́й мя с ни́ми от зла́ка Боже́ственных Твои́х та́инств, моли́твами Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х Твои́х, ами́нь.

Поминовение усопших