Шрифт

КАФИСМА ШЕСТАЯ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

1Псалом Давиду, в воспоминание о субботе, 37

2Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ниже́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. 3Яко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою. 4Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от лица́ гне́ва Твоего́, несть ми́ра в косте́х мои́х от лица́ грех мои́х. 5Яко беззако́ния моя́ превзыдо́ша главу́ мою, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. 6Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от лица́ безу́мия моего́. 7Пострада́х и сляко́хся до конца́, весь день се́туя хожда́х. 8Яко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. 9 Озло́блен бых и смири́хся до зела́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца моего́. 10Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Тебе́ не утаи́ся. 11Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя сила́ моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. 12Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, 13и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. 14Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. 15И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. 16Яко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. 17Яко рех: да не когда́ пора́дуют ми ся врази́ мои́: и внегда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. 18Яко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ предо мно́ю есть вы́ну. 19Яко беззако́ние мое́ аз возвещу́ и попеку́ся о гресе́ мое́м. 20Врази́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. 21Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. 22Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не отступи́ от мене́. 23Вонми́ в по́мощь мою, Го́споди спасе́ния моего́.

1В коне́ц, Идифуму, песнь Давиду, 38

2Рех: сохраню́ пути́ моя́, е́же не согреша́ти ми язы́ком мои́м: положи́х усто́м мои́м храни́ло, внегда́ воста́ти гре́шному предо мно́ю. 3Онеме́х и смири́хся, и умолча́х от благ, и боле́знь моя́ обнови́ся. 4Согре́яся се́рдце мое́ во мне, и в поуче́нии мое́м разгори́тся огнь. Глаго́лах язы́ком мои́м: 5скажи́ ми, Го́споди, кончи́ну мою и число́ дней мои́х, ко́е есть? Да разуме́ю, что лиша́юся аз? 6 Се пя́ди положи́л еси́ дни моя́, и соста́в мой я́ко ничто́же пред Тобо́ю, оба́че вся́ческая суета́ всяк челове́к живы́й. 7У́бо о́бразом хо́дит челове́к, оба́че всу́е мяте́тся: сокро́вищствует, и не весть, кому́ собере́т я́. 8И ны́не кто терпе́ние мое́, не Госпо́дь ли? И соста́в мой от Тебе́ есть. 9От всех беззако́ний мои́х изба́ви мя, поноше́ние безу́мному дал мя еси́. 10Онеме́х и не отверзо́х уст мои́х, я́ко Ты сотвори́л еси́. 11Отста́ви от мене́ ра́ны Твоя́: от кре́пости бо руки́ Твоея́ аз исчезо́х. 12Во обличе́ниих о беззако́нии наказа́л еси́ челове́ка и иста́ял еси́, я́ко паучи́ну, ду́шу его́: оба́че всу́е всяк челове́к. 13Услы́ши моли́тву мою, Го́споди, и моле́ние мое́ внуши́, слез мои́х не премолчи́: я́ко пресе́льник аз есмь у Тебе́ и пришле́ц, я́коже вси отцы́ мои́. 14Осла́би ми, да почи́ю, пре́жде да́же не отъиду́, и ктому́ не бу́ду.

