Шрифт

КАФИСМА ВОСЬМАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

1В коне́ц, о лю́дех, от святы́х удале́нных, Дави́ду в столпописа́ние, внегда́ удержа́ша и́ иноплеме́нницы в Ге́фе, псалом 55.

2Поми́луй мя, Бо́же, я́ко попра́ мя челове́к, весь день боря́ стужи́ ми. 3Попра́ша мя врази́ мои́ весь день, я́ко мно́зи борю́щии мя с высоты́. 4В день не убою́ся, аз же упова́ю на Тя. 5О Бо́зе похвалю́ словеса́ моя́, на Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне плоть? 6 Весь день слове́с мои́х гнуша́хуся, на мя вся помышле́ния их на зло. 7Вселя́тся и скры́ют, ти́и пя́ту мою́ сохраня́т, я́коже потерпе́ша ду́шу мою. 8Ни о чесо́мже отри́неши я́, гне́вом лю́ди низведе́ши. 9Бо́же, живо́т мой возвести́х Тебе́, положи́л еси́ сле́зы моя́ пред Тобо́ю, я́ко и во обетова́нии Твое́м. 10Да возвратя́тся врази́ мои́ вспять, во́ньже а́ще день призову́ Тя, се позна́х, я́ко Бог мой еси́ Ты. 11О Бозе похвалю́ глаго́л, о Го́споде похвалю́ сло́во. 12На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к? 13Во мне, Бо́же, моли́твы, я́же возда́м хвалы́ Твоея́, 14я́ко изба́вил еси́ ду́шу мою от сме́рти, о́чи мои́ от слез, и но́зе мои́ от поползнове́ния, благоугожду́ пред Го́сподем во све́те живы́х.

1 В коне́ц, да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние, внегда́ ему отбега́ти от лица́ Сау́лова в пеще́ру, 56

2Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя, я́ко на Тя упова́ душа́ моя́, и на сень крилу́ Твое́ю наде́юся, до́ндеже пре́йдет беззако́ние. 3 Воззову́ к Богу Вы́шнему, Богу, благоде́явшему мне. 4Посла́ с Небесе́ и спасе́ мя, даде́ в поноше́ние попира́ющыя мя, посла́ Бог ми́лость Свою и и́стину Свою, 5и изба́ви ду́шу мою от среды́ ски́мнов. Поспа́х смуще́н, сы́нове челове́честии, зу́бы их ору́жия и стре́лы, и язы́к их меч остр. 6Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́. 7Сеть угото́ваша нога́м мои́м и сляко́ша ду́шу мою, ископа́ша пред лице́м мои́м я́му и впадо́ша в ню. 8Гото́во се́рдце мое́, Бо́же, гото́во се́рдце мое́, воспою́ и пою́ во сла́ве мое́й. 9Воста́ни сла́ва моя́, воста́ни псалти́рю и гу́сли, воста́ну ра́но. 10Испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди, воспою́ Тебе́ во язы́цех, 11я́ко возвели́чися до Небе́с ми́лость Твоя́, и да́же до о́блак и́стина Твоя́. 12Вознеси́ся на Небеса́, Бо́же, и по всей земли́ сла́ва Твоя́.

1 В коне́ц, да не растлиши, Давиду в столпописание, 57

2Аще вои́стинну у́бо пра́вду глаго́лете, пра́вая суди́те, сы́нове челове́честии. 3И́бо в се́рдце беззако́ние де́лаете на земли́, непра́вду ру́ки ва́ша сплета́ют.4 Очужди́шася гре́шницы от ложе́сн, заблуди́ша от чре́ва, глаго́лаша лжу. 5 Я́рость их по подо́бию змиину́, я́ко а́спида глу́ха и затыка́ющаго у́ши свои́, 6и́же не услы́шит гла́са обава́ющих, обава́емь обава́ется от прему́дра. 7Бог сокруши́т зу́бы их во усте́х их, члено́вныя львов сокруши́л есть Госпо́дь.8Уничижа́тся я́ко вода́ мимотеку́щая, напряже́т лук свой, до́ндеже изнемо́гут. 9Яко воск раста́яв отъи́мутся, паде́ огнь на них и не ви́деша со́лнца. 10Пре́жде е́же разуме́ти те́рния ва́шего ра́мна, я́ко жи́вы, я́ко во гне́ве пожре́т я́. 11Возвесели́тся пра́ведник, егда́ уви́дит отмще́ние, ру́це свои́ умы́ет в кро́ви гре́шника. 12И рече́т челове́к: а́ще у́бо есть плод пра́веднику, у́бо есть Бог судя́ им на земли́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, да не растли́ши, Дави́ду в столпописа́ние, внегда́ посла́ Сау́л, и стреже́ дом его́, е́же умертви́ти его́, 58

2Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя. 3Изба́ви мя от де́лающих беззако́ние и от муж крове́й спаси́ мя. 4Яко се улови́ша ду́шу мою, нападо́ша на мя кре́пцыи, ниже́ беззако́ние мое́, ниже́ грех мой, Го́споди. 5Без беззако́ния теко́х и испра́вих, воста́ни в сре́тение мое́ и виждь. 6И ты, Го́споди Бо́же сил, Бо́же Изра́илев, вонми́ посети́ти вся язы́ки, да не уще́дриши вся де́лающыя беззако́ние. 7Возвратя́тся на ве́чер и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. 8Се ти́и отвеща́ют усты́ свои́ми, и меч во устна́х их, я́ко кто слы́ша? 9И Ты, Го́споди, посмее́шися им, уничижи́ши вся язы́ки. 10Держа́ву мою к Тебе́ сохраню́, я́ко Ты, Бо́же, Засту́пник мой еси́. 11Бог мой, ми́лость Его предвари́т мя, Бог мой, яви́т мне на вразе́х мои́х. 12Не уби́й их, да не когда́ забу́дут зако́н Твой, расточи́ я́ си́лою Твое́ю и низведи́ я́, Защи́тниче мой, Го́споди. 13Грех уст их, сло́во усте́н их, и я́ти да бу́дут в горды́ни свое́й, и от кля́твы и лжи возвестя́тся в кончи́не. 14Во гне́ве кончи́ны, и не бу́дут и уве́дят, я́ко Бог влады́чествует Иа́ковом и концы́ земли́. 15Возвратя́тся на ве́чер, и вза́лчут, я́ко пес, и обы́дут град. 16Ти́и разы́дутся я́сти. Аще ли же не насы́тятся, и поро́пщут. 17Аз же воспою́ си́лу Твою́ и возра́дуюся зау́тра о ми́лости Твое́й, я́ко был еси́ Засту́пник мой и Прибе́жище мое́ в день ско́рби моея́. 18Помо́щник мой еси́, Тебе́ пою́: я́ко Бог Засту́пник мой еси́, Бо́же мой, ми́лость моя́.

1В коне́ц, о измени́тися хотя́щих, в столпописа́ние Дави́ду, в науче́ние: 2внегда́ сожже́ средоре́чие Сири́йское, и Си́рию Сова́льскую, и возврати́ся Иоа́в, и порази́ Едо́ма в де́бри Соле́й двана́десять ты́сящ, 59

3Бо́же, отри́нул ны еси́ и низложи́л еси́ нас, разгне́вался еси́, и уще́дрил еси́ нас. 4 Стрясл еси́ зе́млю и смути́л еси́ ю́, исцели́ сокруше́ние ея́, я́ко подви́жеся. 5Показа́л еси́ лю́дем Твои́м жесто́кая, напои́л еси́ нас вино́м умиле́ния. 6Дал еси́ боя́щымся Тебе́ зна́мение, е́же убежа́ти от лица́ лу́ка. 7Яко да изба́вятся возлю́бленнии Твои, спаси́ десни́цею Твое́ю и услы́ши мя. 8Бог возглаго́ла во святе́м Свое́м: возра́дуюся и разделю́ Сики́му, и юдо́ль жили́щ разме́рю. 9Мой есть Галаа́д, и Мой есть Манасси́й, и Ефре́м – кре́пость главы́ Моея́, Иу́да – царь Мой. 10Моа́в – коно́б упова́ния Моего́, на Идуме́ю простру́ сапо́г Мой, Мне иноплеме́нницы покори́шася. 11Кто введе́т мя во град огражде́ния? или́ кто наста́вит мя до Идуме́и? 12Не Ты ли, Бо́же, отри́нувый нас? И не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших? 13Даждь нам по́мощь от ско́рби, и су́етно спасе́ние челове́ческо. 14О Бо́зе сотвори́м си́лу, и Той уничижи́т стужа́ющыя нам.

1В коне́ц, в песнех, Давиду, псалом 60

2Услы́ши, Бо́же, моле́ние мое́, вонми́ моли́тве мое́й. 3От коне́ц земли́ к Тебе́ воззва́х, внегда́ уны́ се́рдце мое́, на ка́мень возне́сл мя еси́, наста́вил мя еси́. 4Яко был еси́ упова́ние мое́, столп кре́пости от лица́ вра́жия. 5Вселю́ся в селе́нии Твое́м во ве́ки, покры́юся в кро́ве крил Твои́х. 6Яко Ты, Бо́же, услы́шал еси́ моли́твы моя́, дал еси́ достоя́ние боя́щымся и́мене Твоего́. 7Дни на дни царе́вы приложи́ши, ле́та его до дне ро́да и ро́да. 8Пребу́дет в век пред Бо́гом, ми́лость и и́стину Его кто взы́щет? 9Та́ко воспою́ и́мени Твоему́ во ве́ки, возда́ти ми моли́твы моя́ день от дне.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, о Идифуме, псалом Давиду, 61

