Шрифт

КАФИСМА ПЯТНАДЦАТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Аллилуиа, 105

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2Кто возглаго́лет си́лы Госпо́дни? Слы́шаны сотвори́т вся хвалы́ Его? 3Блаже́ни храня́щии суд и творя́щии пра́вду во вся́кое вре́мя. 4Помяни́ нас, Го́споди, во благоволе́нии люде́й Твои́х, посети́ нас спасе́нием Твои́м. 5Ви́дети во бла́гости избра́нныя Твоя́, возвесели́тися в весе́лии язы́ка Твоего́, хвали́тися с достоя́нием Твои́м. 6Согреши́хом со отцы́ на́шими, беззако́нновахом, непра́вдовахом. 7Отцы́ на́ши во Еги́пте не разуме́ша чуде́с Твои́х, ни помяну́ша мно́жества ми́лости Твоея́ и преогорчи́ша восходя́ще в Чермно́е мо́ре. 8И спасе́ их и́мене Своего́ ра́ди, сказа́ти си́лу Свою́, 9и запрети́ Чермно́му мо́рю, и изся́че, и наста́ви я́ в без́дне, я́ко в пусты́ни. 10И спасе́ я́ из руки́ ненави́дящих, и изба́ви я́ из руки́ враго́в. 11Покры́ вода́ стужа́ющыя им, ни еди́н от них избы́сть. 12И ве́роваша словеси́ Его, и воспе́ша хвалу́ Его. 13Ускори́ша, забы́ша дела́ Его, не стерпе́ша сове́та Его 14и похоте́ша жела́нию в пусты́ни, и искуси́ша Бо́га в безво́дней. 15И даде́ им проше́ние их, посла́ сы́тость в ду́шы их. 16И прогне́ваша Моисе́а в стану́, Ааро́на свята́го Госпо́дня. 17Отве́рзеся земля́ и пожре́ Дафа́на, и покры́ на со́нмищи Авиро́на, 18и разжже́ся огнь в со́нме их, пла́мень попали́ гре́шники. 19И сотвори́ша тельца́ в Хори́ве, и поклони́шася истука́нному, 20и измени́ша сла́ву Его в подо́бие тельца́ яду́щаго траву́, 21и забы́ша Бо́га спаса́ющаго их, сотво́ршаго ве́лия во Еги́пте, 22чудеса́ в земли́ Ха́мове, стра́шная в мо́ри Чермне́м. 23И рече́ потреби́ти их, а́ще не бы Моисе́й, избра́нный Его, стал в сокруше́нии пред Ним, возврати́ти я́рость Его, да не погуби́т их. 24И уничижи́ша зе́млю жела́нную, не я́ша ве́ры словеси́ Его, 25и поропта́ша в селе́ниих свои́х, не услы́шаша гла́са Госпо́дня. 26И воздви́же ру́ку Свою́ на ня, низложи́ти я́ в пусты́ни. 27И низложи́ти се́мя их во язы́цех, и расточи́ти я́ в страны́. 28И причасти́шася Веельфего́ру, и снедо́ша же́ртвы ме́ртвых. 29И раздражи́ша его в начина́ниих свои́х, и умно́жися в них паде́ние. 30И ста Финее́с, и уми́лостиви, и преста́ сечь. 31И вмени́ся ему в пра́вду, в род и род до ве́ка. 32И прогне́ваша Его на воде́ пререка́ния, и озло́блен бысть Моисе́й их ра́ди, 33 я́ко преогорчи́ша дух его́ и ра́знствова устна́ми свои́ма. 34Не потреби́ша язы́ки, я́же рече́ Госпо́дь им, 35и смеси́шася во язы́цех, и навыко́ша дело́м их. 36И порабо́таша истука́нным их, и бысть им в собла́зн, 37и пожро́ша сы́ны своя́ и дще́ри своя́ бесово́м, 38и пролия́ша кровь непови́нную, кровь сыно́в свои́х и дще́рей, я́же пожро́ша истука́нным ханаа́нским, и убие́на бысть земля́ их кровьми́, 39и оскверни́ся в де́лех их, и соблуди́ша в начина́ниих свои́х. 40И разгне́вася я́ростию Госпо́дь на лю́ди Своя́, и омерзи́ достоя́ние Свое́, 41и предаде́ я́ в ру́ки враго́в, и облада́ша и́ми ненави́дящии их. 42И стужи́ша им врази́ их, и смири́шася под рука́ми их. 43Мно́жицею изба́ви я́, ти́и же преогорчи́ша Его сове́том свои́м и смири́шася в беззако́ниих свои́х. 44 И ви́де Госпо́дь, внегда́ скорбе́ти им, внегда́ услы́шаше моле́ние их. 45 И помяну́ заве́т Свой, и раска́яся по мно́жеству ми́лости Своея́, 46и даде́ я́ в щедро́ты пред все́ми плени́вшими я́. 47Спаси́ ны, Го́споди Бо́же наш, и собери́ ны от язы́к испове́датися и́мени Твоему́ свято́му, хвали́тися во хвале́ Твое́й. 48Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка. И реку́т вси лю́дие: бу́ди, бу́ди.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Аллилуиа, 106

1Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, я́ко в век ми́лость Его. 2 Да реку́т изба́влении Го́сподем, и́хже изба́ви из руки́ врага́ 3и от стран собра́ их, от восто́к и за́пад, и се́вера, и мо́ря. 4Заблуди́ша в пусты́ни безво́дней, пути́ гра́да оби́тельнаго не обрето́ша. 5 Алчуще и жа́ждуще, душа́ их в них исчезе́. 6И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изба́ви я́, 7 и наста́ви я́ на путь прав, вни́ти во град оби́тельный. 8Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 9я́ко насы́тил есть ду́шу тщу и ду́шу а́лчущу испо́лни благ. 10Седя́щыя во тьме и се́ни сме́ртней, окова́нныя нище́тою и желе́зом, 11я́ко преогорчи́ша словеса́ Бо́жия и сове́т Вы́шняго раздражи́ша. 12И смири́ся в труде́х се́рдце их, и изнемого́ша, и не бе помога́яй. 13И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 14и изведе́ я́ из тьмы и се́ни сме́ртныя, и у́зы их растерза́. 15Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 16я́ко сокруши́ врата́ ме́дная и вереи́ желе́зныя сломи́. 17Восприя́т я́ от пути́ беззако́ния их, беззако́ний бо ра́ди свои́х смири́шася. 18Вся́каго бра́шна возгнуша́ся душа́ их, и прибли́жишася до врат сме́ртных. 19И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их спасе́ я́, 20посла́ сло́во Свое́ и исцели́ я́, и изба́ви я́ от растле́ний их. 21Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим, 22и да пожру́т Ему же́ртву хвалы́, и да возвестя́т дела́ Его в ра́дости. 23Сходя́щии в мо́ре в корабле́х, творя́щии де́лания в вода́х мно́гих, 24ти́и ви́деша дела́ Госпо́дня и чудеса́ Его во глубине́. 25Рече́, и ста дух бу́рен, и вознесо́шася во́лны его, 26восхо́дят до небе́с и низхо́дят до бездн, душа́ их в злых та́яше: 27смято́шася, подвиго́шася, я́ко пия́ный, и вся му́дрость их поглощена́ бысть. 28И воззва́ша ко Го́споду, внегда́ скорбе́ти им, и от нужд их изведе́ я́, 29и повеле́ бу́ри, и ста в тишину́, и умолко́ша во́лны его́. 30И возвесели́шася, я́ко умо́лкоша, и наста́ви я́ в приста́нище хоте́ния своего́. 31Да испове́дятся Го́сподеви ми́лости Его, и чудеса́ Его сыново́м челове́ческим: 32да вознесу́т Его в це́ркви людсте́й и на седа́лищи ста́рец восхва́лят Его. 33Положи́л есть ре́ки в пусты́ню, и исхо́дища водна́я в жа́жду, 34зе́млю плодоно́сную в сла́ность, от зло́бы живу́щих на ней. 35Положи́л есть пусты́ню во езе́ра водна́я и зе́млю безво́дную во исхо́дища водна́я. 36И насели́ та́мо а́лчущыя, и соста́виша гра́ды оби́тельны, 37и насе́яша се́ла, и насади́ша виногра́ды, и сотвори́ша плод жи́тен. 38И благослови́ я́, и умно́жишася зело́, и скоты́ их не ума́ли. 39И ума́лишася, и озлоби́шася от ско́рби зол и боле́зни. 40Излия́ся уничиже́ние на кня́зи их, и облазни́ я́ по непрохо́дней, а не по пути́. 41И помо́же убо́гу от нищеты́ и положи́ я́ко о́вцы оте́чествия. 42У́зрят пра́вии и возвеселя́тся, и вся́кое беззако́ние загради́т уста́ своя́. 43Кто прему́др и сохрани́т сия́? И уразуме́ют ми́лости Госпо́дни.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1 Песнь, псалом Давиду, 107

2Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́: воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 3Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 4Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, пою́ Тебе́ во язы́цех. 5Яко ве́лия верху́ небе́с ми́лость Твоя́ и до о́блак и́стина Твоя́. 6 Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и пo всей земли́ сла́ва Твоя́, 7я́ко да изба́вятся возлю́бленнии Твои́: спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8 Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: вознесу́ся и разделю́ Сики́му, и удо́ль селе́ний разме́рю. 9Мой есть Галаа́д и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м заступле́ние главы́ Моея́, Иу́да царь Мой. 10 Моа́в коно́б упова́ния Моего́ на Идуме́ю наложу́ сапо́г Мой: Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11Кто введе́т мя во град огражде́ния? Или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14 О Бозе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т враги́ на́ша.