1В коне́ц, псалом Давиду, 39

2Терпя́, потерпе́х Го́спода, и внят ми, и услы́ша моли́тву мою. 3И возведе́ мя от ро́ва страсте́й, и от бре́ния ти́ны, и поста́ви на ка́мени но́зе мои́, и испра́ви стопы́ моя́, 4и вложи́ во уста́ моя́ песнь но́ву, пе́ние Бо́гу на́шему. У́зрят мно́зи и убоя́тся, и упова́ют на Го́спода. 5Блаже́н муж, ему́же есть и́мя Госпо́дне упова́ние его, и не призре́ в суеты́ и неистовле́ния ло́жная. 6Мно́га сотвори́л еси́ Ты, Го́споди, Бо́же мой, чудеса́ Твоя́ и помышле́нием Твои́м несть кто уподо́бится Тебе́: возвести́х и глаго́лах, умно́жишася па́че числа́. 7Же́ртвы и приноше́ния не восхоте́л еси́, те́ло же сверши́л ми еси́, всесожже́ний и о гресе́ не взыска́л еси́. 8Тогда́ рех: се прииду́, в глави́зне кни́жне пи́сано есть о мне: 9е́же сотвори́ти во́лю Твою́, Бо́же мой, восхоте́х, и зако́н Твой посреде́ чре́ва моего́. 10Благовести́х пра́вду в це́ркви вели́цей, се устна́м мои́м не возбраню́: Го́споди, Ты разуме́л еси́. 11Пра́вду Твою не скрых в се́рдце мое́м, и́стину Твою и спасе́ние Твое рех, не скрых ми́лость Твою и и́стину Твою от со́нма мно́га. 12Ты же, Го́споди, не удали́ щедро́т Твои́х от мене́: ми́лость Твоя́ и и́стина Твоя́ вы́ну да засту́пите мя. 13Яко одержа́ша мя зла́я, и́мже несть числ́а, постиго́ша мя беззако́ния моя́, и не возмого́х зре́ти, умно́жишася па́че влас главы́ моея́, и се́рдце мое́ оста́ви мя. 14Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя: Го́споди, во е́же помощи́ ми вонми́. 15Да постыдя́тся и посра́мятся вку́пе и́щущии ду́шу мою изъя́ти ю́, да возвратя́тся вспять и постыдя́тся хотя́щии ми зла́я. 16Да прии́мут а́бие студ свой глаго́лющии ми: бла́гоже, бла́гоже. 17Да возра́дуются и возвеселя́тся о Тебе́ вси и́щущии Тебе́, Го́споди, и да реку́т вы́ну: да возвели́чится Госпо́дь, лю́бящии спасе́ние Твое. 18Аз же нищ есмь и убо́г, Госпо́дь попече́тся о мне. Помо́щник мой и Защи́титель мой еси́ Ты, Бо́же мой, не закосни́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свято́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, псалом Давиду, 40

2Блаже́н разумева́яй на ни́ща и убо́га, в день лют изба́вит его Госпо́дь. 3Госпо́дь да сохрани́т его и живи́т его, и да ублажи́т его на земли́, и да не преда́ст его в ру́ки враго́в его. 4Госпо́дь да помо́жет ему на одре́ боле́зни его: все ло́же его обрати́л еси́ в боле́зни его. 5Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою, я́ко согреши́х Ти. 6Врази́ мои́ ре́ша мне зла́я: когда́ у́мрет и поги́бнет и́мя его? 7И вхожда́ше ви́дети, всу́е глаго́лаше се́рдце его, собра́ беззако́ние себе́, исхожда́ше вон и глаго́лаше вку́пе. 8На мя шепта́ху вси врази́ мои́, на мя помышля́ху зла́я мне. 9Сло́во законопресту́пное возложи́ша на мя: еда́ спяй не приложи́т воскресну́ти? 10И́бо челове́к ми́ра моего́, на него́же упова́х, яды́й хле́бы моя́, возвели́чи на мя запина́ние. 11Ты же, Го́споди, поми́луй мя и возста́ви мя и возда́м им. 12В сем позна́х, я́ко восхоте́л мя еси́, я́ко не возра́дуется враг мой о мне. 13Мене́ же за незло́бие прия́л и утверди́л мя еси́ пред Тобою́ в век. 14Благослове́н Госпо́дь Бог Изра́илев от ве́ка и до ве́ка: бу́ди, бу́ди.