2 Не Бо́гу ли повине́тся душа́ моя́? От Того́ бо спасе́ние мое́. 3И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не подви́жуся наипа́че. 4Доко́ле належите́ на челове́ка? Убива́ете вси вы, я́ко стене́ преклоне́не, и опло́ту возринове́ну. 5Оба́че це́ну мою совеща́ша отри́нути, теко́ша в жа́жди, усты́ свои́ми благословля́ху и се́рдцем свои́м кленя́ху. 6Оба́че Бо́гови повини́ся, душе́ моя́, я́ко от Того́ терпе́ние мое́. 7 И́бо Той Бог мой и Спас мой, Засту́пник мой, не преселю́ся. 8О Бо́зе спасе́ние мое́ и сла́ва моя́, Бог по́мощи моея́, и упова́ние мое́ на Бо́га.9Упова́йте на Него весь сонм люде́й, излия́йте пред Ним сердца́ ва́ша, я́ко Бог помо́щник наш. 10Оба́че су́етни сы́нове челове́честии, лжи́ви сы́нове челове́честии в ме́рилех е́же непра́вдовати, ти́и от суеты́ вку́пе. 11Не упова́йте на непра́вду и на восхище́ние не жела́йте. Бога́тство а́ще тече́т, не прилага́йте се́рдца. 12Еди́ною глаго́ла Бог, дво́я сия́ слы́шах, зане́ держа́ва Бо́жия, 13 и Твоя́, Го́споди, ми́лость, я́ко Ты возда́си кому́ждо по дело́м его.

1Псалом Давиду, внегда́ быти ему в пустыни Иудейстей, 62

2Бо́же, Бо́же мой, к Тебе́ у́тренюю, возжада́ Тебе́ душа́ моя́, коль мно́жицею Тебе́ плоть моя́, в земли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. 3Та́ко во святе́м яви́хся Тебе́, ви́дети си́лу Твою и сла́ву Твою. 4 Яко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. 5 Та́ко благословлю́ Тя в животе́ мое́м, о и́мени Твое́м воздежу́ ру́це мои́. 6Яко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится душа́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. 7Аще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. 8Яко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве крилу́ Твое́ю возра́дуюся. 9 Прильпе́ душа́ моя́ по Тебе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. 10Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою, вни́дут в преиспо́дняя земли́, 11предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. 12Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная.

1 В коне́ц, псалом Давиду, 63

2Услы́ши, Бо́же, глас мой, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, от стра́ха вра́жия изми́ ду́шу мою. 3Покры́й мя от со́нма лука́внующих, от мно́жества де́лающих непра́вду. 4И́же изостри́ша, я́ко мечь, язы́ки своя́, напряго́ша лук свой, вещь го́рьку, 5 состреля́ти в та́йных непоро́чна, внеза́пу состреля́ют его и не убоя́тся. 6Утверди́ша себе́ сло́во лука́вое, пове́даша скры́ти сеть, ре́ша: кто у́зрит их? 7 Испыта́ша беззако́ние, исчезо́ша испыта́ющии испыта́ния, присту́пит челове́к, и се́рдце глубоко́, 8и вознесе́тся Бог. Стре́лы младе́нец бы́ша я́звы их, 9и изнемого́ша на ня язы́цы их. Смути́шася вси ви́дящии их, 10и убоя́ся всяк челове́к, и возвести́ша дела́ Бо́жия, и творе́ния Его разуме́ша. 11Возвесели́тся пра́ведник о Го́споде и упова́ет на Него, и похва́лятся вси пра́вии се́рдцем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропарй, глас 5:

Во глубины́ мя греха́ попо́лзшася, треволне́ние обурева́ет отча́яния, но предвари́, Христе́, я́ко Всеси́лен, Упра́вителю всех, и ко приста́нищу ти́хому устреми́ безстра́стия, за благоутро́бие, Спа́се, и спаси́ мя.

Слава: Душе́, я́же зде привре́менна, та́мо же ве́чна, зрю суди́лище, и на Престо́ле судию́, и трепе́щу изрече́ния: про́чее, душе́, обрати́ся, суд непроща́емь.

И ныне: Наде́жде ненаде́емых, По́моще безпомо́щных, Заступле́ние на Тя упова́ющих, свята́я Влады́чице Богоро́дице, по́мощь Твою низпосли́ нам.

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

Го́споди Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́ве и Многоми́лостиве, внуши́ моли́тву и вонми́ гла́су моле́ния моего́: сотвори́ со мно́ю зна́мение во бла́го, наста́ви мя на путь Твой, е́же ходи́ти во и́стине Твоей, возвесели́ се́рдце мое́, во е́же боя́тися и́мене Твоего́ Свята́го, зане́же ве́лий еси́, и творя́й чудеса́. Ты еси́ Бог Еди́н, и несть подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, Си́льный в ми́лости, и Благи́й в кре́пости, во е́же помога́ти и утеша́ти, и спаса́ти вся упова́ющыя на и́мя Твое, Отца и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в, аминь.

Поминовение усопших