В коне́ц, псалом Давиду, 108

1Бо́же, хвалы́ моея́ не премолчи́, 2я́ко уста́ гре́шнича и уста́ льсти́ваго на мя отверзо́шася, глаго́лаша на мя язы́ком льсти́вым, 3 и словеси́ ненави́стными обыдо́ша мя, и бра́шася со мно́ю ту́не. 4 Вме́сто е́же люби́ти мя, оболга́ху мя, аз же моля́хся, 5 и положи́ша на мя зла́я за блага́я, и не́нависть за возлюбле́ние мое́. 6Поста́ви на него́ гре́шника, и диа́вол да ста́нет одесну́ю его́. 7Внегда́ суди́тися ему, да изы́дет осужде́н, и моли́тва его да бу́дет в грех. 8 Да бу́дут дни́е его ма́ли, и епи́скопство его́ да прии́мет ин: 9да бу́дут сы́нове его си́ри, и жена́ его вдова́: 10дви́жущеся да преселя́тся сы́нове его и воспро́сят, да изгна́ни бу́дут из домо́в свои́х. 11Да взы́щет заимода́вец вся, ели́ка суть его́, и да восхи́тят чужди́и труды́ его. 12Да не бу́дет ему засту́пника, ниже́ да бу́дет ущедря́яй сироты́ его́. 13Да бу́дут ча́да его́ в погубле́ние, в ро́де еди́ном да потреби́тся и́мя его. 14Да воспомяне́тся беззако́ние оте́ц его пред Го́сподем, и грех ма́тере его да не очи́стится. 15Да бу́дут пред Го́сподем вы́ну и да потреби́тся от земли́ па́мять их. 16Зане́же не помяну́ сотвори́ти ми́лость, и погна́ челове́ка ни́ща и убо́га, и умиле́на се́рдцем умертви́ти. 17И возлюби́ кля́тву, и прии́дет ему, и не восхоте́ благослове́ния, и удали́тся от него́. 18И облече́ся в кля́тву я́ко в ри́зу, и вни́де я́ко вода́ во утро́бу его́, и я́ко еле́й в ко́сти его. 19 Да бу́дет ему я́ко ри́за, в ню́же облачи́тся, и я́ко по́яс, и́мже вы́ну опоясу́ется. 20Сие́ де́ло оболга́ющих мя у Го́спода и глаго́лющих лука́вая на ду́шу мою́. 21И ты, Го́споди, Го́споди, сотвори́ со мно́ю и́мене ра́ди Твоего́, я́ко бла́га ми́лость Твоя́. 22Изба́ви мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз, и се́рдце мое́ смяте́ся внутрь мене́. 23Яко сень, внегда́ уклони́тися ей, отъя́хся, стрясо́хся я́ко пру́зи. 24Коле́на моя́ изнемого́ста от поста́, и плоть моя́ измени́ся еле́а ра́ди. 25И аз бых поноше́ние им, ви́деша мя, покива́ша глава́ми свои́ми. 26Помози́ ми, Го́споди Бо́же мой, и спаси́ мя по ми́лости Твое́й, 27и да разуме́ют, я́ко рука́ Твоя́ сия́, и Ты, Го́споди, сотвори́л еси́ ю́. 28Проклену́т ти́и, и Ты благослови́ши, востаю́щии на мя да постыдя́тся, раб же Твой возвесели́тся. 29Да облеку́тся оболга́ющии мя в срамоту́, и оде́ждутся, я́ко оде́ждею, студо́м свои́м. 30Испове́мся Го́сподеви зело́ усты́ мои́ми, и посреде́ мно́гих восхвалю́ Его, 31я́ко предста́ одесну́ю убо́гаго, е́же спасти́ от гоня́щих ду́шу мою.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 1:

Яко пучи́на мно́га прегреше́ний мои́х, Спа́се, и лю́те погрузи́хся согреше́ньми мои́ми: даждь ми руку́, я́ко Петро́ви, и спаси́ мя, Бо́же, и поми́луй мя.

Слава: Яко помышле́нии лука́выми и де́лы осуди́хся, Спа́се, мысль ми да́руй обраще́ния, Бо́же, да зову́: спаси́ мя, Благоде́телю Благи́й, и поми́луй мя.

И ныне: Богоблаже́нная Отрокови́це и Пренепоро́чная, скве́рна мя су́ща и окаля́нна от дея́ний безме́стных, и скве́рных помышле́ний, очи́сти мя, окая́ннаго, Нескве́рная и Чи́стая, Всесвята́я Ма́ти Де́во.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Влады́ко Го́споди Иису́се Христе́, Ты еси́ Помо́щник мой, в рука́х Твои́х есмь аз, помози́ ми, не оста́ви мене́ согреши́ти к Тебе́, я́ко заблужде́н есмь, не оста́ви мя после́довати во́ли пло́ти моея́, не пре́зри мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь. Ты ве́си поле́зное мне, не оста́ви мя поги́бнути грехи́ мои́ми, не оста́ви мя, Го́споди, не отступи́ от мене́, я́ко к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти, спаси́ мя ра́ди ми́лости Твоея́, я́ко пред Тобо́ю суть вси стужа́ющии ми, и несть мне ино́е прибе́жище, то́кмо Ты, Го́споди. Да постыдя́тся у́бо вси востаю́щии на мя и и́шущии ду́шу мою, е́же потреби́ти ю́, я́ко Ты еси́ Еди́н Си́льный, Го́споди, во всех, и Твоя́ есть сла́ва во ве́ки веко́в, аминь.

Поминовение усопших