1В коне́ц, в ра́зум сынов Кореовых, псалом Давиду, не надписан у еврей, 41

2 И́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники водны́я, си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Бо́же. 3Возжада́ душа́ моя́ к Бо́гу Кре́пкому, Живо́му: когда́ прииду́ и явлю́ся лицу́ Бо́жию? 4Бы́ша сле́зы моя́ мне хлеб день и нощь, внегда́ глаго́латися мне на всяк день: где есть Бог твой? 5Сия́ помяну́х и излия́х на мя ду́шу мою, я́ко пройду́ в ме́сто селе́ния ди́вна, да́же до до́му Бо́жия, во гла́се ра́дования и испове́дания шу́ма пра́зднующаго. 6Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой. 7Ко мне самому́ душа́ моя́ смяте́ся: сего́ ра́ди помяну́х Тя от земли́ Иорда́нски и Ермонии́мски, от горы́ ма́лыя. 8Бе́здна бе́здну призыва́ет во гла́се хля́бий Твои́х, вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша. 9В день запове́сть Госпо́дь ми́лость Свою, и но́щию песнь Его от мене́, моли́тва Богу живота́ моего́. 10 Реку́ Бо́гу: Засту́пник мой еси́, почто́ мя забы́л еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 11Внегда́ сокруша́тися косте́м мои́м, поноша́ху ми врази́ мои́, внегда́ глаго́лати им мне на всяк день: где есть Бог твой? 12Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица́ моего́, и Бог мой.

Псалом Давиду, не надписан у еврей, 42

1 Суди́ ми, Бо́же, и разсуди́ прю мою́, от язы́ка непреподо́бна, от челове́ка непра́ведна и льсти́ва изба́ви мя. 2Зане́ Ты еси́, Бо́же, Кре́пость моя́, вску́ю отри́нул мя еси́? И вску́ю се́туя хожду́, внегда́ оскорбля́ет враг? 3Посли́ свет Твой и и́стину Твою́, та мя наста́виста и введо́ста мя в го́ру святу́ю Твою и в селе́ния Твоя́. 4И вни́ду к же́ртвеннику Бо́жию, к Бо́гу веселя́щему ю́ность мою, испове́мся Тебе́ в гу́слех, Бо́же, Бо́же мой. 5Вску́ю приско́рбна еси́, душе́ моя́? И вску́ю смуща́еши мя? Упова́й на Бо́га, я́ко испове́мся Ему, спасе́ние лица моего́, и Бог мой.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

1В коне́ц, сынов Кореовых, в ра́зум, 43

2Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом, и отцы́ на́ши возвести́ша нам де́ло, е́же соде́лал еси́ во днех их, во днех дре́вних. 3Рука́ Твоя́ язы́ки потреби́, и насади́л я́ еси́, озло́бил еси́ лю́ди и изгна́л еси́ я́. 4Не бо мече́м свои́м насле́диша зе́млю, и мы́шца их не спа́се их, но десни́ца Твоя́, и мы́шца Твоя́, и просвеще́ние лица́ Твоего́, я́ко благоволи́л еси́ в них. 5Ты еси́ Сам Царь мой и Бог мой, запове́даяй спасе́ния Иа́ковля. 6О Тебе́ враги́ на́шя избоде́м ро́ги, и о и́мени Твое́м уничижи́м востаю́щыя на ны. 7Не на лук бо мой упова́ю, и мечь мой не спасе́т мене́. 8Спасл бо еси́ нас от стужа́ющих нам, и ненави́дящих нас посрами́л еси́. 9О Бо́зе похва́лимся весь день и о и́мени Твое́м испове́мыся во век. 10Ны́не же отри́нул еси́ и посрами́л еси́ нас, и не изы́деши, Бо́же, в си́лах на́ших. 11Возврати́л еси́ нас вспять при вразе́х на́ших, и ненави́дящии нас расхища́ху себе́. 12Дал еси́ нас я́ко о́вцы сне́ди, и во язы́цех разсе́ял ны еси́. 13Отда́л еси́ лю́ди Твоя́ без цены́, и не бе мно́жество в восклица́ниих на́ших. 14Положи́л еси́ нас поноше́ние сосе́дом на́шим, подражне́ние и поруга́ние су́щым о́крест нас. 15Положи́л еси́ нас в при́тчу во язы́цех, покива́нию главы́ в лю́дех. 16Весь день срам мой предо́ мно́ю есть, и студ лица́ моего́ покры́ мя 17от гла́са поноша́ющаго и оклевета́ющаго, от лица́ вра́жия и изгоня́щаго. 18 Сия́ вся приидо́ша на ны, и не забы́хом Тебе́, и не непра́вдовахом в заве́те Твое́м. 19И не отступи́ вспять се́рдце на́ше, и уклони́л еси́ стези́ наша от пути́ Твоего́. 20Яко смири́л еси́ нас на ме́сте озлобле́ния, и прикры́ ны сень сме́ртная. 21Аще забы́хом и́мя Бо́га на́шего и а́ще возде́хом ру́ки на́ша к бо́гу чужде́му. 22Не Бог ли взы́щет сих? То́й бо весть та́йная се́рдца. 23Зане́ Тебе́ ра́ди умерщвля́емся весь день, вмени́хомся я́ко о́вцы заколе́ния. 24Воста́ни, вску́ю спи́ши, Го́споди? Воскресни́ и не отри́ни до конца́. 25Вску́ю лице́ Твое отвраща́еши? Забыва́еши нищету́ нашу и скорбь нашу? 26Яко смири́ся в персть душа́ наша, прильпе́ земли́ утро́ба наша. 27Воскресни́, Го́споди, помози́ нам и изба́ви нас и́мене ра́ди Твоего́.

1В коне́ц, о изменяемых сыном Кореовым, в ра́зум, еснь о возлюбленнем, 44

2Отры́гну се́рдце мое́ сло́во бла́го, глаго́лю аз дела́ моя́ царе́ви: язы́к мой трость кни́жника скоропи́сца. 3Красе́н добро́тою па́че сыно́в челове́ческих, излия́ся благода́ть во устна́х Твои́х, сего́ ра́ди благослови́ тя Бог во век. 4Препоя́ши мечь Твой по бедре́ Твое́й, Си́льне. 5Красото́ю Твое́ю и добро́тою Твое́ю, и наляцы́, и успева́й, и ца́рствуй и́стины ра́ди и кро́тости, и пра́вды, и наста́вит Тя ди́вно десни́ца Твоя́. 6Стре́лы Твоя́ изощре́ны, Си́льне, лю́дие под Тобою паду́т в се́рдцы враг царе́вых. 7Престо́л Твой, Бо́же, в век ве́ка: жезл пра́вости, жезл Ца́рствия Твоего́. 8Возлюби́л еси́ пра́вду и возненави́дел еси́ беззако́ние, сего́ ра́ди пома́за Тя, Бо́же, Бог Твой еле́ем ра́дости, па́че прича́стник Твои́х. 9Сми́рна и ста́кти и касси́а от риз Твои́х, от тя́жестей слоно́вых, из ни́хже возвесели́ша Тя. 10Дще́ри царе́й в че́сти Твое́й, предста́ Цари́ца одесну́ю Тебе́, в ри́зах позлаще́нных оде́яна преиспещре́на. 11Слы́ши, Дщи, и виждь, и приклони́ у́хо Твое, и забу́ди лю́ди Твоя́, и дом отца́ Твоего́. 12И возжела́ет Царь добро́ты Твоея́: зане́ Той есть Госпо́дь Твой и поклони́шися Ему. 13И дщи Ти́рова с да́ры, лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тии лю́дстии. 14Вся сла́ва Дще́ре Царе́вы внутрь, ря́сны златы́ми оде́яна и преиспещре́на. 15Приведу́тся Царю́ де́вы в след ея́, и́скренния ея́ приведу́тся Тебе́. 16Приведу́тся в весе́лии и ра́довании, введу́тся в храм Царе́в. 17Вме́сто оте́ц твои́х бы́ша сы́нове твои: поста́виши я́ кня́зи по всей земли́. 18Помяну́ и́мя Твое во вся́ком ро́де и ро́де. 19 Сего́ ра́ди лю́дие испове́дятся Тебе́ в век и во век ве́ка.

1В коне́ц, о сынех Кореовых, тайных, псалом 45

2Бог нам Прибе́жище и Си́ла, Помо́щник в ско́рбех, обре́тших ны зело́. 3Сего́ ра́ди не у́бои́мся, внегда́ смуща́ется земля́ и прелага́ются го́ры в сердца́ морска́я. 4Возшуме́ша и смято́шася во́ды их, смято́шася го́ры кре́постию Его. 5Ре́чная устремле́ния веселя́т град Бо́жий: освяти́л есть селе́ние Свое́ Вы́шний. 6Бог посреде́ его, и не подви́жится: помо́жет ему Бог у́тро зау́тра. 7Смято́шася язы́цы, уклони́шася ца́рствия: даде́ глас Свой Вы́шний, подви́жеся земля́. 8Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль. 9Прииди́те и ви́дите дела́ Бо́жия, я́же положи́ чудеса́ на земли́: 10отъе́мля бра́ни до коне́ц земли́, лук сокруши́т и сло́мит ору́жие, и щиты́ сожже́т огне́м. 11Упраздни́теся и разуме́йте, я́ко Аз есмь Бог: вознесу́ся во язы́цех, вознесу́ся на земли́. 12Госпо́дь сил с на́ми, Засту́пник наш Бог Иа́ковль.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́­му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Тебе́, Бо́же. (три́жды)

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Поко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: (имена их), и всех усопших правосла́вных христиа́н (поклон), и ели́ко в житии́ сем я́ко челове́цы согреши́ша, Ты же, я́ко Человеколю́бец Бог, прости́ их и поми́луй (поклон), ве́чныя му́ки изба́ви (поклон), Небе́сному Ца́рствию прича́стники учини́ (поклон) и душа́м на́шим поле́зная сотвори́ (поклон).

Таже тропари, глас 3:

Хвалу́ приношу́ Ти, Го́споди, прегреше́ния моя́ вся возвеща́ю Ти, Бо́же, обрати́в поми́луй мя.

Слава: Спаси́ мя, Бо́же мой, я́коже иногда́ мытаря́ спасл еси́, и блудни́цы слез не презре́вый, и мое́ воздыха́ние приими́, Спа́се мой, и спаси́ мя.

И ныне: Ра́бски ны́не притека́ю к покро́ву Твоему́, Пренепоро́чная: изба́ви мя, Богороди́тельнице, слия́ния страсте́й, я́ко безстрас́тия Вино́внаго Ро́ждшая.

Го́споди, Поми́луй (40) и молитва:

Благодари́м Тя, Го́споди Бо́же наш, о всех благодея́ниих Твои́х, я́же от пе́рваго во́зраста до настоя́щаго в нас, недосто́йных, бы́вших, о и́хже ве́мы и не ве́мы, о явле́нных и неявле́нных, я́же де́лом бы́вших, и сло́вом: возлюби́вый нас, я́коже и Единоро́днаго Твоего́ Сы́на о нас да́ти изво́ливый. Сподо́би и нас досто́йны бы́ти Твоея́ любве́. Даждь сло́вом Твои́м му́дрость и стра́хом Твои́м вдохни́ кре́пость от Твоея́ си́лы, и а́ще что хотя́ще или́ не хотя́ще согреши́хом, прости́, и не вмени́ и сохрани́ ду́шу на́шу свя́ту, и предста́ви ю́ Твоему́ Престо́лу, со́весть иму́щу чи́сту, и коне́ц досто́ин человеколю́бия Твоего́. И помяни́, Го́споди, всех призыва́ющих и́мя Твое во и́стине: помяни́ всех, бла́га или́ сопроти́вная нам хотя́щих: вси бо челове́цы есмы́, и всу́е всяк челове́к. Те́мже мо́лимся Тебе́, Го́споди: пода́ждь нам Твоего́ благоутро́бия ве́лию ми́лость.

Поминовение усопших